Khóa luận Marketing trực tiếp và việc ứng dụng vào Việt Nam

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . iiiLỜI CẢM ƠN. ivDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. vDANH MỤC BẢNG TRONG LUẬN ÁN . viDANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN . viiDANH MỤC MINH HỌA TRONG LUẬN ÁN . viiiPHẦN MỞ ĐẦU. 1CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING TRỰC TIẾP. 71.1. Khái quát về marketing trực tiếp.71.2. Các công cụ marketing trực tiếp .231.3. Quy trình marketing trực tiếp.381.4. Marketing trực tiếp trên thế giới .47Kết luận chương . 54CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING TRỰC TIẾP TẠI VIỆT NAM . 562.1. Những yếu tố môi trường cơ bản ảnh hưởng tới hoạt động marketing trực tiếp tại Việt Nam .562.2. Thực trạng áp dụng marketing trực tiếp tại một số doanh nghiệp Việt Nam .672.3. Khả năng ứng dụng và phát triển marketing trực tiếpở Việt Nam .108Kết luận chương . 136CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG MARKETING TRỰC TIẾP TẠI VIỆT NAM. 1393.1. Một số căn cứ đề xuất giải pháp tăng cường ứng dụngmarketing trực tiếp tại Việt Nam.1393.2. Một số đề xuất với doanh nghiệp nhằm tăng cường ứngdụng và nâng cao hiệu quả marketing trực tiếp tại Việt Nam .1473.3. Một số đề xuất vĩ mô thúc đẩy ứng dụng marketing trực tiếp .157Kết luận chương . 167KẾT LUẬN. 169DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊNQUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN . 171TÀI LIỆU THAM KHẢO . 172PHỤ LỤC. 175

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . iii

LỜI CẢM ƠN. iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. v

DANH MỤC BẢNG TRONG LUẬN ÁN . vi

DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN . vii

DANH MỤC MINH HỌA TRONG LUẬN ÁN . viii

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING TRỰC TIẾP. 7

1.1. Khái quát về marketing trực tiếp.7

1.2. Các công cụ marketing trực tiếp .23

1.3. Quy trình marketing trực tiếp.38

1.4. Marketing trực tiếp trên thế giới .47

Kết luận chương . 54

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING TRỰC TIẾP TẠI VIỆT

NAM . 56

2.1. Những yếu tố môi trường cơ bản ảnh hưởng tới hoạt động marketing trực

tiếp tại Việt Nam .56

2.2. Thực trạng áp dụng marketing trực tiếp tại một số doanh nghiệp Việt Nam .67

2.3. Khả năng ứng dụng và phát triển marketing trực tiếpở Việt Nam .108

Kết luận chương . 136

CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG

MARKETING TRỰC TIẾP TẠI VIỆT NAM. 139

3.1. Một số căn cứ đề xuất giải pháp tăng cường ứng dụngmarketing trực tiếp

tại Việt Nam.139

3.2. Một số đề xuất với doanh nghiệp nhằm tăng cường ứngdụng và nâng cao

hiệu quả marketing trực tiếp tại Việt Nam .147

3.3. Một số đề xuất vĩ mô thúc đẩy ứng dụng marketing trực tiếp .157

Kết luận chương . 167

KẾT LUẬN. 169

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊNQUAN ĐẾN ĐỀ

TÀI LUẬN ÁN . 171

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 172

PHỤ LỤC. 175

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY