Khóa luận Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Mỹ Xuyên

MỤC LỤC Tóm tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồDanh mục từviết tắt Chương 1: MỞ ĐẦU. 1 U1.1 Cơsởhình thành. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 2 1.3 Phạm vi và phương pháp nghiên cứu:. 2 1.4 Ý nghĩa. 2 Chương 2: CƠSỞLÝ THUYẾT. 3 2.1 Khái niệm, chức năng và vai trò của Ngân hàng thương mại. 3 2.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại (NHTM). 3 2.1.2 Chức năng của Ngân hàng thương mại . 3 2.1.3 Vai trò của Ngân hàng thương mại . 4 2.2 Khái niệm vềphân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh NHTM. 4 2.2.1 Khái niệm . 4 2.2.2 Mục tiêu của phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh. 4 2.2.3 Đối tượng của phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh. 4 2.3 Sơ đồtổng quát vềnghiệp vụhoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tếthịtrường. 5 2.4 Phương pháp và các chỉtiêu phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh của NHTM. 6 2.4.1 Vốn tựcó của Ngân hàng thương mại – Capital (C). 6 2.4.2 Chất lượng tài sản Có – Asset quality (A). 7 2.4.3 Năng lực quản lý – Management ability (M). 8 2.4.4 Khảnăng sinh lời – Earning (E). 9 2.4.5 Khảnăng thanh khoản – Liquidity (L). 9 Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG TMCP MỸXUYÊN (MXBank). 11 3.1 Tình hình hoạt động của các Ngân hàng trên địa bàn An Giang. 11 3.2 Lịch sửhình thành và phát triển của Ngân hàng MỹXuyên. 11 3.3 Cơcấu tổchức, chức năng và nhiệm vụcủa các phòng. 13 3.3.1 Cơcấu tổchức bộmáy NH MỹXuyên:. 13 3.3.2 Chức năng, nhiệm vụcác phòng ban. 14 3.4 Sơlược một sốsản phẩm dịch vụtại Ngân hàng. 19 3.5 Tình hình hoạt động tại Ngân hàng năm 2008. 19 3.5.1 Công tác huy động vốn. 19 3.5.2 Vềhoạt động cho vay. 20 3.5.3 Vềhoạt động dịch vụ. 20 3.5.4 Vềnhân sự. 20 3.6 Kết quảhoạt động kinh doanh của Ngân hàng MỹXuyên. 21 3.7 Thuận lợi và khó khăn vềtình hình hoạt động. 22 3.7.1 Thuận lợi:. 22 3.7.2 Khó khăn, thách thức:. 23 Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP MỸXUYÊN (MXBank). 24 4.1 Phân tích Vốn của Ngân hàng thương mại . 24 4.1.1 Phân tích cơcấu vốn và nguồn vốn tại MXBank. 24 4.1.2 Phân tích tình hình huy động nguồn vốn tại MXBank. 26 4.1.3 Phân tích Vốn tựcó. 28 4.1.3.1 Phân tích khảnăng an toàn của vốn tựcó tại NHMX. 28 4.1.3.2 Phân tích tình hình lập quỹtại NHMX. 30 4.2 Phân tích chất lượng tài sản Có tại NHMX . 314.2.1 Phân tích tình hình dựtrữtại NHMX. 31 4.2.2 Phân tích qui mô, chất lượng nghiệp vụtín dụng tại NHMX. 32 4.3 Phân tích năng lực quản lý tại NHMX . 414.4 Phân Tích Khảnăng sinh lợi . 434.4.1 Phân tích thu nhập . 43 4.4.2 Phân tích chi phí. 45 4.4.3 Phân tích lợi nhuận . 46 4.4.4 Phân tích khảnăng sinh lời . 47 4.4.5 Phân tích khảnăng thanh khoản. 49 4.5 Đánh giá hiệu quảhoạt động kinh doanh thông qua việc so sánh với Ngân hàng khác. . 504.5.1 Quy mô vốn . 514.5.2 Chất lượng tài sản Có . 52 4.5.3 Khảnăng sinh lời. 52 4.6 Một sốgiải pháp nâng cao hiệu quảhoạt động kinh doanh . 524.6.1 Những giải pháp nâng cao hiệu quảhuy động vốn. 52 4.6.2 Những giải pháp nâng cao hiệu quảsửdụng vốn. 53 4.6.3 Những giải pháp tăng thu nhập. 54 4.6.4 Những giải pháp giảm chi phí. 55 4.6.5 Những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 55 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 56 5.1 Kết luận . 565.2 Kiến nghị. 565.2.1 Đối với ngành Ngân hàng. 56 5.2.2 Đối với Ngân hàng MỹXuyên. 57

MỤC LỤC

Tóm tắt

Danh mục bảng

Danh mục biểu đồ

Danh mục từviết tắt

Chương 1: MỞ ĐẦU. 1 U

1.1 Cơsởhình thành. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 2

1.3 Phạm vi và phương pháp nghiên cứu:. 2

1.4 Ý nghĩa. 2

Chương 2: CƠSỞLÝ THUYẾT. 3

2.1 Khái niệm, chức năng và vai trò của Ngân hàng thương mại. 3

2.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại (NHTM). 3

2.1.2 Chức năng của Ngân hàng thương mại . 3

2.1.3 Vai trò của Ngân hàng thương mại . 4

2.2 Khái niệm vềphân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh NHTM. 4

2.2.1 Khái niệm . 4

2.2.2 Mục tiêu của phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh. 4

2.2.3 Đối tượng của phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh. 4

2.3 Sơ đồtổng quát vềnghiệp vụhoạt động kinh doanh của NHTM trong

nền kinh tếthịtrường. 5

2.4 Phương pháp và các chỉtiêu phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh

của NHTM. 6

2.4.1 Vốn tựcó của Ngân hàng thương mại – Capital (C). 6

2.4.2 Chất lượng tài sản Có – Asset quality (A). 7

2.4.3 Năng lực quản lý – Management ability (M). 8

2.4.4 Khảnăng sinh lời – Earning (E). 9

2.4.5 Khảnăng thanh khoản – Liquidity (L). 9

Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG TMCP

MỸXUYÊN (MXBank). 11

3.1 Tình hình hoạt động của các Ngân hàng trên địa bàn An Giang. 11

3.2 Lịch sửhình thành và phát triển của Ngân hàng MỹXuyên. 11

3.3 Cơcấu tổchức, chức năng và nhiệm vụcủa các phòng. 13

3.3.1 Cơcấu tổchức bộmáy NH MỹXuyên:. 13

3.3.2 Chức năng, nhiệm vụcác phòng ban. 14

3.4 Sơlược một sốsản phẩm dịch vụtại Ngân hàng. 19

3.5 Tình hình hoạt động tại Ngân hàng năm 2008. 19

3.5.1 Công tác huy động vốn. 19

3.5.2 Vềhoạt động cho vay. 20

3.5.3 Vềhoạt động dịch vụ. 20

3.5.4 Vềnhân sự. 20

3.6 Kết quảhoạt động kinh doanh của Ngân hàng MỹXuyên. 21

3.7 Thuận lợi và khó khăn vềtình hình hoạt động. 22

3.7.1 Thuận lợi:. 22

3.7.2 Khó khăn, thách thức:. 23

Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TẠI NGÂN HÀNG TMCP MỸXUYÊN (MXBank). 24

4.1 Phân tích Vốn của Ngân hàng thương mại . 24

4.1.1 Phân tích cơcấu vốn và nguồn vốn tại MXBank. 24

4.1.2 Phân tích tình hình huy động nguồn vốn tại MXBank. 26

4.1.3 Phân tích Vốn tựcó. 28

4.1.3.1 Phân tích khảnăng an toàn của vốn tựcó tại NHMX. 28

4.1.3.2 Phân tích tình hình lập quỹtại NHMX. 30

4.2 Phân tích chất lượng tài sản Có tại NHMX . 31

4.2.1 Phân tích tình hình dựtrữtại NHMX. 31

4.2.2 Phân tích qui mô, chất lượng nghiệp vụtín dụng tại NHMX. 32

4.3 Phân tích năng lực quản lý tại NHMX . 41

4.4 Phân Tích Khảnăng sinh lợi . 43

4.4.1 Phân tích thu nhập . 43

4.4.2 Phân tích chi phí. 45

4.4.3 Phân tích lợi nhuận . 46

4.4.4 Phân tích khảnăng sinh lời . 47

4.4.5 Phân tích khảnăng thanh khoản. 49

4.5 Đánh giá hiệu quảhoạt động kinh doanh thông qua việc so sánh với

Ngân hàng khác. . 50

4.5.1 Quy mô vốn . 51

4.5.2 Chất lượng tài sản Có . 52

4.5.3 Khảnăng sinh lời. 52

4.6 Một sốgiải pháp nâng cao hiệu quảhoạt động kinh doanh . 52

4.6.1 Những giải pháp nâng cao hiệu quảhuy động vốn. 52

4.6.2 Những giải pháp nâng cao hiệu quảsửdụng vốn. 53

4.6.3 Những giải pháp tăng thu nhập. 54

4.6.4 Những giải pháp giảm chi phí. 55

4.6.5 Những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 55

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 56

5.1 Kết luận . 56

5.2 Kiến nghị. 56

5.2.1 Đối với ngành Ngân hàng. 56

5.2.2 Đối với Ngân hàng MỹXuyên. 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY