Khóa luận Một số giải pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở Kho bạc Nhà nước Hà Tây

MỤC LỤCMục lục 1Lời nói đầu 3Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ 51.1 Nhu cầu – khả năng huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội: 51.1.1 Nhu cầu vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001 đến 2005: 51.1.2 Khả năng huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội: 61.1.2.1 Huy động các nguồn vốn trong nước 61.1.2.2 Huy động vốn đầu tư nước ngoài: 71.1.3 Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2003. 91.1.3.1 Huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế quốc dân: 91.2 Sự cần thiết của công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ 131.2.1 Khái niệm và đặc điểm của tín dụng Nhà nước. 131.2.2 Sự cần thiết của công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ 14Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây 182.1 khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tây 182.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tây 182.1.1.1 Về lĩnh vực kinh tế: 182.1.1.2 Về lĩnh vực văn hoá - xã hội: 202.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn ở KBNN Hà Tây. 212.1.3 Vai trò của KBNN Hà Tây trong công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ: 232.1.3.1 Vài nét về KBNN Hà Tây. 232.1.3.2 Vai trò của KBNN Hà Tây trong công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ 252.2 Thực trạng công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ của KBNN Hà Tây 262.2.1 Cơ chế phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ. 262.2.1.1 Tín phiếu do KBNN phát hành: 282.2.1.2 Đối với trái phiếu kho bạc. 292.2.2 Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ qua Kho bạc Nhà nước Hà Tây năm 1996: 302.2.2.1 Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm: 302.2.2.2 Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 1 năm 312.2.3 Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ qua KBNN Hà Tây năm 1997: 322.2.4 Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu chính phủ qua KBNN Hà Tây năm 1998: 332.2.5 Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ qua KBNN Hà Tây năm 1999 352.2.5.1 Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm 352.2.5.2 Công trái xây dựng tổ quốc kỳ hạn 5 năm 362.2.6 Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ năm 2000 tại KBNN Hà Tây: 372.2.7 Kếtquả phát hành,thanh toán trái phiếu chính phủ năm 2001 tại KBNN Hà Tây. 382.2.8 Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ năm 2002 tại kho bạc nhà nước Hà Tây. 392.2.9 Những thành quả và hạn chế trong công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây 412.2.9.1 Những thành quả đạt được: 412.2.9.2 Những mặt hạn chế: 43Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây 473.1 Các quan điểm trong công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây 473.2 Về mục tiêu: 483.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây. 513.3.1 Huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển kinh tế trở thành chỉ tiêu pháp lệnh: 513.3.2 Về cơ chế phát hành: 523.3.3 Mở rộng hình thức phát hành: 533.3.4 Về mặt lãi suất: 533.3.5 Về đối tượng vay: 543.3.6 Chú trọng công tác tuyên truyền: 543.3.7 Đào tạo bồi dưỡng cán bộ 55Kết luận 594 Danh mục tài liệu tham khảo 60

MỤC LỤC

Mục lục 1

Lời nói đầu 3

Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ 5

1.1 Nhu cầu – khả năng huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội: 5

1.1.1 Nhu cầu vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001 đến 2005: 5

1.1.2 Khả năng huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội: 6

1.1.2.1 Huy động các nguồn vốn trong nước 6

1.1.2.2 Huy động vốn đầu tư nước ngoài: 7

1.1.3 Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2003. 9

1.1.3.1 Huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế quốc dân: 9

1.2 Sự cần thiết của công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ 13

1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của tín dụng Nhà nước. 13

1.2.2 Sự cần thiết của công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ 14

Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây 18

2.1 khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tây 18

2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tây 18

2.1.1.1 Về lĩnh vực kinh tế: 18

2.1.1.2 Về lĩnh vực văn hoá - xã hội: 20

2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn ở KBNN Hà Tây. 21

2.1.3 Vai trò của KBNN Hà Tây trong công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ: 23

2.1.3.1 Vài nét về KBNN Hà Tây. 23

2.1.3.2 Vai trò của KBNN Hà Tây trong công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ 25

2.2 Thực trạng công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ của KBNN Hà Tây 26

2.2.1 Cơ chế phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ. 26

2.2.1.1 Tín phiếu do KBNN phát hành: 28

2.2.1.2 Đối với trái phiếu kho bạc. 29

2.2.2 Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ qua Kho bạc Nhà nước Hà Tây năm 1996: 30

2.2.2.1 Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm: 30

2.2.2.2 Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 1 năm 31

2.2.3 Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ qua KBNN Hà Tây năm 1997: 32

2.2.4 Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu chính phủ qua KBNN Hà Tây năm 1998: 33

2.2.5 Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ qua KBNN Hà Tây năm 1999 35

2.2.5.1 Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm 35

2.2.5.2 Công trái xây dựng tổ quốc kỳ hạn 5 năm 36

2.2.6 Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ năm 2000 tại KBNN Hà Tây: 37

2.2.7 Kếtquả phát hành,thanh toán trái phiếu chính phủ năm 2001 tại KBNN Hà Tây. 38

2.2.8 Kết quả phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ năm 2002 tại kho bạc nhà nước Hà Tây. 39

2.2.9 Những thành quả và hạn chế trong công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây 41

2.2.9.1 Những thành quả đạt được: 41

2.2.9.2 Những mặt hạn chế: 43

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây 47

3.1 Các quan điểm trong công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây 47

3.2 Về mục tiêu: 48

3.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây. 51

3.3.1 Huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển kinh tế trở thành chỉ tiêu pháp lệnh: 51

3.3.2 Về cơ chế phát hành: 52

3.3.3 Mở rộng hình thức phát hành: 53

3.3.4 Về mặt lãi suất: 53

3.3.5 Về đối tượng vay: 54

3.3.6 Chú trọng công tác tuyên truyền: 54

3.3.7 Đào tạo bồi dưỡng cán bộ 55

Kết luận 59

4 Danh mục tài liệu tham khảo 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY