Khóa luận Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần tin học Tín Khang

MỤC LỤCMỞ ĐẦU . 1CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. . 21.1. Khái niệm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt đ ộng của doanh nghiệp . 21.1.1. Khái niệm . 21.1.2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. . 31.2. Marketing và hoạt động Marketing trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm . 41.2.1. Khái niệm marketing và những khái niệm có liên quan . 41.2.2. Vai trò của hoạt động Marketing trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm . 101.3. Nội dung của hoạt động Marketing trong việc đẩy mạnh khả năng tiêu thụ sản phẩm . 131.3.1. Nghiên cứu và dự báo thị trường . 131.3.2. Nội dung nghiên cứu thị trường . 131.3.3. Xây dựng chiến lược sản phẩm . 161.3.4. Chiến lược giá cả . 251.3.5. Chiến lược phân phối sản phẩm . 321.3.6. Các quyết định xúc tiến hỗn hợp . 34CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MỘT SỐGIẢI PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC TÍN KHANG . 412.1. Tổng quan về công ty . 412.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. . 412.1.2. Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của công ty: . 422.1.3. Sơ đồ bộ máy tổ chức . 432.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần tin học Tín Khang . 45 2.2.1. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 452.2.2. Thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần tin học Tín Khang. . 492.2.2.1. Thị trường các sản phẩm mà công ty cung cấp hiện nay . 492.2.2.2. Đối thủ cạnh tranh của công ty . 512.2.3. Tình hình hoạt động Marketing ở Công ty Cổ phần Tin học Tín Khang hiện nay . 522.2.4. Chính sách về sản phẩm của công ty . 542.2.5. Chính sách giá cả của công ty . 572.2.6. Mạng lưới phân phối sản phẩm của doanh nghiệp . 572.2.7. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp . 602.2.8. Những tồn tại và hạn chế của doanh nghiệp . 612.3.1. Thành lập phòng Marketing riêng trong công ty. . 632.3.2. Xây dựng chính sách về sản phẩm . 642.3.3. Xây dựng chính sách về giá cả . 652.3.4. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường . 652.3.5. Đẩy mạnh chính sách giao tiếp và khuyếch trương . 672.3.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân sự. . 682.3.7. Duy trì và mở rộng thị phần tiêu thụ sản phẩm . 692.3.8. Cung cấp dịch vụ sau bán hàng . 70

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ HOẠT ĐỘNG

MARKETING TRONG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. . 2

1.1. Khái niệm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt đ ộng của doanh nghiệp . 2

1.1.1. Khái niệm . 2

1.1.2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm đối với hoạt động sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp. . 3

1.2. Marketing và hoạt động Marketing trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm . 4

1.2.1. Khái niệm marketing và những khái niệm có liên quan . 4

1.2.2. Vai trò của hoạt động Marketing trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm . 10

1.3. Nội dung của hoạt động Marketing trong việc đẩy mạnh khả năng tiêu thụ sản

phẩm . 13

1.3.1. Nghiên cứu và dự báo thị trường . 13

1.3.2. Nội dung nghiên cứu thị trường . 13

1.3.3. Xây dựng chiến lược sản phẩm . 16

1.3.4. Chiến lược giá cả . 25

1.3.5. Chiến lược phân phối sản phẩm . 32

1.3.6. Các quyết định xúc tiến hỗn hợp . 34

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MỘT SỐ

GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC TÍN KHANG . 41

2.1. Tổng quan về công ty . 41

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. . 41

2.1.2. Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của công ty: . 42

2.1.3. Sơ đồ bộ máy tổ chức . 43

2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần tin học Tín Khang . 45

2.2.1. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 45

2.2.2. Thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần tin học Tín Khang. . 49

2.2.2.1. Thị trường các sản phẩm mà công ty cung cấp hiện nay . 49

2.2.2.2. Đối thủ cạnh tranh của công ty . 51

2.2.3. Tình hình hoạt động Marketing ở Công ty Cổ phần Tin học Tín Khang hiện

nay . 52

2.2.4. Chính sách về sản phẩm của công ty . 54

2.2.5. Chính sách giá cả của công ty . 57

2.2.6. Mạng lưới phân phối sản phẩm của doanh nghiệp . 57

2.2.7. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp . 60

2.2.8. Những tồn tại và hạn chế của doanh nghiệp . 61

2.3.1. Thành lập phòng Marketing riêng trong công ty. . 63

2.3.2. Xây dựng chính sách về sản phẩm . 64

2.3.3. Xây dựng chính sách về giá cả . 65

2.3.4. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường . 65

2.3.5. Đẩy mạnh chính sách giao tiếp và khuyếch trương . 67

2.3.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân sự. . 68

2.3.7. Duy trì và mở rộng thị phần tiêu thụ sản phẩm . 69

2.3.8. Cung cấp dịch vụ sau bán hàng . 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY