Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu của nhà máy Luyện Gang

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 11. Tính cấp thiết của đề tài 12. Mục đích nghiên cứu 23. Phạm vi nghiên cứu 24. Đối tượng nghiên cứu 25. Phương pháp nghiên cứu 26. Kết cấu của đề tài 2CHƯƠNG 1 3CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 31. KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 31.1 Khái niệm và vị trí của nguyên liệu đối với quá trình sản xuất 31.2 Đặc điểm của nguyên vật liệu 31.3 Phân loại nguyên vật liệu 42. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 62.1 Khái niệm và nội dung về quản trị cung ứng nguyên vật liệu 62.2 Xác định cầu, lượng đặt hàng và dự trữ NVL 72.2.1 Xác định cầu nguyên vật liệu trong kỳ kế hoạch 72.2.2 Phương pháp xác định kích cỡ lô hàng, lượng đặt hàng NVL 122.2.3 Xác định lượng dự trữ của doanh nghiệp 172.2.4Tìm kiếm và lựa chọn người cung cấp 252.2.5 Tổ chức hoạt động vận chuyển 262.2.6 Hệ thống kho tàng kho tàng và quản trị nguyên vật liệu trong kho 282.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu 332.4 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu 33CHƯƠNG 2 35THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG 35NGUYÊN VẬT LIỆU 35I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÀ MÁY LUYỆN GANG 351.1 Qúa trình hình thành và phát triển của nhà máy 351.1.1 Tên, địa chỉ doanh nghiệp 351.1.2 Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 351.1.3 Quy mô hiện tại của doanh nghiệp 361.2 Những đặc điểm của nhà máy trong quá trình sản xuất kinh doanh 381.2.1 Đặc điểm về sản phẩm 381.3 Đặc điểm về thị trường tiêu thụ và khách hàng của nhà máy 391.4 Đặc điểm về đối thủ cạnh tranh 411.5 Đặc điểm về đội ngũ lao động và cơ sở vật chất 421.5.1 Đội ngũ lao động 421.5.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật 441.6 Cơ cấu tổ chức và quy trình sản xuất của nhà máy 441.6.1 Cơ cấu tổ chức của nhà máy 441.6.2 Quy trình sản xuất 461.7 Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy trong hai năm 2007 và 2008 481.7.1 Kết quả về giá trị sản lượng và tiêu thụ 48II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NVL CỦA NHÀ MÁY LUYỆN GANG 572.1 Chính sách mua sắm, vận chuyển và dự trữ của nhà máy Luyện Gang 572.1.1 Công tác xây dựng chính sách 572.1.2 Quy trình mua sắm NVL của nhà máy Luyện Gang 602.1.3 Tổ chức thực hiện và quản lý việc thực hiện các chính sách 602.2 Thực trạng công tác xác định cầu NVL của nhà máy 612.2.1 Kế hoạch theo quý 612.2.2 Kế hoạch cả năm 662.2.3 Thực trạng xác định lượng đặt nguyên vật liệu của nhà máy 682.3 Dự trữ nguyên vật liệu của nhà máy 702.4 Nghiên cứu thị trường NVL và lựa chọn nhà cung ứng 712.4.1 Nghiên cứu thị trường NVL 712.4.2 Lựa chọn nhà cung ứng 732.5 Tổ chức hoạt động vận chuyển NVL 762.5.1 Lựa chọn phương thức, phương tiện vận chuyển 762.5.2 Lên kế hoạch vận chuyển 782.6 Quản trị hệ thống kho tàng và tổ chức sử dụng NVL 792.6.1 Hệ thống thống kho tàng của nhà máy 792.6.2 Công tác tiếp nhận, bảo quản và cấp phát NVL 802.6.3 Công tác kiểm tra hệ thống kho tàng 892.7 Đánh giá về công tác quản trị cung ứng NVL tại nhà máy 932.7.1 Điểm mạnh 932.7.2 Điểm yếu 95III CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NVL TẠI NHÀ MÁY 993.1 Đặc điểm về sản phẩm và quy trình sản xuất sản phẩm 1003.1.1 Đặc điểm về sản phẩm 1003.1.2 Quy trình sản xuất 1003.2 Đặc điểm về công nghệ 1013.3 Năng lực thực tế đội ngũ lao động 1033.3.1 Năng lực bộ máy quản trị 1033.3.2 Năng lực công nhân viên 1043.4 Đặc điểm về thị trường 1053.4.1 Thị trường cung 1053.4.2 Thị trường tiêu thụ sản phảm của nhà máy 108CHƯƠNG 3 110MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA NHÀ MÁY LUYỆN GANG 1103.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA NHÀ MÁY TRONG THỜI GIAN TỚI 1103.1.1 Đổi mới máy móc công nghệ hiện đại 1103.1.2 Tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 1103.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA NHÀ MÁY LUYỆN GANG 1113.2.1 Xây dựng kế hoạch nhu cầu NVL 1113.2.2 Tổ chức nghiên cứu thị trường và lựa chọn nhà cung ứng 1203.2.3 Tổ chức công tác lưu kho bảo quản NVL 1243.2.4 Xây dựng hệ thống thông tin về quản trị cung ứng NVL, ứng dụng các phần mềm hoạch định nhu cầu NVL trong nhà máy 1263.2.5 Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên của nhà máy 128Kết luận 132

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu 2

3. Phạm vi nghiên cứu 2

4. Đối tượng nghiên cứu 2

5. Phương pháp nghiên cứu 2

6. Kết cấu của đề tài 2

CHƯƠNG 1 3

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1. KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1.1 Khái niệm và vị trí của nguyên liệu đối với quá trình sản xuất 3

1.2 Đặc điểm của nguyên vật liệu 3

1.3 Phân loại nguyên vật liệu 4

2. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 6

2.1 Khái niệm và nội dung về quản trị cung ứng nguyên vật liệu 6

2.2 Xác định cầu, lượng đặt hàng và dự trữ NVL 7

2.2.1 Xác định cầu nguyên vật liệu trong kỳ kế hoạch 7

2.2.2 Phương pháp xác định kích cỡ lô hàng, lượng đặt hàng NVL 12

2.2.3 Xác định lượng dự trữ của doanh nghiệp 17

2.2.4Tìm kiếm và lựa chọn người cung cấp 25

2.2.5 Tổ chức hoạt động vận chuyển 26

2.2.6 Hệ thống kho tàng kho tàng và quản trị nguyên vật liệu trong kho 28

2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu 33

2.4 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu 33

CHƯƠNG 2 35

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG 35

NGUYÊN VẬT LIỆU 35

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÀ MÁY LUYỆN GANG 35

1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của nhà máy 35

1.1.1 Tên, địa chỉ doanh nghiệp 35

1.1.2 Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 35

1.1.3 Quy mô hiện tại của doanh nghiệp 36

1.2 Những đặc điểm của nhà máy trong quá trình sản xuất kinh doanh 38

1.2.1 Đặc điểm về sản phẩm 38

1.3 Đặc điểm về thị trường tiêu thụ và khách hàng của nhà máy 39

1.4 Đặc điểm về đối thủ cạnh tranh 41

1.5 Đặc điểm về đội ngũ lao động và cơ sở vật chất 42

1.5.1 Đội ngũ lao động 42

1.5.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật 44

1.6 Cơ cấu tổ chức và quy trình sản xuất của nhà máy 44

1.6.1 Cơ cấu tổ chức của nhà máy 44

1.6.2 Quy trình sản xuất 46

1.7 Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy trong hai năm 2007 và 2008 48

1.7.1 Kết quả về giá trị sản lượng và tiêu thụ 48

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NVL CỦA NHÀ MÁY LUYỆN GANG 57

2.1 Chính sách mua sắm, vận chuyển và dự trữ của nhà máy Luyện Gang 57

2.1.1 Công tác xây dựng chính sách 57

2.1.2 Quy trình mua sắm NVL của nhà máy Luyện Gang 60

2.1.3 Tổ chức thực hiện và quản lý việc thực hiện các chính sách 60

2.2 Thực trạng công tác xác định cầu NVL của nhà máy 61

2.2.1 Kế hoạch theo quý 61

2.2.2 Kế hoạch cả năm 66

2.2.3 Thực trạng xác định lượng đặt nguyên vật liệu của nhà máy 68

2.3 Dự trữ nguyên vật liệu của nhà máy 70

2.4 Nghiên cứu thị trường NVL và lựa chọn nhà cung ứng 71

2.4.1 Nghiên cứu thị trường NVL 71

2.4.2 Lựa chọn nhà cung ứng 73

2.5 Tổ chức hoạt động vận chuyển NVL 76

2.5.1 Lựa chọn phương thức, phương tiện vận chuyển 76

2.5.2 Lên kế hoạch vận chuyển 78

2.6 Quản trị hệ thống kho tàng và tổ chức sử dụng NVL 79

2.6.1 Hệ thống thống kho tàng của nhà máy 79

2.6.2 Công tác tiếp nhận, bảo quản và cấp phát NVL 80

2.6.3 Công tác kiểm tra hệ thống kho tàng 89

2.7 Đánh giá về công tác quản trị cung ứng NVL tại nhà máy 93

2.7.1 Điểm mạnh 93

2.7.2 Điểm yếu 95

III CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NVL TẠI NHÀ MÁY 99

3.1 Đặc điểm về sản phẩm và quy trình sản xuất sản phẩm 100

3.1.1 Đặc điểm về sản phẩm 100

3.1.2 Quy trình sản xuất 100

3.2 Đặc điểm về công nghệ 101

3.3 Năng lực thực tế đội ngũ lao động 103

3.3.1 Năng lực bộ máy quản trị 103

3.3.2 Năng lực công nhân viên 104

3.4 Đặc điểm về thị trường 105

3.4.1 Thị trường cung 105

3.4.2 Thị trường tiêu thụ sản phảm của nhà máy 108

CHƯƠNG 3 110

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA NHÀ MÁY LUYỆN GANG 110

3.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA NHÀ MÁY TRONG THỜI GIAN TỚI 110

3.1.1 Đổi mới máy móc công nghệ hiện đại 110

3.1.2 Tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 110

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA NHÀ MÁY LUYỆN GANG 111

3.2.1 Xây dựng kế hoạch nhu cầu NVL 111

3.2.2 Tổ chức nghiên cứu thị trường và lựa chọn nhà cung ứng 120

3.2.3 Tổ chức công tác lưu kho bảo quản NVL 124

3.2.4 Xây dựng hệ thống thông tin về quản trị cung ứng NVL, ứng dụng các phần mềm hoạch định nhu cầu NVL trong nhà máy 126

3.2.5 Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên của nhà máy 128

Kết luận 132

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY