Khóa luận Phân tích cơ cấu huy động vốn và tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam chi nhánh An Giang

MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU . .1 1.1 Cơsởhình thành đềtài . .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu . .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu . 2 1.4 Phương pháp nghiên cứu . 2 1.5 Ý nghĩa . .2Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN . . .32.1 Tổng quan vềNgân hàng thương mại . 3 2.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại . .3 2.1.2 Bản chất của Ngân hàng thương mại . 3 2.1.3 Chức năng của Ngân hàng thương mại . 3 2.2. Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại . 3 2.2.1. Khái niệm vốn . 3 2.2.2 Cơcấu vốn của Ngân hàng . .3 2.2.3 Vai trò của nguồn vốn và ý nghĩa của công tác huy động vốn . 4 2.2.4 Các hình thức huy động vốn của NHTM . .5 2.3. Tín dụng Ngân hàng thương mại . . 7 2.3.1 Khái niệm . . .7 2.3.2 Các hình thức tín dụng . .7 2.3.3 Bản chất và chức năng của tín dụng . 8 2.3.4 Vai trò của tín dụng . . .8 2.3.5 Điều kiện, nguyên tắc và quy trình cho vay . .8 2.4. Các chỉtiêu đánh giá hiệu quảHĐV và cho vay vốn của NHTM .12 2.4.1 Các chỉtiêu đánh giá hoạt động huy động vốn . .12 2.4.2 Các chỉtiêu đánh giá hoạt động cho vay . 12 Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀVIB AN GIANG .14 3.1. Giới thiệu tổng quát vềNgân hàng TMCP Quốc tếViệt Nam 14 3.2 Cơcấu tổchức và chức năng - nhiệm vụcủa các phòng ban .15 3.2.1 Cơcấu tổchức . . .15 3.2.2 Chức năng - nhiệm vụcủa các phòng ban . .15 3.3 Thuận lợi và khó khăn của VIB An Giang . .17 3.3.1 Thuận lợi . . 17 3.3.2 Khó khăn . . 18 3.4 Kết quảhoạt động kinh doanh của VIB An Giang từ2007 đến 2009 .18 3.4.1 Doanh thu . .20 3.4.2 Chi phí . 20 3.4.3 Lợi nhuận .21 3.5 Định hướng phát triển và mục tiêu năm 2010 .21 3.5.1 Phương hướng phát triển . 21 3.5.2 Kếhoạch năm 2010 . 21 Chương 4: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI VIB AN GIANG .22 4.1. Khái quát tình hình nguồn vốn của VIB – Chi nhánh An Giang . 23 4.1.1 Cơcấu nguồn vốn của Ngân hàng qua 3 năm (2007 – 2009) . .23 4.1.2 Cơcấu vốn huy động tại VIB An Giang từ2007 đến 2009 27 4.2 Hiệu quảhuy động vốn của Ngân hàng. . .36 4.2.1 Vốn huy động trên tổng nguồn vốn . 37 4.2.2 Vốn điều chuyển trên tổng nguồn vốn 38 4.2.3 Tiền gửi có kỳhạn trên vốn huy động . 39 4.2.4 Tiền gửi không kỳhạn trên vốn huy động . .40 Chương 5: TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN TẠI VIB AN GIANG . .41 5.1 Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng . .41 5.1.1 Doanh sốcho vay . . 44 5.1.2 Doanh sốthu nợ . .49 5.1.3 Dưnợ . .52 5.1.4 Nợquá hạn . 55 5.2 Hiệu quảhoạt động tín dụng tại Ngân hàng . 56 5.2.1 Vòng quay tín dụng . 57 5.2.2 Hệsốthu nợ . .57 5.2.3 Dưnợtrên tổng nguồn vốn .57 5.2.4 Dưnợtrên vốn huy động . 58 5.2.5 Nợquá hạn trên dưnợ . 58 Chương 6: TỐI ƯU HÓA CƠCẤU HUY ĐỘNG VỐN – CHO VAY VÀ MỘT SỐGIẢI PHÁP . . .59 6.1 Tối ưu hóa cơcấu huy động vốn và cho vay .59 6.1.1 So sánh lãi suất huy động bình quân và lãi suất cho vay bình quân .59 6.1.2 Kết quảhoạt động tín dụng . .63 6.2 Giải pháp .64 6.2.1 Một sốgiải pháp nhằm nâng cao khảnăng HĐV của Ngân hàng .64 6.2.2 Một sốgiải pháp nâng cao hiệu quảcho vay của Ngân hàng .65 Chương 7: KIẾN NGHỊVÀ KẾT LUẬN . 66 7.1 Kiến nghị . .66 7.2 Kết luận . .66 PHỤLỤC 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

MỤC LỤC

Chương 1: GIỚI THIỆU . .1

1.1 Cơsởhình thành đềtài . .1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu . .2

1.3 Phạm vi nghiên cứu . 2

1.4 Phương pháp nghiên cứu . 2

1.5 Ý nghĩa . .2

Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN . . .3

2.1 Tổng quan vềNgân hàng thương mại . 3

2.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại . .3

2.1.2 Bản chất của Ngân hàng thương mại . 3

2.1.3 Chức năng của Ngân hàng thương mại . 3

2.2. Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại . 3

2.2.1. Khái niệm vốn . 3

2.2.2 Cơcấu vốn của Ngân hàng . .3

2.2.3 Vai trò của nguồn vốn và ý nghĩa của công tác huy động vốn . 4

2.2.4 Các hình thức huy động vốn của NHTM . .5

2.3. Tín dụng Ngân hàng thương mại . . 7

2.3.1 Khái niệm . . .7

2.3.2 Các hình thức tín dụng . .7

2.3.3 Bản chất và chức năng của tín dụng . 8

2.3.4 Vai trò của tín dụng . . .8

2.3.5 Điều kiện, nguyên tắc và quy trình cho vay . .8

2.4. Các chỉtiêu đánh giá hiệu quảHĐV và cho vay vốn của NHTM .12

2.4.1 Các chỉtiêu đánh giá hoạt động huy động vốn . .12

2.4.2 Các chỉtiêu đánh giá hoạt động cho vay . 12

Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀVIB AN GIANG .14

3.1. Giới thiệu tổng quát vềNgân hàng TMCP Quốc tếViệt Nam 14

3.2 Cơcấu tổchức và chức năng - nhiệm vụcủa các phòng ban .15

3.2.1 Cơcấu tổchức . . .15

3.2.2 Chức năng - nhiệm vụcủa các phòng ban . .15

3.3 Thuận lợi và khó khăn của VIB An Giang . .17

3.3.1 Thuận lợi . . 17

3.3.2 Khó khăn . . 18

3.4 Kết quảhoạt động kinh doanh của VIB An Giang từ2007 đến 2009 .18

3.4.1 Doanh thu . .20

3.4.2 Chi phí . 20

3.4.3 Lợi nhuận .21

3.5 Định hướng phát triển và mục tiêu năm 2010 .21

3.5.1 Phương hướng phát triển . 21

3.5.2 Kếhoạch năm 2010 . 21

Chương 4: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI VIB AN GIANG .22

4.1. Khái quát tình hình nguồn vốn của VIB – Chi nhánh An Giang . 23

4.1.1 Cơcấu nguồn vốn của Ngân hàng qua 3 năm (2007 – 2009) . .23

4.1.2 Cơcấu vốn huy động tại VIB An Giang từ2007 đến 2009 27

4.2 Hiệu quảhuy động vốn của Ngân hàng. . .36

4.2.1 Vốn huy động trên tổng nguồn vốn . 37

4.2.2 Vốn điều chuyển trên tổng nguồn vốn 38

4.2.3 Tiền gửi có kỳhạn trên vốn huy động . 39

4.2.4 Tiền gửi không kỳhạn trên vốn huy động . .40

Chương 5: TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN TẠI VIB AN GIANG . .41

5.1 Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng . .41

5.1.1 Doanh sốcho vay . . 44

5.1.2 Doanh sốthu nợ . .49

5.1.3 Dưnợ . .52

5.1.4 Nợquá hạn . 55

5.2 Hiệu quảhoạt động tín dụng tại Ngân hàng . 56

5.2.1 Vòng quay tín dụng . 57

5.2.2 Hệsốthu nợ . .57

5.2.3 Dưnợtrên tổng nguồn vốn .57

5.2.4 Dưnợtrên vốn huy động . 58

5.2.5 Nợquá hạn trên dưnợ . 58

Chương 6: TỐI ƯU HÓA CƠCẤU HUY ĐỘNG VỐN – CHO VAY VÀ

MỘT SỐGIẢI PHÁP . . .59

6.1 Tối ưu hóa cơcấu huy động vốn và cho vay .59

6.1.1 So sánh lãi suất huy động bình quân và lãi suất cho vay bình quân .59

6.1.2 Kết quảhoạt động tín dụng . .63

6.2 Giải pháp .64

6.2.1 Một sốgiải pháp nhằm nâng cao khảnăng HĐV của Ngân hàng .64

6.2.2 Một sốgiải pháp nâng cao hiệu quảcho vay của Ngân hàng .65

Chương 7: KIẾN NGHỊVÀ KẾT LUẬN . 66

7.1 Kiến nghị . .66

7.2 Kết luận . .66

PHỤLỤC 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY