Khóa luận Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 5Chương 1:Một số vấn đề chung về chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại 71.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại 71.1.1. Khái niệm và vai trò Ngân hàng Thương mại 71.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại 71.1.1.2. Vai trò của Ngân hàng Thương mại 81.1.2. Khái quát hoạt động của Ngân hàng Thương mại: 121.1.2.1. Nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM: 121.1.2.2.Nghiệp vụ tài sản Có 141.1.2.3.Hoạt động trung gian, cung cấp dịch vụ tài chính 181.2. Tín dụng trung và dài hạn của NHTM 191.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng trung và dài hạn 191.2.1.1. Khái niệm: 191.2.1.2. Đặc điểm của tín dụng trung và dài hạn 201.2.1.2. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn 211.2.2. Nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại 241.2.2.1. Đặc điểm: 241.2.2.2. Quy trình: 241.3. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của NHTM 261.3.1. Khái niệm 261.3.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn: 271.3.2.1. Nâng cao chất lượng tín dụng quyết định sư tồn tại và phát triển của các Ngân hàng Thương mại 271.3.2.1. Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn là cần thiết để phát triển kinh tế 281.3.3. Các chỉ tiêu đo lường chất lượng tín dụng trung và dài hạn: 281.3.3.1. Xét trên quan điểm ngân hàng 281.4.3.2. Xét trên quan điểm khách hàng 301.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại 311.3.4.1. Nhóm nhân tố chủ quan 311.3.4.2. Các nhân tố từ phía khách hàng: 341.3.4.3. Nhóm nhân tố thuộc về quản lý vĩ mô của Nhà nước: 351.3.4.4. Các nhân tố khác: 35Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) 372.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 372.1.1. Thành lập và hoạt động: 382.1.2. Cơ cấu tổ chức: 402.1.3. Tình hình hoạt động của Habubank giai đoạn 2006 – 2008 402.1.3. Tình hình hoạt động của Habubank giai đoạn 2006 – 2008 412.1.3.1. Về huy động vốn 412.1.3.2. Về hoạt động cho vay: 422.1.3.3. Công tác dịch vụ ngân hàng: 442.1.3.4. Công tác kế toán ngân quỹ: 452.1.3.5. Kết quả kinh doanh: 452.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội: 472.2.1. Quy mô và cơ cấu tín dụng trung và dài hạn: 472.2.1.1. Quy mô tín dụng trung và dài hạn: 472.2.1.2. Cơ cấu tín dụng trung và dài hạn: 482.2.2. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn: 512.2.2.1. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội qua chỉ tiêu Dư nợ tín dụng trung và dài hạn: 512.2.2.2. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội qua chỉ tiêu nợ quá hạn: 532.2.2.3. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội qua chỉ tiêu Lợi nhuận thu từ hoạt động cho vay trung và dài hạn: 552.3. Đánh giá về chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội. 562.3.1. Kết quả đạt được 562.3.2. Hạn chế 582.3.3. Nguyên nhân: 602.3.3.1. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng: 603.3.3. 2.Về công tác kiểm tra kiểm soát 61Phần 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội. 673.1. Định hướng chủ yếu cho hoạt động của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội trong thời gian tới. 673.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội. 683.2.1. Đổi mới công tác thẩm định dự án đầu tư: 683.2.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát 693.2.3. Cải tiến, đa dạng hóa cơ cấu, loại hình cho vay trung và dài hạn: 703.2.4. Chú trọng và đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro tín dụng 713.2.5. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng 713.2.6. Hoàn thiện và đổi mới công nghệ ngân hàng 723.2.7. Nhóm giải pháp về cơ cấu tổ chức và nhân sự 723.2.8. Thực hiện tốt chiến lược khách hàng 733.3. Kiến nghị: 743.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước: 743.3.2. Đối với Chính phủ và các cơ quan liên quan: 76KÊT LUẬN 78TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 5

Chương 1:Một số vấn đề chung về chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại 7

1.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại 7

1.1.1. Khái niệm và vai trò Ngân hàng Thương mại 7

1.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại 7

1.1.1.2. Vai trò của Ngân hàng Thương mại 8

1.1.2. Khái quát hoạt động của Ngân hàng Thương mại: 12

1.1.2.1. Nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM: 12

1.1.2.2.Nghiệp vụ tài sản Có 14

1.1.2.3.Hoạt động trung gian, cung cấp dịch vụ tài chính 18

1.2. Tín dụng trung và dài hạn của NHTM 19

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng trung và dài hạn 19

1.2.1.1. Khái niệm: 19

1.2.1.2. Đặc điểm của tín dụng trung và dài hạn 20

1.2.1.2. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn 21

1.2.2. Nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại 24

1.2.2.1. Đặc điểm: 24

1.2.2.2. Quy trình: 24

1.3. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của NHTM 26

1.3.1. Khái niệm 26

1.3.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn: 27

1.3.2.1. Nâng cao chất lượng tín dụng quyết định sư tồn tại và phát triển của các Ngân hàng Thương mại 27

1.3.2.1. Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn là cần thiết để phát triển kinh tế 28

1.3.3. Các chỉ tiêu đo lường chất lượng tín dụng trung và dài hạn: 28

1.3.3.1. Xét trên quan điểm ngân hàng 28

1.4.3.2. Xét trên quan điểm khách hàng 30

1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại 31

1.3.4.1. Nhóm nhân tố chủ quan 31

1.3.4.2. Các nhân tố từ phía khách hàng: 34

1.3.4.3. Nhóm nhân tố thuộc về quản lý vĩ mô của Nhà nước: 35

1.3.4.4. Các nhân tố khác: 35

Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) 37

2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 37

2.1.1. Thành lập và hoạt động: 38

2.1.2. Cơ cấu tổ chức: 40

2.1.3. Tình hình hoạt động của Habubank giai đoạn 2006 – 2008 40

2.1.3. Tình hình hoạt động của Habubank giai đoạn 2006 – 2008 41

2.1.3.1. Về huy động vốn 41

2.1.3.2. Về hoạt động cho vay: 42

2.1.3.3. Công tác dịch vụ ngân hàng: 44

2.1.3.4. Công tác kế toán ngân quỹ: 45

2.1.3.5. Kết quả kinh doanh: 45

2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội: 47

2.2.1. Quy mô và cơ cấu tín dụng trung và dài hạn: 47

2.2.1.1. Quy mô tín dụng trung và dài hạn: 47

2.2.1.2. Cơ cấu tín dụng trung và dài hạn: 48

2.2.2. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn: 51

2.2.2.1. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội qua chỉ tiêu Dư nợ tín dụng trung và dài hạn: 51

2.2.2.2. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội qua chỉ tiêu nợ quá hạn: 53

2.2.2.3. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội qua chỉ tiêu Lợi nhuận thu từ hoạt động cho vay trung và dài hạn: 55

2.3. Đánh giá về chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội. 56

2.3.1. Kết quả đạt được 56

2.3.2. Hạn chế 58

2.3.3. Nguyên nhân: 60

2.3.3.1. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng: 60

3.3.3. 2.Về công tác kiểm tra kiểm soát 61

Phần 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội. 67

3.1. Định hướng chủ yếu cho hoạt động của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội trong thời gian tới. 67

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội. 68

3.2.1. Đổi mới công tác thẩm định dự án đầu tư: 68

3.2.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát 69

3.2.3. Cải tiến, đa dạng hóa cơ cấu, loại hình cho vay trung và dài hạn: 70

3.2.4. Chú trọng và đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro tín dụng 71

3.2.5. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng 71

3.2.6. Hoàn thiện và đổi mới công nghệ ngân hàng 72

3.2.7. Nhóm giải pháp về cơ cấu tổ chức và nhân sự 72

3.2.8. Thực hiện tốt chiến lược khách hàng 73

3.3. Kiến nghị: 74

3.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước: 74

3.3.2. Đối với Chính phủ và các cơ quan liên quan: 76

KÊT LUẬN 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY