Khóa luận Nhận thức của người dân Hà Nội về quyền trẻ em

MỤC LỤCMở đầu 11. Tính cấp thiết của đề tài. 12. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. 22.1. Các nghiên cứu ngoài nước. 32.2. Các nghiên cứu trong nước. 32.3. Quy định của Liên hợp quốc về Quyền và bổn phận của trẻ em. 62.4. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề Quyền trẻ em. 103. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn. 133.1. Ý nghĩa khoa học. 133.2. Ý nghĩa thực tiễn. 134. Đối tượng, mục đích, khách thể và phạm vi nghiên cứu. 144.1. Đối tượng nghiên cứu. 144.2. Mục đích nghiên cứu. 144.3. Khách thể nghiên cứu. 144.4. Phạm vi nghiên cứu. 155. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu. 155.1. Phương pháp luận chung. 155.2. Phương pháp nghiên cứu. 166. Giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết. 166.1. Giả thuyết nghiên cứu. 166.2. Khung lý thuyết. 177. Những khó khăn khi thực hiện đề tài. 18Chương 1: Cơ sở lý luận 191.1. Các lý thuyết liên quan. 191.1.1. Lý thuyết vai trò. 191.1.2. Lý thuyết truyền thông. 201.2. Những khái niệm công cụ. 221.2.1. Khái niệm Trẻ em. 221.2.2. Khái niệm Quyền trẻ em 231.2.3. Khái niệm nhận thức. 24Chương 2. Kết quả nghiên cứu 252.1. Thực trạng nhận thức của trẻ em, gia đình và cộng đồng về Quyền trẻ em. 252.1.1. Trẻ em với vấn đề Quyền trẻ em. 252.1.2. Gia đình với vấn đề quyền trẻ em. 362.1.3. Cộng đồng với vấn đề Quyền trẻ em. 422.2. Truyền thông - vận động xã hội về Quyền trẻ em. 482.2.1. Các kênh truyền thông. 492.2.2. Đánh giá của cộng đồng, trẻ em về các kênh truyền thông. 572.2.3. Tổ chức hoạt động truyền thông 632.2.4. Truyền thông - vận động xã hội về quyền trẻ em và việc thay đổi nhận thức của cộng đồng. 68Kết luận và kiến nghị 711. Kết luận. 711.1. Thực trạng nhận thức của người dân Hà Nội về quyền trẻ em. 711.2. Vai trò của truyền thông trong công tác quyền trẻ em. 722. Kiến nghị . 732.1. Về truyền thông. 732.2. Với nhóm lãnh đạo và cán bộ GDGĐ&TE. 732.3. Với cộng đồng nói chung. 742.4. Với gia đình. 74

MỤC LỤC

Mở đầu 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. 2

2.1. Các nghiên cứu ngoài nước. 3

2.2. Các nghiên cứu trong nước. 3

2.3. Quy định của Liên hợp quốc về Quyền và bổn phận của trẻ em. 6

2.4. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề Quyền trẻ em. 10

3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn. 13

3.1. Ý nghĩa khoa học. 13

3.2. Ý nghĩa thực tiễn. 13

4. Đối tượng, mục đích, khách thể và phạm vi nghiên cứu. 14

4.1. Đối tượng nghiên cứu. 14

4.2. Mục đích nghiên cứu. 14

4.3. Khách thể nghiên cứu. 14

4.4. Phạm vi nghiên cứu. 15

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu. 15

5.1. Phương pháp luận chung. 15

5.2. Phương pháp nghiên cứu. 16

6. Giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết. 16

6.1. Giả thuyết nghiên cứu. 16

6.2. Khung lý thuyết. 17

7. Những khó khăn khi thực hiện đề tài. 18

Chương 1: Cơ sở lý luận 19

1.1. Các lý thuyết liên quan. 19

1.1.1. Lý thuyết vai trò. 19

1.1.2. Lý thuyết truyền thông. 20

1.2. Những khái niệm công cụ. 22

1.2.1. Khái niệm Trẻ em. 22

1.2.2. Khái niệm Quyền trẻ em 23

1.2.3. Khái niệm nhận thức. 24

Chương 2. Kết quả nghiên cứu 25

2.1. Thực trạng nhận thức của trẻ em, gia đình và cộng đồng về Quyền trẻ em. 25

2.1.1. Trẻ em với vấn đề Quyền trẻ em. 25

2.1.2. Gia đình với vấn đề quyền trẻ em. 36

2.1.3. Cộng đồng với vấn đề Quyền trẻ em. 42

2.2. Truyền thông - vận động xã hội về Quyền trẻ em. 48

2.2.1. Các kênh truyền thông. 49

2.2.2. Đánh giá của cộng đồng, trẻ em về các kênh truyền thông. 57

2.2.3. Tổ chức hoạt động truyền thông 63

2.2.4. Truyền thông - vận động xã hội về quyền trẻ em và việc thay đổi nhận thức của cộng đồng. 68

Kết luận và kiến nghị 71

1. Kết luận. 71

1.1. Thực trạng nhận thức của người dân Hà Nội về quyền trẻ em. 71

1.2. Vai trò của truyền thông trong công tác quyền trẻ em. 72

2. Kiến nghị . 73

2.1. Về truyền thông. 73

2.2. Với nhóm lãnh đạo và cán bộ GDGĐ&TE. 73

2.3. Với cộng đồng nói chung. 74

2.4. Với gia đình. 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY