Khóa luận Mô tả quy trình thẩm định vay vốn tại ngân hàng công thương chi nhánh An Giang

MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU . 1 U1.1. Lý do chọn đềtài. 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu. 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu. 2 1.5. Ý nghĩa . 2 1.6. Cơcấu . 3 CHƯƠNG II: CƠSỞLÝ THUYẾT – MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU . 4 U2.1. Lý thuyết vềtín dụng và quy trình tín dụng. 4 2.1.1. Tín dụng . 4 2.1.2. Tín dụng ngân hàng. 4 2.1.3. Quy trình tín dụng . 4 2.2. Điều kiện vay và hồsơvay vốn cho đối tượng là KH doanh nghiệp . 6 2.2.1. Điều kiện vay. 6 2.2.2.Hồsơvay vốn . 6 2.3. Lý thuyết thẩm định tín dụng (phân tích tín dụng):. 7 2.3.1. Khái niệm thẩm định tín dụng. 7 2.3.2.Nội dung của thẩm định tín dụng. 7 2.3.3. Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. . 8 2.4. Mô hình nghiên cứu . 9 CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 11 U3.1. Thiết kếnghiên cứu. 11 3.2. Quy trình nghiên cứu . 12 3.2.1. Thu thập dữliệu thứcấp . 12 3.2.2. Thu thập dữliệu sơcấp . 12 3.2.3. Nghiên cứu sơbộ. 13 3.2.4. Nghiên cứu chính thức . 13 3.2.5. Phân tích dữliệu nghiên cứu. 14 CHƯƠNG IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀCHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH AN GIANG. 16 4.1. Lịch sửhình thành và phát triển. 16 4.2. Cơcấu tổchức. 17 4.2.1. Ban giám đốc:. 18 4.2.2. Phòng Tổchức hành chính:. 18 4.2.3. Phòng Kếtoán giao dịch:. 18 4.2.4.Phòng Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp: . 19 4.2.5. Phòng tiền tệkho quỹ: . 19 4.2.6. Phòng thông tin điện toán:. 19 4.2.7. Phòng quản lý rủi ro:. 19 4.2.8. Nghiệp vụ. 19 4.2.9. Hiệu quảhoạt động trong thời gian qua (2006 – 2008). 20 4.3. Định hướng phát triển của ngân hàng trong 5 năm tới . 21 4.4. Đánh giá thuận lợi và khó khăn . 21 4.4.1. Thuận lợi . 21 4.4.2. Khó khăn . 22 CHƯƠNG V: MÔ TẢQUY TRÌNH THẨM ĐỊNH. 23 5.1. Quy trình thẩm định tín dụng cơbản . 24 5.2. Xem xét trách nhiệm, nhiệm vụthẩm định và quyết định cho vay. 24 5.2.1.Tại ngân hàng cho vay (NHCV). 25 5.2.2.Tại trụsởchính. 27 5.3. Thẩm định cho vay. 28 5.3.1. Thẩm định vềkhách hàng vay vốn . 28 5.3.2. Thẩm định phương án/ dựán SXKD và nhu cầu vay vốn của KH .43 5.4. Thẩm định rủi ro tín dụng. 46 5.4.1.Vềkhách hàng vay vốn . 46 5.4.2. Phương án / dựán (PA/DA) sản xuất kinh doanh:. 48 5.5. Vai trò của thẩm định tín dụng đối với việc quản lý tín dụng tại ngân hàng .52 CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH HỒSƠMẪU. 56 U6.1. Thẩm định vềkhách hàng vay vốn . 56 6.1.1. Thẩm định điều kiện vay vốn. 56 6.1.2. Thẩm định hồsơpháp lý. 57 6.1.3. Thẩm định hồsơvềkhỏan vay. 57 6.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng. 58 6.1.5. Tình hình tài chính của khách hàng. 61 6.1.6.Tình hình quan hệtín dụng . 63 6.2. Thẩm định phương án và nhu cầu vay vốn của khách hàng. 63 6.2.1. Giới thiệu phương án. 63 6.2.2. Thịtrường và khảnăng tiêu thụ. 66 6.2.3. Phương diện tài chính và nhu cầu vay vốn của phương án. 66 6.2.4.Rủi ro dựkiến và phương án khắc phục . 66 6.2.5.Bảo đảm tiền vay. 66 6.3. Kết luận . 67 CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 69 7.1. Giới thiệu . 69 7.2. Kết quảnghiên cứu . 70 7.3. Kiến nghịvà giải pháp. 71 7.3.1. Kiến nghị. 71 7.3.2. Giải pháp. 72 7.4. Hạn chếcủa nghiên cứu . 72

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU . 1 U

1.1. Lý do chọn đềtài. 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2

1.3. Phạm vi nghiên cứu. 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu. 2

1.5. Ý nghĩa . 2

1.6. Cơcấu . 3

CHƯƠNG II: CƠSỞLÝ THUYẾT – MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU . 4 U

2.1. Lý thuyết vềtín dụng và quy trình tín dụng. 4

2.1.1. Tín dụng . 4

2.1.2. Tín dụng ngân hàng. 4

2.1.3. Quy trình tín dụng . 4

2.2. Điều kiện vay và hồsơvay vốn cho đối tượng là KH doanh nghiệp . 6

2.2.1. Điều kiện vay. 6

2.2.2.Hồsơvay vốn . 6

2.3. Lý thuyết thẩm định tín dụng (phân tích tín dụng):. 7

2.3.1. Khái niệm thẩm định tín dụng. 7

2.3.2.Nội dung của thẩm định tín dụng. 7

2.3.3. Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. . 8

2.4. Mô hình nghiên cứu . 9

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 11 U

3.1. Thiết kếnghiên cứu. 11

3.2. Quy trình nghiên cứu . 12

3.2.1. Thu thập dữliệu thứcấp . 12

3.2.2. Thu thập dữliệu sơcấp . 12

3.2.3. Nghiên cứu sơbộ. 13

3.2.4. Nghiên cứu chính thức . 13

3.2.5. Phân tích dữliệu nghiên cứu. 14

CHƯƠNG IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀCHI NHÁNH

NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH AN GIANG. 16

4.1. Lịch sửhình thành và phát triển. 16

4.2. Cơcấu tổchức. 17

4.2.1. Ban giám đốc:. 18

4.2.2. Phòng Tổchức hành chính:. 18

4.2.3. Phòng Kếtoán giao dịch:. 18

4.2.4.Phòng Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp: . 19

4.2.5. Phòng tiền tệkho quỹ: . 19

4.2.6. Phòng thông tin điện toán:. 19

4.2.7. Phòng quản lý rủi ro:. 19

4.2.8. Nghiệp vụ. 19

4.2.9. Hiệu quảhoạt động trong thời gian qua (2006 – 2008). 20

4.3. Định hướng phát triển của ngân hàng trong 5 năm tới . 21

4.4. Đánh giá thuận lợi và khó khăn . 21

4.4.1. Thuận lợi . 21

4.4.2. Khó khăn . 22

CHƯƠNG V: MÔ TẢQUY TRÌNH THẨM ĐỊNH. 23

5.1. Quy trình thẩm định tín dụng cơbản . 24

5.2. Xem xét trách nhiệm, nhiệm vụthẩm định và quyết định cho vay. 24

5.2.1.Tại ngân hàng cho vay (NHCV). 25

5.2.2.Tại trụsởchính. 27

5.3. Thẩm định cho vay. 28

5.3.1. Thẩm định vềkhách hàng vay vốn . 28

5.3.2. Thẩm định phương án/ dựán SXKD và nhu cầu vay vốn của KH .43

5.4. Thẩm định rủi ro tín dụng. 46

5.4.1.Vềkhách hàng vay vốn . 46

5.4.2. Phương án / dựán (PA/DA) sản xuất kinh doanh:. 48

5.5. Vai trò của thẩm định tín dụng

đối với việc quản lý tín dụng tại ngân hàng .52

CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH HỒSƠMẪU. 56 U

6.1. Thẩm định vềkhách hàng vay vốn . 56

6.1.1. Thẩm định điều kiện vay vốn. 56

6.1.2. Thẩm định hồsơpháp lý. 57

6.1.3. Thẩm định hồsơvềkhỏan vay. 57

6.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng. 58

6.1.5. Tình hình tài chính của khách hàng. 61

6.1.6.Tình hình quan hệtín dụng . 63

6.2. Thẩm định phương án và nhu cầu vay vốn của khách hàng. 63

6.2.1. Giới thiệu phương án. 63

6.2.2. Thịtrường và khảnăng tiêu thụ. 66

6.2.3. Phương diện tài chính và nhu cầu vay vốn của phương án. 66

6.2.4.Rủi ro dựkiến và phương án khắc phục . 66

6.2.5.Bảo đảm tiền vay. 66

6.3. Kết luận . 67

CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 69

7.1. Giới thiệu . 69

7.2. Kết quảnghiên cứu . 70

7.3. Kiến nghịvà giải pháp. 71

7.3.1. Kiến nghị. 71

7.3.2. Giải pháp. 72

7.4. Hạn chếcủa nghiên cứu . 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY