Khóa luận Một số biện pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH thương mại VIC

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 11. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài: . 112. Mục đích nghiên cứu: . 123. Đối tượng, nội dung nghiên cứu . 124.Phương pháp nghiên cứu . 125.Kết cấu luận văn . 13CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƢỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP MARKETING ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH . 141.1. Thị trường và vai trò của thị trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.141.1.1. Khái niệm về thị trường . 141.1.2.Chức năng của thị trường . 141.1.3.Vai trò của thị trường . 171.2.Phân lọai thị trường . 171.2.1.Phân lọai thị trường . 171.2.1.1. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ . 181.2.1.2. Phân loại theo mối quan hệ giữa người mua và người bán . 181.2.1.3. Phân loại theo mục đích sử dụng của hàng hoá . 181.2.1.4. Phân loại theo quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp . 191.2.2.Phân đọan thị trường . 191.2.2.1. Nguyên tắc địa lý. 191.2.2.2. Nguyên tắc nhân khẩu học . 191.2.2.3. Nguyên tắc hành vi . 191.2.2.4. Nguyên tắc tâm lý . 201.3.Nội dung cơ bản về tiêu thụ sản phẩm . 20 1.3.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. . 201.3.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm đối với sự phát triển của doanh nghiệp . 211.3.3.Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất . 221.4.Các biện pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm . 221.4.1. Khái niệm marketing-mix . 231.4.2.Các thành phần . 231.4.2.1. Sử dụng công cụ Marketing - Mix . 23CHƢƠNG II: TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY.222.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển Công ty . 322.1.1. Sơ lược quá trình lịch sử hình thành và phát triển . 322.1.2.Chức năng,nhiệm vụ của công ty(ngành nghề,lĩnh vực kinh doanh của công ty) . 352.1.2.1.Chức năng của Công ty . 352.1.2.2.Nhiệm vụ của Công ty . 352.1.2.3.Ngành nghề kinh doanh của công ty . 352.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Thương mại VIC –Hải Phòng . 362.1.4. Công nghệ sản xuất sản phẩm . 382.1.4.1.Thiết bị sản xuất . 382.4.1.2.Quy trình sản xuất và nguyên vật liệu chủ yếu trong sản xuất . 392.1.5.Kết quả kinh doanh của công ty trong ba năm 2008-2010 . 402.2. Thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty . . 422.2.1. Sản lượng và doanh thu đạt đ ược trên m ột s ố th ị trường năm 2008 – 2010 . 422.2.2. Thị phần của Công ty . 442.2.3. Đối thủ cạnh tranh của Công ty. 462.3. Hoạt động Marketing của Công ty năm 2008 – 2010 . 502.3.1. Nghiên cứu thị trường . 502.3.1.1.Thị trường của công ty. . 51 2.3.1.2.Khách hàng . 512.3.2. Sử dụng công cụ Marketing – Mix . 522.3.2.1. Chính sách sản phẩm . 522.3.2.2. Chính sách giá . 552.3.2.3. Chính sách phân phối . 582.3.2.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp . 612.4. Đánh giá về hoạt động Marketing của Công ty . 632.4.1.Đánh giá SWOT . 632.4.2. Những kết quả đạt được . 632.4.2. Những mặt còn tồn tại . 642.4.3. Những nguyên nhân chủ yếu . 65CHƢƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM GÓP PHẦN MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIC . 673.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty . . 673.1.1.Cơ hội và thách thức. . 673.1.2.Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty. . 683.2. Một số giải pháp Marketing nhằm góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại VIC . 683.2.1. Duy trì thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới . 683.2.1.1.Đối với thị trường truyền thống . 693.2.1.2.Mở rộng thị trường mới: . 753.2.2. Nội dung Marketing – Mix . 773.2.2.1. Chính sách sản phẩm . 773.2.2.2. Chính sách giá . 803.2.2.3. Chính sách phân phối . 823.2.2.4.Chính sách xúc tiến . 883.2.3.Dự kiến kết quả đạt được: . 91KẾT LUẬN . 93TÀI LIỆU THAM KHẢO . .94

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài: . 11

2. Mục đích nghiên cứu: . 12

3. Đối tượng, nội dung nghiên cứu . 12

4.Phương pháp nghiên cứu . 12

5.Kết cấu luận văn . 13

CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƢỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP

MARKETING ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH

NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH . 14

1.1. Thị trường và vai trò của thị trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

của doanh

nghiệp.14

1.1.1. Khái niệm về thị trường . 14

1.1.2.Chức năng của thị trường . 14

1.1.3.Vai trò của thị trường . 17

1.2.Phân lọai thị trường . 17

1.2.1.Phân lọai thị trường . 17

1.2.1.1. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ . 18

1.2.1.2. Phân loại theo mối quan hệ giữa người mua và người bán . 18

1.2.1.3. Phân loại theo mục đích sử dụng của hàng hoá . 18

1.2.1.4. Phân loại theo quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp . 19

1.2.2.Phân đọan thị trường . 19

1.2.2.1. Nguyên tắc địa lý. 19

1.2.2.2. Nguyên tắc nhân khẩu học . 19

1.2.2.3. Nguyên tắc hành vi . 19

1.2.2.4. Nguyên tắc tâm lý . 20

1.3.Nội dung cơ bản về tiêu thụ sản phẩm . 20

1.3.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. . 20

1.3.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm đối với sự phát triển của doanh nghiệp . 21

1.3.3.Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất . 22

1.4.Các biện pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm . 22

1.4.1. Khái niệm marketing-mix . 23

1.4.2.Các thành phần . 23

1.4.2.1. Sử dụng công cụ Marketing - Mix . 23

CHƢƠNG II: TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG CỦA CÔNG TY TNHH

THƢƠNG MẠI VIC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY.22

2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển Công ty . 32

2.1.1. Sơ lược quá trình lịch sử hình thành và phát triển . 32

2.1.2.Chức năng,nhiệm vụ của công ty(ngành nghề,lĩnh vực kinh doanh của

công ty) . 35

2.1.2.1.Chức năng của Công ty . 35

2.1.2.2.Nhiệm vụ của Công ty . 35

2.1.2.3.Ngành nghề kinh doanh của công ty . 35

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Thương mại VIC –

Hải Phòng . 36

2.1.4. Công nghệ sản xuất sản phẩm . 38

2.1.4.1.Thiết bị sản xuất . 38

2.4.1.2.Quy trình sản xuất và nguyên vật liệu chủ yếu trong sản xuất . 39

2.1.5.Kết quả kinh doanh của công ty trong ba năm 2008-2010 . 40

2.2. Thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty . . 42

2.2.1. Sản lượng và doanh thu đạt đ ược trên m ột s ố th ị trường năm 2008 – 2010 . 42

2.2.2. Thị phần của Công ty . 44

2.2.3. Đối thủ cạnh tranh của Công ty. 46

2.3. Hoạt động Marketing của Công ty năm 2008 – 2010 . 50

2.3.1. Nghiên cứu thị trường . 50

2.3.1.1.Thị trường của công ty. . 51

2.3.1.2.Khách hàng . 51

2.3.2. Sử dụng công cụ Marketing – Mix . 52

2.3.2.1. Chính sách sản phẩm . 52

2.3.2.2. Chính sách giá . 55

2.3.2.3. Chính sách phân phối . 58

2.3.2.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp . 61

2.4. Đánh giá về hoạt động Marketing của Công ty . 63

2.4.1.Đánh giá SWOT . 63

2.4.2. Những kết quả đạt được . 63

2.4.2. Những mặt còn tồn tại . 64

2.4.3. Những nguyên nhân chủ yếu . 65

CHƢƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM GÓP PHẦN

MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

TNHH THƢƠNG MẠI VIC . 67

3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty . . 67

3.1.1.Cơ hội và thách thức. . 67

3.1.2.Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty. . 68

3.2. Một số giải pháp Marketing nhằm góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản

phẩm tại Công ty TNHH Thương mại VIC . 68

3.2.1. Duy trì thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới . 68

3.2.1.1.Đối với thị trường truyền thống . 69

3.2.1.2.Mở rộng thị trường mới: . 75

3.2.2. Nội dung Marketing – Mix . 77

3.2.2.1. Chính sách sản phẩm . 77

3.2.2.2. Chính sách giá . 80

3.2.2.3. Chính sách phân phối . 82

3.2.2.4.Chính sách xúc tiến . 88

3.2.3.Dự kiến kết quả đạt được: . 91

KẾT LUẬN . 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO . .94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY