Khóa luận Khai thác và xuất khẩu than: thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu than ở Việt Nam

MỤC LỤC  CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỀ THAN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THAN 1  I. Sơ lược về than 1 1. Đặc điểm của than 1 2. Lịch sử phát triển của ngành than 2 3. Chiến lược phát triển của Tổng Công ty than 10 II. Tầm quan trọng của ngành than. 13 1. Tầm quan trọng của ngành than đối với nền kinh tế đất nước 13 2. Than trong ngành năng lượng 15 III. Những yếu tố kinh tế xã hội tác động đến hoạt động của ngành than 20 1. Những vấn đề của vùng mỏ và địa phương tác động đến ngành than. 20 2. Những vấn đề trong nội bộ ngành than 21 3. Tác động chung của nền kinh tế 22  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THAN TRONG THỜI GIAN QUA 23  I. Tình hình tiêu thụ than trên thị trường thế giới 23 1. Phân bố trữ lượng than trên thế giới 23 2. Đặc điểm thị trường than thế giới hiện nay 26 3. Than Việt Nam trên thị trường thế giới 28 II. Hoạt động xuất khẩu than qua các giai đoạn 31 1. Giai đoạn 1982- 1991 32 2. Giai đoạn 1992- 1995 35 3. Giai đoạn 1996 -2001 41 III. Phân tích các hoạt động thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian qua 48 1. Mở rộng quan hệ với bạn hàng 49 2. Chế độ giá cả phù hợp 49 3. Nâng cao chất lượng than 50 4. Thực hiện khoán doanh thu cho các phòng nghiệp vụ 50 5. Tăng cường hình thức buôn bán đối lưu 51 IV. Đánh giá thực trạng hoạt động thúc đẩy xuất khẩu 51 1. Ưu điểm 51 2. Các tồn tại chủ yếu trong việc thúc đẩy xuất khẩu 53 3. Nguyên nhân của các tồn tại 53  CHƯƠNG III: NHỮNG KHÓ KHĂN THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 58  I. Những vấn đề đặt ra và mâu thuẫn cần được giải quyết 58 1. Vấn đề cần được giải quyết 58 2. Những thách thức 59 3. Biện pháp giải quyết 61 II. Các định hướng thúc đẩy hoạt động xuất khẩu than trong những năm tới 63 1. Định hướng thúc đẩy hoạt động xuất khẩu than 63 2. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu than 65 III. Mục tiêu nhiệm vụ của toàn ngành 75 1. Mục tiêu tôngr quát 75 2. Mục tiêu cụ thể 75

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỀ THAN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

CỦA NGÀNH THAN 1

I. Sơ lược về than 1

1. Đặc điểm của than 1

2. Lịch sử phát triển của ngành than 2

3. Chiến lược phát triển của Tổng Công ty than 10

II. Tầm quan trọng của ngành than. 13

1. Tầm quan trọng của ngành than đối với nền kinh tế đất nước 13

2. Than trong ngành năng lượng 15

III. Những yếu tố kinh tế xã hội tác động đến hoạt động của ngành than 20

1. Những vấn đề của vùng mỏ và địa phương tác động đến ngành than. 20

2. Những vấn đề trong nội bộ ngành than 21

3. Tác động chung của nền kinh tế 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THAN TRONG THỜI GIAN QUA 23

I. Tình hình tiêu thụ than trên thị trường thế giới 23

1. Phân bố trữ lượng than trên thế giới 23

2. Đặc điểm thị trường than thế giới hiện nay 26

3. Than Việt Nam trên thị trường thế giới 28

II. Hoạt động xuất khẩu than qua các giai đoạn 31

1. Giai đoạn 1982- 1991 32

2. Giai đoạn 1992- 1995 35

3. Giai đoạn 1996 -2001 41

III. Phân tích các hoạt động thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian qua 48

1. Mở rộng quan hệ với bạn hàng 49

2. Chế độ giá cả phù hợp 49

3. Nâng cao chất lượng than 50

4. Thực hiện khoán doanh thu cho các phòng nghiệp vụ 50

5. Tăng cường hình thức buôn bán đối lưu 51

IV. Đánh giá thực trạng hoạt động thúc đẩy xuất khẩu 51

1. Ưu điểm 51

2. Các tồn tại chủ yếu trong việc thúc đẩy xuất khẩu 53

3. Nguyên nhân của các tồn tại 53

CHƯƠNG III: NHỮNG KHÓ KHĂN THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 58

I. Những vấn đề đặt ra và mâu thuẫn cần được giải quyết 58

1. Vấn đề cần được giải quyết 58

2. Những thách thức 59

3. Biện pháp giải quyết 61

II. Các định hướng thúc đẩy hoạt động xuất khẩu than trong những năm tới 63

1. Định hướng thúc đẩy hoạt động xuất khẩu than 63

2. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu than 65

III. Mục tiêu nhiệm vụ của toàn ngành 75

1. Mục tiêu tôngr quát 75

2. Mục tiêu cụ thể 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY