Khóa luận Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank An Giang

MỤC LỤC TÓM TẮT.Trang iMỤC LỤC. iiDANH MỤC BẢNG. vDANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ. vDANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT. viCHƯƠNG I: TỔNG QUAN. 11.1. Lý do chọn đềtài . 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2 1.3. Phương pháp nghiên cứu. 2 1.4. Phạm vi nghiên cứu. 2 CHƯƠNG II: CƠSỞLÝ THUYẾT. 32.1 Ngân hàng thương mại . 3 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại . 3 2.1.2 Các hoạt động chủyếu của ngân hàng thương mại. 3 2.2 Những vấn đềvềtín dụng . 3 2.2.1 Khái niệm tín dụng. 3 2.2.2 Phân loại hoạt động tín dụng. 4 a. Phân loại dựa vào mục đích của tín dụng. 4 b. Dựa vào thời hạn tín dụng. 4 c. Dựa vào mức độtín nhiệm của khách hàng . 4 d. Dựa vào phương thức cho vay . 4 e. Dựa vào phương thức hoàn trảnợvay . 5 2.3 Rủi ro tín dụng . 5 2.3.1 Khái niệm . 5 2.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng .5 2.3.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng . 6 2.4 Những thiệt hại từrủi ro tín dụng . 7 2.5 Sựcần thiết hạn chếrủi ro tín dụng . 7 2.6. Phân nhóm nợ. 7 2.7. Một sốchỉtiêu dùng đểphân tích . 8 2.7.1 Doanh sốcho vay . 8 2.7.2 Doanh sốthu nợ. 8 2.7.3 Dưnợ. 8 2.7.4 Nợquá hạn . 8 2.7.5 Tỷlệdưnợtrên vốn huy động và tổng nguồn vốn . 9 2.7.6 Tỷlệnợquá hạn trên tổng dưnợ. 9 2.7.7 Tỷlệthu nợ. 10 2.7.8 Hệsốrủi ro tín dụng . 10 CHƯƠNG III: TỔNG QUAN VỀCHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG AN GIANG. 113.1 Lịch sửhình thành và phát triển. 11 3.1.1 Giới thiệu vềNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. 11 3.1.2 Giới thiệu vềChi nhánh Ngân hàng Ngoại thương An Giang (Vietcombank An Giang). 12 3.2 Những thành tựu và hạn chế. 13 3.2.1 Thành tựu . 13 3.2.2 Hạn chế. 14 3.3.Cơcấu tổchức. 16 3.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank An Giang trong 3 năm (2005-2007) . 16 3.5 Đánh giá thuận lợi khó khăn và phương hướng kếhoạch năm 2008. 17 3.5.1 Thuận lợi . 17 3.5.2 Khó khăn . 18 3.5.3 Kếhoạch phát triển kinh doanh 2008 . 18 CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK AN GIANG. 204.1 Phân tích vềcơcấu nguồn vốn tại Vietcombank An Giang . 20 4.1.1 Cơcấu nguồn vốn . 20 4.1.2 Tình hình huy động vốn . 21 4.2 Phân tích hoạt động tín dụng tại Vietcombank An Giang . 23 4.2.1 Phân tích doanh sốcho vay. 23 a/ Doanh sốcho vay theo thời hạn . 23 b/ Doanh sốcho vay theo ngành kinh tế. 25 4.2.2. Phân tích doanh sốthu nợ. 28 a/ Doanh sốthu nợtheo thời hạn . 28 b/ Doanh sốthu nợtheo ngành kinh tế. 30 4.2.3 Phân tích dưnợcho vay . 32 a/ Dưnợcho vay theo thời hạn . 32 b/ Dưnợcho vay theo ngành kinh tế. 344.2.4 Phân tích nợquá hạn . 36 4.3 Phân tích các chỉtiêu đánh giá hiệu quảhoạt động tín dụng tại Vietcombank An Giang . 37 4.4 So sánh hoạt động tín dụng của Vietcombank An Giang với một sốngân hàng khác trên địa bàn . 39 4.5 Một sốnguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank An Giang . 40 4.5.1 Nguyên nhân khách quan . 40 4.5.2 Nguyên nhân chủquan. 40 4.5.3 Nguyên nhân vềphía khách hàng . 41 4.5.4 Nguyên nhân vềphía chính sách, cơchếquản lý vĩmô của nhà nước. 42 4.6 Biện pháp xửlý nợquá hạn của chi nhánh . 43 CHƯƠNG V: MỘT SỐGIẢI PHÁP HẠN CHẾRỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK AN GIANG.455.1 Xây dựng và thực hiện chính sách cho vay thích hợp.45 5.2 Hoàn thiện và tuân thủnghiêm ngặt quy trình cho vay.46 5.3 Thành lập bộphận nghiên cứu, phân tích và dựbáo kinh tếvĩmô .49 5.4 Nâng cao vai trò của công tác kiểm soát nội bộngân hàng .49 5.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.50 CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 516.1 Kết luận.51 6.2 Kiến nghị. 51 6.2.1 Đối với Nhà nước. 52 6.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .52 6.2.3 Đối với Ngân hàng Vietcombank .52 TÀI LIỆU THAM KHẢO.54

MỤC LỤC

TÓM TẮT.Trang i

MỤC LỤC. ii

DANH MỤC BẢNG. v

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ. v

DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT. vi

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN. 1

1.1. Lý do chọn đềtài . 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2

1.3. Phương pháp nghiên cứu. 2

1.4. Phạm vi nghiên cứu. 2

CHƯƠNG II: CƠSỞLÝ THUYẾT. 3

2.1 Ngân hàng thương mại . 3

2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại . 3

2.1.2 Các hoạt động chủyếu của ngân hàng thương mại. 3

2.2 Những vấn đềvềtín dụng . 3

2.2.1 Khái niệm tín dụng. 3

2.2.2 Phân loại hoạt động tín dụng. 4

a. Phân loại dựa vào mục đích của tín dụng. 4

b. Dựa vào thời hạn tín dụng. 4

c. Dựa vào mức độtín nhiệm của khách hàng . 4

d. Dựa vào phương thức cho vay . 4

e. Dựa vào phương thức hoàn trảnợvay . 5

2.3 Rủi ro tín dụng . 5

2.3.1 Khái niệm . 5

2.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng .5

2.3.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng . 6

2.4 Những thiệt hại từrủi ro tín dụng . 7

2.5 Sựcần thiết hạn chếrủi ro tín dụng . 7

2.6. Phân nhóm nợ. 7

2.7. Một sốchỉtiêu dùng đểphân tích . 8

2.7.1 Doanh sốcho vay . 8

2.7.2 Doanh sốthu nợ. 8

2.7.3 Dưnợ. 8

2.7.4 Nợquá hạn . 8

2.7.5 Tỷlệdưnợtrên vốn huy động và tổng nguồn vốn . 9

2.7.6 Tỷlệnợquá hạn trên tổng dưnợ. 9

2.7.7 Tỷlệthu nợ. 10

2.7.8 Hệsốrủi ro tín dụng . 10

CHƯƠNG III: TỔNG QUAN VỀCHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG

AN GIANG. 11

3.1 Lịch sửhình thành và phát triển. 11

3.1.1 Giới thiệu vềNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. 11

3.1.2 Giới thiệu vềChi nhánh Ngân hàng Ngoại thương An Giang

(Vietcombank An Giang). 12

3.2 Những thành tựu và hạn chế. 13

3.2.1 Thành tựu . 13

3.2.2 Hạn chế. 14

3.3.Cơcấu tổchức. 16

3.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank An Giang

trong 3 năm (2005-2007) . 16

3.5 Đánh giá thuận lợi khó khăn và phương hướng kếhoạch năm 2008. 17

3.5.1 Thuận lợi . 17

3.5.2 Khó khăn . 18

3.5.3 Kếhoạch phát triển kinh doanh 2008 . 18

CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN

DỤNG TẠI VIETCOMBANK AN GIANG. 20

4.1 Phân tích vềcơcấu nguồn vốn tại Vietcombank An Giang . 20

4.1.1 Cơcấu nguồn vốn . 20

4.1.2 Tình hình huy động vốn . 21

4.2 Phân tích hoạt động tín dụng tại Vietcombank An Giang . 23

4.2.1 Phân tích doanh sốcho vay. 23

a/ Doanh sốcho vay theo thời hạn . 23

b/ Doanh sốcho vay theo ngành kinh tế. 25

4.2.2. Phân tích doanh sốthu nợ. 28

a/ Doanh sốthu nợtheo thời hạn . 28

b/ Doanh sốthu nợtheo ngành kinh tế. 30

4.2.3 Phân tích dưnợcho vay . 32

a/ Dưnợcho vay theo thời hạn . 32

b/ Dưnợcho vay theo ngành kinh tế. 34

4.2.4 Phân tích nợquá hạn . 36

4.3 Phân tích các chỉtiêu đánh giá hiệu quảhoạt động tín dụng

tại Vietcombank An Giang . 37

4.4 So sánh hoạt động tín dụng của Vietcombank An Giang với một sốngân hàng

khác trên địa bàn . 39

4.5 Một sốnguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank An Giang . 40

4.5.1 Nguyên nhân khách quan . 40

4.5.2 Nguyên nhân chủquan. 40

4.5.3 Nguyên nhân vềphía khách hàng . 41

4.5.4 Nguyên nhân vềphía chính sách, cơchếquản lý vĩmô của nhà nước. 42

4.6 Biện pháp xửlý nợquá hạn của chi nhánh . 43

CHƯƠNG V: MỘT SỐGIẢI PHÁP HẠN CHẾRỦI RO TÍN DỤNG

TẠI VIETCOMBANK AN GIANG.45

5.1 Xây dựng và thực hiện chính sách cho vay thích hợp.45

5.2 Hoàn thiện và tuân thủnghiêm ngặt quy trình cho vay.46

5.3 Thành lập bộphận nghiên cứu, phân tích và dựbáo kinh tếvĩmô .49

5.4 Nâng cao vai trò của công tác kiểm soát nội bộngân hàng .49

5.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.50

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 51

6.1 Kết luận.51

6.2 Kiến nghị. 51

6.2.1 Đối với Nhà nước. 52

6.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .52

6.2.3 Đối với Ngân hàng Vietcombank .52

TÀI LIỆU THAM KHẢO.54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY