Khóa luận Khai thác nội dung lịch sử trong các tác phẩm của Hồ Chí Minh phục vụ dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 (lớp 12 ban cơ bản)

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN .4NHẬN XÉT CỦA GVHD . . . 5NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN . . . 6MỞ ĐẦU .71. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 72 .LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ . 93. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 114. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 115. BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI . 11 Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN . . 131.1. BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRưỜNG PHÔNG THÔNG .131.2. CÁC PHưƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRưỜNG PHÔ THÔNG . 141.2.1 Phương pháp trình bày miệng . 141.2.2 Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan . 151.2.3 Phương pháp sử dụng sách giáo khoa. 161.2.4 Phương pháp sử dụng tài liệu lịch sử . 17 1.2.5 Phương pháp sử dụng tài liệu văn học . 181.3. THỰC TRẠNG DẠY HỌC LỊCH SỬ VÀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHưƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRưỜNG PTTH HIỆN NAY . 201.3.1.Thực trạng dạy và học lịch sử hiện nay ở trường phổ thông . . 201.3.2. Vấn đề đổi mới nội dung, phương pháp dạy học lịch sử ở trường PTTH hiện nay . 241.4. HưỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC Tư LIỆU LỊCH SỬ QUA CÁC TÁC PHẨM CỦA HỒ CHÍ MINH GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LưỢNG BỘ MÔN . 251.4.1. Đặc điểm nhận thức của học sinh đối với việc khai thác tư liệu lịch sử qua các tác phẩm của Hồ Chí Minh sử dụng trong dạy học lịch sử . 251.4.2 .Hướng dẫn học sinh khai thác tư liệu lịch sử qua các tác phẩm của Hồ Chí Minh . 27CHưƠNG 2. TIẾP CẬN NGUỒN Tư LIỆU LỊCH SỬ TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA HỒ CHÍ MINH PHỤC VỤ DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 GIAI ĐOẠN 1954- 1954 . 312.1. HỒ CHÍ MINH – CON NGưỜI VÀ SỰ NGHIỆP . 312.2. MỘT SỐ TÁC PHẨM SỬ HỌC TIÊU BIỂU CỦA Hồ CHÍ MINH . .382.3 . MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG Tư LIỆU LỊCH SỬ TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA HỒ CHÍ MINH PHỤC VỤ DẠY HỌC LỊCH SỬ . . . 442.3.1 Cũng cố và nâng cao kiến thức lịch sử . . 442.3.2 Giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh . 462.3.3 Góp phần hình thành cho học sinh phương pháp học tập khoa học khi học tập lịch sử . .472.4. KHAI THÁC NỘI DUNG LỊCH SỬ TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA HỒ CHÍ MINH PHỤC VỤ VIỆC DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 GIAI ĐOẠN 1945- 1954 . . 492.4.1 Những tác phẩm của Hồ Chí Minh được sử dụng để khai thác phục vụ dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945- 1954 . .492.4.2. Khai thác nội dung lịch sử trong các tác phẩm của Hồ Chí Minh phục vụ dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 . 52CHưƠNG 3. VẬN DỤNG KHAI THÁC NỘI DUNG LỊCH SỬ TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA HỒ CHÍ MINH VÀO MỘT BÀI HỌC CỤ THỂ TRONG CHưƠNG TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 GIAI ĐOẠN 1945 – 1954 . .643.1. LÝ DO CHỌN BÀI 17: “NưỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2-9-1945 ĐẾN TRưỚC NGÀY 19-12-1946” (LỚP 12 BAN CƠ BẢN) . .643.2. GIÁO ÁN GIẢNG DẠY BÀI 17 . .65 3.3.HưỚNG DẪN SỬ DỤNG Tư LIỆU LỊCH SỬ TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA HỒ CHÍ MINH ĐỂ GIẢNG DẠY BÀI “NưỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2-9-1945 ĐẾN TRưỚC NGÀY 19-12-1946” (LỚP 12 BAN CƠ BẢN) . 81KẾT LUẬN . . 86TÀI LIỆU THAM KHẢO . 89

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .4

NHẬN XÉT CỦA GVHD . . . 5

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN . . . 6

MỞ ĐẦU .7

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 7

2 .LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ . 9

3. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 11

4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 11

5. BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI . 11

Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN . . 13

1.1. BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRưỜNG PHÔNG THÔNG .13

1.2. CÁC PHưƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRưỜNG PHÔ THÔNG . 14

1.2.1 Phương pháp trình bày miệng . 14

1.2.2 Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan . 15

1.2.3 Phương pháp sử dụng sách giáo khoa. 16

1.2.4 Phương pháp sử dụng tài liệu lịch sử . 17

1.2.5 Phương pháp sử dụng tài liệu văn học . 18

1.3. THỰC TRẠNG DẠY HỌC LỊCH SỬ VÀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHưƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRưỜNG PTTH HIỆN NAY . 20

1.3.1.Thực trạng dạy và học lịch sử hiện nay ở trường phổ thông . . 20

1.3.2. Vấn đề đổi mới nội dung, phương pháp dạy học lịch sử ở trường PTTH hiện nay . 24

1.4. HưỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC Tư LIỆU LỊCH SỬ QUA CÁC TÁC PHẨM CỦA HỒ CHÍ MINH GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LưỢNG BỘ MÔN . 25

1.4.1. Đặc điểm nhận thức của học sinh đối với việc khai thác tư liệu lịch sử qua các tác phẩm của Hồ Chí Minh sử dụng trong dạy học lịch sử . 25

1.4.2 .Hướng dẫn học sinh khai thác tư liệu lịch sử qua các

tác phẩm của Hồ Chí Minh . 27

CHưƠNG 2. TIẾP CẬN NGUỒN Tư LIỆU LỊCH SỬ TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA HỒ CHÍ MINH PHỤC VỤ DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 GIAI ĐOẠN 1954- 1954 . 31

2.1. HỒ CHÍ MINH – CON NGưỜI VÀ SỰ NGHIỆP . 31

2.2. MỘT SỐ TÁC PHẨM SỬ HỌC TIÊU BIỂU CỦA Hồ CHÍ MINH . .38

2.3 . MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG Tư LIỆU LỊCH SỬ TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA HỒ CHÍ MINH PHỤC VỤ DẠY HỌC LỊCH SỬ . . . 44

2.3.1 Cũng cố và nâng cao kiến thức lịch sử . . 44

2.3.2 Giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh . 46

2.3.3 Góp phần hình thành cho học sinh phương pháp học tập

khoa học khi học tập lịch sử . .47

2.4. KHAI THÁC NỘI DUNG LỊCH SỬ TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA HỒ CHÍ MINH PHỤC VỤ VIỆC DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 GIAI ĐOẠN 1945- 1954 . . 49

2.4.1 Những tác phẩm của Hồ Chí Minh được sử dụng để

khai thác phục vụ dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945- 1954 . .49

2.4.2. Khai thác nội dung lịch sử trong các tác phẩm của

Hồ Chí Minh phục vụ dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 . 52

CHưƠNG 3. VẬN DỤNG KHAI THÁC NỘI DUNG LỊCH SỬ TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA HỒ CHÍ MINH VÀO MỘT BÀI HỌC CỤ THỂ TRONG CHưƠNG TRÌNH LỊCH SỬ

VIỆT NAM LỚP 12 GIAI ĐOẠN 1945 – 1954 . .64

3.1. LÝ DO CHỌN BÀI 17: “NưỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2-9-1945 ĐẾN TRưỚC NGÀY 19-12-1946” (LỚP 12 BAN CƠ BẢN) . .64

3.2. GIÁO ÁN GIẢNG DẠY BÀI 17 . .65

3.3.HưỚNG DẪN SỬ DỤNG Tư LIỆU LỊCH SỬ TRONG CÁC

TÁC PHẨM CỦA HỒ CHÍ MINH ĐỂ GIẢNG DẠY BÀI

“NưỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2-9-1945

ĐẾN TRưỚC NGÀY 19-12-1946” (LỚP 12 BAN CƠ BẢN) . 81

KẾT LUẬN . . 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY