Khóa luận Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất thương mại Bến Nghé

MỤC LỤCLời mở đầu• Lý do chọn đề tài• Mục tiêu nghiên cứu• Phương pháp nghiên cứu• Ý nghĩa nghiên cứu đề tài• Bố cục bài báo cáoMục lụcCHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 011.1 Khái niệm, phân loại và đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 011.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 011.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 011.1.2.1 Theo chức năng hoạt động của chi phí 011.1.2.2 Theo tính chất, nội dung kinh tế của chi phí 021.1.2.3 Theo mối quan hệ với thời kỳ xác định kết quả kinh doanh 031.1.2.4 Theo mối quan hệ với các đối tượng chịu chi phí 031.1.2.5 Theo cách ứng xử của chi phí 041.1.2.6 Phân loại chi phí khác 041.1.3 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 051.2 Khái niệm, phân loại, đối tượng tính giá thành sản phẩm 051.2.1 Khái niệm giá thành 051.2.2 Phân loại giá thành 051.2.2.1 Theo thời điểm xác định 051.2.2.2 Theo nội dung cấu thành 061.2.3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 061.2.4 Đối tượng tính giá thành 071.2.5 Mối quan hệ giữa đối tượng tính giá thành và đối tượng tập hợp chi phí 071.3 Kỳ tính giá thành 071.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 071.4.1 Tập hợp chi phí sản xuất theo từng khoản mục 081.4.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .081.4.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .111.4.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 131.4.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 161.4.3 Đánh giá và điều chỉnh các khoản giảm giá thành 181.5 Khái niệm, phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 191.5.1 Khái niệm sản phẩm dở dang cuối kỳ 191.5.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 191.5.2.1 Đánh giá SPDD cuối kỳ theo NVLTT 191.5.2.2 Đánh giá SPDD cuối kỳ theo sản lượng hoàn thành tương đương 191.5.2.3 Đánh giá SPDD cuối kỳ theo chi phí định mức 211.6 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 211.6.1 Phương pháp giản đơn 211.6.2 Phương pháp hệ số 221.6.3 Phương pháp tỷ lệ 231.6.4 Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 241.6.5 Phương pháp phân bước 241.6.6 Phương pháp đơn đặt hàng 261.6.7 Phương pháp định mức 26CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX – TM BẾN NGHÉ 282.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH SX – TM BẾN NGHÉ 282.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 282.1.1.1 Sơ lược về công ty TNHH SX – TM Bến Nghé 282.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 282.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 292.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất 292.1.4 Tổ chức công tác kế toán 322.1.5 Một số thuận lợi và khó khăn 352.1.6 Danh mục các sản phẩm của Công ty 362.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX – TM BẾN NGHÉ 382.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 382.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuât 382.2.1.2 Đối tượng, phương pháp và kỳ tính giá thành 382.2.1.3 Quy trình sản xuất sản phẩm 392.2.2 Kế toán chi phí sản xuất 402.2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 402.2.2.1.1 Nội dung chi phí NVLTT 402.2.2.1.2 Chứng từ, TK sử dụng và sổ kế toán 402.2.2.1.3 Phương pháp hạch toán 412.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 482.2.2.2.1 Nội dung chi phí nhân công trực tiếp 482.2.2.2.2 Chứng từ, TK sử dụng và sổ kế toán 482.2.2.2.3 Phương pháp hạch toán 492.2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 542.2.2.1.1 Nội dung chi phí SXC 542.2.2.1.2 Chứng từ, TK sử dụng và sổ kế toán 542.2.2.1.3 Phương pháp hạch toán 562.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 622.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành 652.2.4.1 Tổng hợp CPSX theo định mức 652.2.4.2 Tổng hợp CPSX theo thực tế phát sinh 652.2.5 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức 662.2.6 Xử lý các trường hợp chi phí sản xuất vượt định mức 68CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN DÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH SX – TM BẾN NGHÉ 713.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH SX – TM Bến Nghé 713.2 Một số nhận xét công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH SX – TM Bến Nghé 713.2.1 Một số ưu điểm 713.2.2 Một số hạn chế 723.3 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH SX – TM Bến Nghé 73Kết luậnTài liệu tham khảoPhụ lụco Phụ lục 1: Sổ kế toán sử dụngo Phụ lục 2: Bảng thanh toán tiền lương công nhân viêno Phụ lục 3:Lệnh sản xuất số 12o Phụ lục 4: Bảng định mức bán thành phẩm

MỤC LỤC

Lời mở đầu

• Lý do chọn đề tài

• Mục tiêu nghiên cứu

• Phương pháp nghiên cứu

• Ý nghĩa nghiên cứu đề tài

• Bố cục bài báo cáo

Mục lục

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 01

1.1 Khái niệm, phân loại và đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 01

1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 01

1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 01

1.1.2.1 Theo chức năng hoạt động của chi phí 01

1.1.2.2 Theo tính chất, nội dung kinh tế của chi phí 02

1.1.2.3 Theo mối quan hệ với thời kỳ xác định kết quả kinh doanh 03

1.1.2.4 Theo mối quan hệ với các đối tượng chịu chi phí 03

1.1.2.5 Theo cách ứng xử của chi phí 04

1.1.2.6 Phân loại chi phí khác 04

1.1.3 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 05

1.2 Khái niệm, phân loại, đối tượng tính giá thành sản phẩm 05

1.2.1 Khái niệm giá thành 05

1.2.2 Phân loại giá thành 05

1.2.2.1 Theo thời điểm xác định 05

1.2.2.2 Theo nội dung cấu thành 06

1.2.3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 06

1.2.4 Đối tượng tính giá thành 07

1.2.5 Mối quan hệ giữa đối tượng tính giá thành và đối tượng tập hợp chi phí 07

1.3 Kỳ tính giá thành 07

1.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 07

1.4.1 Tập hợp chi phí sản xuất theo từng khoản mục 08

1.4.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .08

1.4.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .11

1.4.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 13

1.4.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 16

1.4.3 Đánh giá và điều chỉnh các khoản giảm giá thành 18

1.5 Khái niệm, phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 19

1.5.1 Khái niệm sản phẩm dở dang cuối kỳ 19

1.5.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 19

1.5.2.1 Đánh giá SPDD cuối kỳ theo NVLTT 19

1.5.2.2 Đánh giá SPDD cuối kỳ theo sản lượng hoàn thành tương đương 19

1.5.2.3 Đánh giá SPDD cuối kỳ theo chi phí định mức 21

1.6 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 21

1.6.1 Phương pháp giản đơn 21

1.6.2 Phương pháp hệ số 22

1.6.3 Phương pháp tỷ lệ 23

1.6.4 Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 24

1.6.5 Phương pháp phân bước 24

1.6.6 Phương pháp đơn đặt hàng 26

1.6.7 Phương pháp định mức 26

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX – TM BẾN NGHÉ 28

2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH SX – TM BẾN NGHÉ 28

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 28

2.1.1.1 Sơ lược về công ty TNHH SX – TM Bến Nghé 28

2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 28

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 29

2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất 29

2.1.4 Tổ chức công tác kế toán 32

2.1.5 Một số thuận lợi và khó khăn 35

2.1.6 Danh mục các sản phẩm của Công ty 36

2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX – TM BẾN NGHÉ 38

2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 38

2.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuât 38

2.2.1.2 Đối tượng, phương pháp và kỳ tính giá thành 38

2.2.1.3 Quy trình sản xuất sản phẩm 39

2.2.2 Kế toán chi phí sản xuất 40

2.2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 40

2.2.2.1.1 Nội dung chi phí NVLTT 40

2.2.2.1.2 Chứng từ, TK sử dụng và sổ kế toán 40

2.2.2.1.3 Phương pháp hạch toán 41

2.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 48

2.2.2.2.1 Nội dung chi phí nhân công trực tiếp 48

2.2.2.2.2 Chứng từ, TK sử dụng và sổ kế toán 48

2.2.2.2.3 Phương pháp hạch toán 49

2.2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 54

2.2.2.1.1 Nội dung chi phí SXC 54

2.2.2.1.2 Chứng từ, TK sử dụng và sổ kế toán 54

2.2.2.1.3 Phương pháp hạch toán 56

2.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 62

2.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành 65

2.2.4.1 Tổng hợp CPSX theo định mức 65

2.2.4.2 Tổng hợp CPSX theo thực tế phát sinh 65

2.2.5 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức 66

2.2.6 Xử lý các trường hợp chi phí sản xuất vượt định mức 68

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN DÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH SX – TM

BẾN NGHÉ 71

3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH SX – TM Bến Nghé 71

3.2 Một số nhận xét công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

tại Công ty TNHH SX – TM Bến Nghé 71

3.2.1 Một số ưu điểm 71

3.2.2 Một số hạn chế 72

3.3 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính

giá thành tại Công ty TNHH SX – TM Bến Nghé 73

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

o Phụ lục 1: Sổ kế toán sử dụng

o Phụ lục 2: Bảng thanh toán tiền lương công nhân viên

o Phụ lục 3:Lệnh sản xuất số 12

o Phụ lục 4: Bảng định mức bán thành phẩm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY