Khóa luận Kế toán xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp kinh doanh kim khí số 5 TP HCM

Lời mở đầu 1Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Kế toán doanh thu bán hàng 41.1.1 Một số khái niệm liên quan 41.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 41.1.3 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 51.1.4 Chứng từ hạch toán 51.1.5 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 51.1.6 Phương pháp hạch toán 61.1.6.1 Tiêu thụ trực tiếp 61.1.6.2 Bán hàng đại lý 81.1.6.3 Kế toán hàng đổi hàng 81.1.6.4 Kế toán bán hàng trả chậm và trả góp 91.1.6.5 Kế toán ứng trước tiền hàng của khách hàng 101.1.7 Kế toán chiết khấu thương mại 101.1.7.1 Khái niệm 101.1.7.2 Chứng từ sử dụng 101.1.7.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 111.1.7.4 Sơ đồ hạch toán 111.1.8 Kế toán hàng bán bị trả lại 121.1.8.1 Khái niệm 121.1.8.2 Chứng từ sử dụng 121.1.8.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 121.1.8.4 Sơ đồ hạch toán 131.1.9 Giảm giá hàng bán 131.1.9.1 Khái niệm 131.1.9.2 Chứng từ sử dụng 131.1.9.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 141.1.9.4 Sơ đồ hạch toán 141.1.10 Kế toán thuế giá trị gia tăng phải nộp 14 1.1.10.1 Khái niệm 14 1.1.10.2 Chứng từ sử dụng 15 1.1.10.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 15 1.1.10.4 Phương pháp hạch toán 151.2 Kế toán chi phí 161.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 161.2.1.1 Khái niệm 161.2.1.2 Chứng từ sử dụng 161.2.1.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 161.2.1.4 Sơ đồ hạch toán 171.2.2 Kế toán chi phí bán hàng 171.2.2.1 Khái niệm 171.2.2.2 Chứng từ sử dụng 171.2.2.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 171.2.2.4 Sơ đồ hạch toán 181.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 181.2.3.1 Khái niệm 181.2.3.2 Chứng từ sử dụng 181.2.3.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 191.2.3.4 Sơ đồ hạch toán 191.2.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 201.2.4.1 Khái niệm 201.2.4.2 Chứng từ sử dụng 201.2.4.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 201.2.4.4 Sơ đồ hạch toán 211.2.5 Kế toán chi phí tài chính 211.2.5.1 Khái niệm 211.2.5.2 Chứng từ sử dụng 211.2.5.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 211.2.5.4 Sơ đồ hạch toán 221.2.6 Kế toán thu nhập khác 221.2.6.1 Khái niệm 221.2.6.2 Chứng từ sử dụng 221.2.6.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 221.2.6.4 Sơ đồ hạch toán 231.2.7 Kế toán chi phí khác 241.2.7.1 Khái niệm 241.2.7.2 Chứng từ sử dụng 241.2.7.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 241.2.7.4 Sơ đồ hạch toán 251.2.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 251.2.8.1 Khái niệm 251.2.8.2 Chứng từ sử dụng 251.2.8.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 261.2.8.4 Sơ đồ hạch toán 271.2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 281.2.9.1 Khái niệm 281.2.9.2 Chứng từ sử dụng 281.2.9.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 281.2.9.4 Sơ đồ hạch toán 291.2.10 Kế toán phân phối lợi nhuận 301.2.10.1 Khái niệm 301.2.10.2 Chứng từ sử dụng 301.2.10.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 301.2.10.4 Sơ đồ hạch toán 311.2.11 Kế toán phải trả nội bộ 321.2.11.1 Khái niệm 321.2.11.2 Chứng từ sử dụng 321.2.11.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 321.2.11.4 Sơ đồ hạch toán 33 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH KIM KHÍ ( XN KDKK) SỐ 5 – CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM2.1 Giới thiệu về công ty Cổ Phần Kim Khí TP.HCM 352.2.Giới thiệu về Xí nghiệp KD Kim Khí số 5 352.2.1 Giới thiệu chung 352.2.2 Mặt hàng kinh doanh chính 362.2.3 Chức năng và nhiệm vụ XN KDKK số 5 372.2.3.1 Chức năng 372.2.3.2 Nhiệm vụ 372.2.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy Xí nghiệp KDKK số 5 382.2.4.1 Sơ đồ bộ máy quản lý 382.2.4.2 Giải thích 382.2.5 Mục tiêu kinh doanh 402.2.6 Hệ thống quản lý chất lượng và chính sách khách hàng 412.2.7 Giới thiệu về tổ chức công tác Kế toán tại Xí nghiệp Kinh Doanh Kim Khí số 5 412.2.7.1 Tổ chức, nhân sự, nhiệm vụ ở phòng Kế toán 412.2.7.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp 432.2.7.3 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 432.2.7.4 Tổ chức công tác kế toán 432.2.7.5 Sổ kế toán sử dụng 442.2.7.6 Trình tự ghi chép 442.3 Thực trạng tình hình kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí TP.HCM 452.3.1 Kế toán về tiêu thụ Hàng hóa và Doanh thu bán hàng 45 2.3.1.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 452.3.1.2 Số liệu thực tế 472.3.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 562.3.2.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 56 2.3.2.2 Số liệu thực tế 562.3.3 Kế toán chi phí tài chính 582.3.3.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 582.3.3.2 Số liệu thực tế minh họa 592.3.4 Kế toán thu nhập khác 60 2.3.4.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 602.3.4.2 Số liệu thực tế minh họa 612.3.4 Kế toán giá vốn hàng bán 62 2.3.4.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 622.3.4.2 Số liệu thực tế minh họa 632.3.5 Kế toán chi phí bán hàng 692.3.5.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 692.3.5.2Số liệu thực tế minh họa 692.3.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 712.3.6.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 712.3.6.2Số liệu thực tế minh họa 712.3.7 Kế toán tổng hợp và xác định kết quả kinh doanh 732.3.7.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 732.3.7.2 Số liệu thực tế minh họa 742.3.8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 80  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN3.1 Nhận xét chung 833.1.1 Điểm mạnh 833.1.2 Điểm yếu 833.2 Nhận xét bộ máy kế toán 843.2.1 Về tổ chức bộ máy kế toán 843.2.2 Về chứng từ sổ sách kế toán 843.3 Một số hạn chế về kế toán 853.3.1 Về chứng từ sổ sách 853.3.2 Về phần xác định kết quả kinh doanh 863.4 Kiến nghị 873.4.1 Một số biện pháp quản trị kinh doanh 873.4.2 Một số biện pháp về kế toán 893.5 Kết luận 93TÀI LIỆU THAM KHẢO 94PHỤ LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

1.1 Kế toán doanh thu bán hàng 4

1.1.1 Một số khái niệm liên quan 4

1.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 4

1.1.3 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 5

1.1.4 Chứng từ hạch toán 5

1.1.5 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 5

1.1.6 Phương pháp hạch toán 6

1.1.6.1 Tiêu thụ trực tiếp 6

1.1.6.2 Bán hàng đại lý 8

1.1.6.3 Kế toán hàng đổi hàng 8

1.1.6.4 Kế toán bán hàng trả chậm và trả góp 9

1.1.6.5 Kế toán ứng trước tiền hàng của khách hàng 10

1.1.7 Kế toán chiết khấu thương mại 10

1.1.7.1 Khái niệm 10

1.1.7.2 Chứng từ sử dụng 10

1.1.7.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 11

1.1.7.4 Sơ đồ hạch toán 11

1.1.8 Kế toán hàng bán bị trả lại 12

1.1.8.1 Khái niệm 12

1.1.8.2 Chứng từ sử dụng 12

1.1.8.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 12

1.1.8.4 Sơ đồ hạch toán 13

1.1.9 Giảm giá hàng bán 13

1.1.9.1 Khái niệm 13

1.1.9.2 Chứng từ sử dụng 13

1.1.9.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 14

1.1.9.4 Sơ đồ hạch toán 14

1.1.10 Kế toán thuế giá trị gia tăng phải nộp 14

1.1.10.1 Khái niệm 14

1.1.10.2 Chứng từ sử dụng 15

1.1.10.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 15

1.1.10.4 Phương pháp hạch toán 15

1.2 Kế toán chi phí 16

1.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 16

1.2.1.1 Khái niệm 16

1.2.1.2 Chứng từ sử dụng 16

1.2.1.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 16

1.2.1.4 Sơ đồ hạch toán 17

1.2.2 Kế toán chi phí bán hàng 17

1.2.2.1 Khái niệm 17

1.2.2.2 Chứng từ sử dụng 17

1.2.2.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 17

1.2.2.4 Sơ đồ hạch toán 18

1.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 18

1.2.3.1 Khái niệm 18

1.2.3.2 Chứng từ sử dụng 18

1.2.3.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 19

1.2.3.4 Sơ đồ hạch toán 19

1.2.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 20

1.2.4.1 Khái niệm 20

1.2.4.2 Chứng từ sử dụng 20

1.2.4.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 20

1.2.4.4 Sơ đồ hạch toán 21

1.2.5 Kế toán chi phí tài chính 21

1.2.5.1 Khái niệm 21

1.2.5.2 Chứng từ sử dụng 21

1.2.5.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 21

1.2.5.4 Sơ đồ hạch toán 22

1.2.6 Kế toán thu nhập khác 22

1.2.6.1 Khái niệm 22

1.2.6.2 Chứng từ sử dụng 22

1.2.6.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 22

1.2.6.4 Sơ đồ hạch toán 23

1.2.7 Kế toán chi phí khác 24

1.2.7.1 Khái niệm 24

1.2.7.2 Chứng từ sử dụng 24

1.2.7.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 24

1.2.7.4 Sơ đồ hạch toán 25

1.2.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 25

1.2.8.1 Khái niệm 25

1.2.8.2 Chứng từ sử dụng 25

1.2.8.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 26

1.2.8.4 Sơ đồ hạch toán 27

1.2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 28

1.2.9.1 Khái niệm 28

1.2.9.2 Chứng từ sử dụng 28

1.2.9.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 28

1.2.9.4 Sơ đồ hạch toán 29

1.2.10 Kế toán phân phối lợi nhuận 30

1.2.10.1 Khái niệm 30

1.2.10.2 Chứng từ sử dụng 30

1.2.10.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 30

1.2.10.4 Sơ đồ hạch toán 31

1.2.11 Kế toán phải trả nội bộ 32

1.2.11.1 Khái niệm 32

1.2.11.2 Chứng từ sử dụng 32

1.2.11.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 32

1.2.11.4 Sơ đồ hạch toán 33

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH KIM KHÍ ( XN KDKK) SỐ 5 – CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM

2.1 Giới thiệu về công ty Cổ Phần Kim Khí TP.HCM 35

2.2.Giới thiệu về Xí nghiệp KD Kim Khí số 5 35

2.2.1 Giới thiệu chung 35

2.2.2 Mặt hàng kinh doanh chính 36

2.2.3 Chức năng và nhiệm vụ XN KDKK số 5 37

2.2.3.1 Chức năng 37

2.2.3.2 Nhiệm vụ 37

2.2.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy Xí nghiệp KDKK số 5 38

2.2.4.1 Sơ đồ bộ máy quản lý 38

2.2.4.2 Giải thích 38

2.2.5 Mục tiêu kinh doanh 40

2.2.6 Hệ thống quản lý chất lượng và chính sách khách hàng 41

2.2.7 Giới thiệu về tổ chức công tác Kế toán tại Xí nghiệp Kinh Doanh Kim Khí số 5 41

2.2.7.1 Tổ chức, nhân sự, nhiệm vụ ở phòng Kế toán 41

2.2.7.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp 43

2.2.7.3 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 43

2.2.7.4 Tổ chức công tác kế toán 43

2.2.7.5 Sổ kế toán sử dụng 44

2.2.7.6 Trình tự ghi chép 44

2.3 Thực trạng tình hình kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Xí Nghiệp Kinh Doanh Kim Khí số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí TP.HCM 45

2.3.1 Kế toán về tiêu thụ Hàng hóa và Doanh thu bán hàng 45

2.3.1.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 45

2.3.1.2 Số liệu thực tế 47

2.3.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 56

2.3.2.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 56

2.3.2.2 Số liệu thực tế 56

2.3.3 Kế toán chi phí tài chính 58

2.3.3.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 58

2.3.3.2 Số liệu thực tế minh họa 59

2.3.4 Kế toán thu nhập khác 60

2.3.4.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 60

2.3.4.2 Số liệu thực tế minh họa 61

2.3.4 Kế toán giá vốn hàng bán 62

2.3.4.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 62

2.3.4.2 Số liệu thực tế minh họa 63

2.3.5 Kế toán chi phí bán hàng 69

2.3.5.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 69

2.3.5.2Số liệu thực tế minh họa 69

2.3.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 71

2.3.6.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 71

2.3.6.2Số liệu thực tế minh họa 71

2.3.7 Kế toán tổng hợp và xác định kết quả kinh doanh 73

2.3.7.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 73

2.3.7.2 Số liệu thực tế minh họa 74

2.3.8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 80

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN

3.1 Nhận xét chung 83

3.1.1 Điểm mạnh 83

3.1.2 Điểm yếu 83

3.2 Nhận xét bộ máy kế toán 84

3.2.1 Về tổ chức bộ máy kế toán 84

3.2.2 Về chứng từ sổ sách kế toán 84

3.3 Một số hạn chế về kế toán 85

3.3.1 Về chứng từ sổ sách 85

3.3.2 Về phần xác định kết quả kinh doanh 86

3.4 Kiến nghị 87

3.4.1 Một số biện pháp quản trị kinh doanh 87

3.4.2 Một số biện pháp về kế toán 89

3.5 Kết luận 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY