Khóa luận Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục quốc tế

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vDANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU SỬ DỤNG viDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SỬ DỤNG viiiLỜI MỞ ĐẦU 11. Tính cấp thiết của đề tài 12. Mục tiêu nghiên cứu 23. Phạm vi nghiên cứu 24. Phương pháp nghiên cứu 25. Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp 3CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 41.1. Những vấn đề chung về hạch toán xác định kết quả kinh doanh 41.1.1. Khái niệm và nội dung kết quả kinh doanh 41.1.2. Nhiệm vụ hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 51.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 51.2.1. Kế toán doanh thu 51.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 91.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 111.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 141.2.5. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 181.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 191.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 191.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 211.3.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 221.4. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác 231.4.1. Kế toán thu nhập khác 231.4.2. Kế toán chi phí khác 241.4.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác 251.5. Kế toán phân phối lợi nhuận 261.5.1. Nguyên tắc phân phối 261.5.2. Tài khoản sử dụng 261.5.3. Trình tự hạch toán 27CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ 282.1. Giới thiệu khái quát về công ty 282.2. Quá trình hình thành và phát triển 292.3. Lĩnh vực hoạt động 292.4. Quy mô công ty 302.4.1. Quy mô vốn kinh doanh 302.4.2. Số lượng cán bộ - công nhân viên 302.4.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 312.5. Sơ đồ bộ máy quản lý 322.5.1. Sơ đồ tổ chức 322.5.2. Trách nhiệm quyền hạn từng phòng ban 332.6. Một số thành tựu đạt được trong những năm qua 342.7. Định hướng phát triển 352.8. Tổ chức công tác kế toán 362.8.1. Tổ chức bộ máy kế toán 362.8.2. Chức năng nhiệm vụ của bộ phận kế toán 362.8.3. Chế độ kế toán và hình thức ghi sổ 37CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ 403.1. Khái quát chung 403.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 403.2.1. Kế toán doanh thu 413.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 503.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 573.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 603.2.5. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 743.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 753.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 753.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 753.3.3.Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 783.4. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác 783.4.1.Kế toán thu nhập khác 783.4.2. Kế toán chi phí khác 813.4.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác 83TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2010 833.5. Kế toán phân phối lợi nhuận 873.5.1. Nguyên tắc phân phối 873.5.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán 873.5.3. Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 88CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 924.1. Nhận xét 924.1.1. Đánh giá về công tác quản lý 924.1.2. Đánh giá về công tác kế toán 924.1.3. Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh 974.2. Kiến nghị 974.2.1. Kiến nghị về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 984.2.2. Kiến nghị về các khoản giảm trừ doanh thu 1004.2.3. Kiến nghị về việc theo dõi các khoản phải thu khách hàng 1024.2.4. Kiến nghị về việc ghi nhận giá vốn hàng bán 1034.2.5. Kiến nghị về việc theo dõi và ghi nhận chi phí phát sinh 1044.2.6. Kiến nghị về công tác tổ chức chứng từ kế toán 1084.2.7. Kiến nghị về việc trích lập và sử dụng các quỹ 109KẾT LUẬN 110TÀI LIỆU THAM KHẢO 111PHỤ LỤC A-JJ

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU SỬ DỤNG vi

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SỬ DỤNG viii

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 4

1.1. Những vấn đề chung về hạch toán xác định kết quả kinh doanh 4

1.1.1. Khái niệm và nội dung kết quả kinh doanh 4

1.1.2. Nhiệm vụ hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 5

1.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 5

1.2.1. Kế toán doanh thu 5

1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 9

1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 11

1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 14

1.2.5. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 18

1.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 19

1.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 19

1.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 21

1.3.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 22

1.4. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác 23

1.4.1. Kế toán thu nhập khác 23

1.4.2. Kế toán chi phí khác 24

1.4.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác 25

1.5. Kế toán phân phối lợi nhuận 26

1.5.1. Nguyên tắc phân phối 26

1.5.2. Tài khoản sử dụng 26

1.5.3. Trình tự hạch toán 27

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ 28

2.1. Giới thiệu khái quát về công ty 28

2.2. Quá trình hình thành và phát triển 29

2.3. Lĩnh vực hoạt động 29

2.4. Quy mô công ty 30

2.4.1. Quy mô vốn kinh doanh 30

2.4.2. Số lượng cán bộ - công nhân viên 30

2.4.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 31

2.5. Sơ đồ bộ máy quản lý 32

2.5.1. Sơ đồ tổ chức 32

2.5.2. Trách nhiệm quyền hạn từng phòng ban 33

2.6. Một số thành tựu đạt được trong những năm qua 34

2.7. Định hướng phát triển 35

2.8. Tổ chức công tác kế toán 36

2.8.1. Tổ chức bộ máy kế toán 36

2.8.2. Chức năng nhiệm vụ của bộ phận kế toán 36

2.8.3. Chế độ kế toán và hình thức ghi sổ 37

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ 40

3.1. Khái quát chung 40

3.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 40

3.2.1. Kế toán doanh thu 41

3.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 50

3.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 57

3.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 60

3.2.5. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 74

3.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 75

3.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 75

3.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 75

3.3.3.Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 78

3.4. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác 78

3.4.1.Kế toán thu nhập khác 78

3.4.2. Kế toán chi phí khác 81

3.4.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác 83

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2010 83

3.5. Kế toán phân phối lợi nhuận 87

3.5.1. Nguyên tắc phân phối 87

3.5.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán 87

3.5.3. Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 88

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 92

4.1. Nhận xét 92

4.1.1. Đánh giá về công tác quản lý 92

4.1.2. Đánh giá về công tác kế toán 92

4.1.3. Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh 97

4.2. Kiến nghị 97

4.2.1. Kiến nghị về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 98

4.2.2. Kiến nghị về các khoản giảm trừ doanh thu 100

4.2.3. Kiến nghị về việc theo dõi các khoản phải thu khách hàng 102

4.2.4. Kiến nghị về việc ghi nhận giá vốn hàng bán 103

4.2.5. Kiến nghị về việc theo dõi và ghi nhận chi phí phát sinh 104

4.2.6. Kiến nghị về công tác tổ chức chứng từ kế toán 108

4.2.7. Kiến nghị về việc trích lập và sử dụng các quỹ 109

KẾT LUẬN 110

TÀI LIỆU THAM KHẢO 111

PHỤ LỤC A-JJ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY