Khóa luận Nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn Lịch sử ở trường THPT qua việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử

MỤC LỤCMỤC LỤC . 5MỞ ĐẦU . 6I. Lý do chọn đề tài . 6II.Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 9III. Phạm vi nghiên cứu . 11IV. Phương pháp nghiên cứu. 12V. Bố cục . 12CHưƠNG I: TÌNH HÌNH DẠY-HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT VIỆT NAM HIỆN NAY. NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ - MỘT YÊU CẦU CẤP THIẾT. 14I. Tình hình dạy – học môn Lịch sử ở trường THPT Việt Nam hiện nay . 14II.Nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn Lịch sử ở trường THPT – Một yêu cầu cấp thiết . 20CHưƠNG II: NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT QUA VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ . 27I. Quan niệm về các cuộc thi tìm hiểu nói chung . 27I.1. Quan niệm về các cuộc thi tìm hiểu . 27I.2. Giới thiệu một số cuộc thi tìm hiểu đã được tổ chức . 27II.Nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử ở trường THPT qua việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử . 33II.1. Ý nghĩa của việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT . 33II.2. Cách thức tổ chức một cuộc thi tìm hiểu về lịch sử ở trường THPT . 38III. Một số cuộc thi tìm hiểu về lịch sử đã được tổ chức . 52CHưƠNG III : VẬN DỤNG TỔ CHỨC “CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG VÀ BÁC HỒ” Ở TRƯỜNG THPT . 61I. Lý do chọn tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ” . 61II.Cách thức tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ tại trường THPT . 69II.1. Công tác chuẩn bị . 69II.2. Phổ biến cuộc thi . 71II.3. Tổ chức cuộc thi . 72III. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ ở một số trường THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh . 72IV. Kết quả thu được từ cuộc thi . 73KẾT LUẬN . 78TÀI LIỆU THAM KHẢO. 81PHỤ LỤC . 83

MỤC LỤC

MỤC LỤC . 5

MỞ ĐẦU . 6

I. Lý do chọn đề tài . 6

II.Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 9

III. Phạm vi nghiên cứu . 11

IV. Phương pháp nghiên cứu. 12

V. Bố cục . 12

CHưƠNG I: TÌNH HÌNH DẠY-HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT VIỆT

NAM HIỆN NAY. NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ - MỘT

YÊU CẦU CẤP THIẾT. 14

I. Tình hình dạy – học môn Lịch sử ở trường THPT Việt Nam hiện nay . 14

II.Nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn Lịch sử ở trường THPT – Một yêu cầu cấp

thiết . 20

CHưƠNG II: NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG

THPT QUA VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ . 27

I. Quan niệm về các cuộc thi tìm hiểu nói chung . 27

I.1. Quan niệm về các cuộc thi tìm hiểu . 27

I.2. Giới thiệu một số cuộc thi tìm hiểu đã được tổ chức . 27

II.Nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử ở trường THPT qua việc tổ chức các cuộc thi

tìm hiểu về lịch sử . 33

II.1. Ý nghĩa của việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử trong dạy học môn

Lịch sử ở trường THPT . 33

II.2. Cách thức tổ chức một cuộc thi tìm hiểu về lịch sử ở trường THPT . 38

III. Một số cuộc thi tìm hiểu về lịch sử đã được tổ chức . 52

CHưƠNG III : VẬN DỤNG TỔ CHỨC “CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG VÀ

BÁC HỒ” Ở TRƯỜNG THPT . 61

I. Lý do chọn tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ” . 61

II.Cách thức tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ tại trường THPT . 69

II.1. Công tác chuẩn bị . 69

II.2. Phổ biến cuộc thi . 71

II.3. Tổ chức cuộc thi . 72

III. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ ở một số trường THPT trên địa

bàn thành phố Hồ Chí Minh . 72

IV. Kết quả thu được từ cuộc thi . 73

KẾT LUẬN . 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 81

PHỤ LỤC . 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY