Khóa luận Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH Việt Hóa Nông

MỤC LỤC ðềmục Trang Trang bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục . i Danh mục các từviết tắt. xi Lời mở đầu 1. Sựcần thiết của đềtài. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu . 1 3. Phương pháp nghiên cứu . 2 4. Phạm vi nghiên cứu . 2 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp . 2 Chương 1: Một sốvấn đềlý luận chung của kếtoán xác định kết quảhoạt động kinh doanh. 41.1 Khái niệm và ý nghĩa. 4 1.1.1 Khái niệm . 4 1.1.1.1 Kết quảhoạt động sản xuất kinh doanh. 4 1.1.1.2 Kết quảhoạt động tài chính . 4 1.1.1.3 Kết quảhoạt động khác . 4 1.1.2 Ý nghĩa . 5 1.2 KẾTOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP. 6 1.2.1 Kếtoán doanh thu và bán hàng . 6 1.2.1.1 Nội dung và nguyên tắc . 6 1.2.1.2 Chứng từsửdụng. 8 1.2.1.3 Tài khoản sửdụng. 8 1.2.1.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 9 1.2.2 Kếtoán các khoản làm giảm doanh thu . 10 1.2.2.1 Nội dung . 10 1.2.2.2 Chứng từsửdụng. 11 1.2.2.3 Tài khoản sửdụng. 11 1.2.2.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 11 1.2.3 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính . 12 1.2.3.1 Nội dung và nguyên tắc . 12 1.2.3.2 Chứng từsửdụng. 13 1.2.3.3 Tài khoản sửdụng. 13 1.2.3.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 14 1.2.4 Kếtoán thu nhập khác . 14 1.2.4.1 Nội dung và nguyên tắc . 14 1.2.4.2 Chứng từsửdụng. 15 1.2.4.3 Tài khoản sửdụng. 15 1.2.4.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 16 1.3 KẾTOÁN CHI PHÍ . 17 1.3.1 Kếtoán giá vốn hàng bán . 17 1.3.1.1 Nội dung và nguyên tắc . 17 1.3.1.2 Chứng từsửdụng. 17 1.3.1.3 Tài khoản sửdụng. 17 1.3.1.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 18 1.3.2 Kếtoán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. 19 1.3.2.1 Nội dung và nguyên tắc . 19 1.3.2.2 Chứng từsửdụng. 20 1.3.2.3 Tài khoản sửdụng. 20 1.3.2.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 22 1.3.3 Kếtoán chi phí hoạt động tài chính. 24 1.3.3.1 Nội dung và nguyên tắc . 24 1.3.3.2 Chứng từsửdụng. 24 1.3.3.3 Tài khoản sửdụng. 24 1.3.3.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 25 1.3.4 Kếtoán chi phí khác. 26 1.3.4.1 Nội dung và nguyên tắc . 26 1.3.4.2 Chứng từsửdụng. 26 1.3.4.3 Tài khoản sửdụng. 26 1.3.4.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 27 1.3.5 Kếtoán chi phí thuếTNDN . 27 1.3.5.1 Nội dung và nguyên tắc . 27 1.3.5.2 Chứng từsửdụng. 28 1.3.5.3 Tài khoản sửdụng. 28 1.3.5.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 28 1.4 KẾTOÁN XÁC ðỊNH KẾT QUẢKINH DOANH. 29 1.4.1 Nội dung và nguyên tắc. 29 1.4.2 Chứng từsửdụng . 29 1.4.3 Tài khoản sửdụng . 29 1.4.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng. 30 Chương 2 : Thực trạng công tác kếtoán xác định kết quảkinh doanh tại công ty TNHH Việt Hóa Nông . 31 I. Giới thiệu khái quát vềcông ty TNHH Việt Hóa Nông. 31 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển công ty . 31 2.1.1.1 Giới thiệu tóm tắt vềcông ty . 31 2.1.1.2 Qúa trình hình thành và phát triển công ty . 31 2.1.2 Thịtrường của công ty. 322.1.2.1 Thịtrường nội địa . 32 2.1.2.2 Thịtrường quốc tế . 32 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụcủa công ty . 32 2.1.3.1 Chức năng của công ty. 32 2.1.3.2 Nhiệm vụcủa công ty . 33 2.1.4 Cơcấu tổchức bộmáy quản lý tại công ty . 33 2.1.4.1 Cơcấu tổchức . 33 2.1.4.2 Sơ đồbộmáy tổchức . 33 2.1.4.3 Chức năng nhiệm vụtừng phòng ban. 34 2.1.5 Tổchức công tác kếtoán tại công ty. 35 2.1.5.1 Nhiệm vụcông tác kếtoán . 35 2.1.5.2 Cơcấu tổchức bộmáy kếtoán tại công ty. 36 2.1.5.3 Sơ đồtổchức bộmáy kếtoán. 36 2.1.5.4 Hình thức sổkếtoán . 38 2.1.5.5 Chính sách kếtoán áp dụng . 40 II. Thực trạng xác định kết quảkinh doanh tại công ty TNHH Việt Hóa Nông. 41 2.2.1 Phương pháp kinh doanh . 41 2.2.2 KẾTOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC . 41 2.2.2.1 Kếtoán doanh thu bán hàng. 41 2.2.2.1.1 Nội dung và nguyên tắc . 42 2.2.2.1.2 Chứng từsửdụng. 42 2.2.2.1.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 43 2.2.2.1.4 Tài khoản sửdụng. 44 2.2.2.1.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 45 2.2.2.1.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 45 2.2.2.1.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 46 2.2.2.2 Kếtoán các khoản làm giảm doanh thu . 50 2.2.2.2.1 Chiết khấu thương mại. 50 2.2.2.2.1.1 Nội dung. 50 2.2.2.2.1.2 Chứng từsửdụng . 50 2.2.2.2.1.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 50 2.2.2.2.1.4 Tài khoản sửdụng . 51 2.2.2.2.1.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 51 2.2.2.2.1.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan . 51 2.2.2.2.1.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 51 2.2.2.2.2 Hàng bán bịtrảlại . 54 2.2.2.2.2.1 Nội dung. 54 2.2.2.2.2.2 Chứng từsửdụng . 54 2.2.2.2.2.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 54 2.2.2.2.2.4 Tài khoản sửdụng . 54 2.2.2.2.2.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 54 2.2.2.2.2.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan . 54 2.2.2.2.2.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 55 2.2.2.2.3 Thuếxuất khẩu . 57 2.2.2.3 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính . 57 2.2.2.3.1 Nội dung và nguyên tắc . 57 2.2.2.3.2 Chứng từsửdụng. 57 2.2.2.3.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 57 2.2.2.3.4 Tài khoản sửdụng. 58 2.2.2.3.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 58 2.2.2.3.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 59 2.2.2.3.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 59 2.2.2.4 Kếtoán thu nhập khác . 63 2.2.2.4.1 Nội dung. 63 2.2.2.4.2 Chứng từsửdụng. 63 2.2.2.4.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 63 2.2.2.4.4 Tài khoản sửdụng. 63 2.2.2.4.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 63 2.2.2.4.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 64 2.2.2.4.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 64 2.2.3 KẾTOÁN CHI PHÍ . 67 2.2.3.1 Kếtoán giá vốn hàng bán. 67 2.2.3.1.1 Nội dung. 67 2.2.3.1.2 Chứng từsửdụng. 67 2.2.3.1.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 67 2.2.3.1.4 Tài khoản sửdụng. 68 2.2.3.1.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 69 2.2.3.1.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 69 2.2.3.1.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 69 2.2.3.2 Kếtoán chi phí bán hàng . 72 2.2.3.2.1 Nội dung. 72 2.2.3.2.2 Chứng từsửdụng. 72 2.2.3.2.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 72 2.2.3.2.4 Tài khoản sửdụng. 72 2.2.3.2.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 73 2.2.3.2.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 73 2.2.3.2.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 73 2.2.3.3 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp . 76 2.2.3.3.1 Nội dung. 76 2.2.3.3.2 Chứng từsửdụng. 76 2.2.3.3.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 76 2.2.3.3.4 Tài khoản sửdụng. 77 2.2.3.3.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 77 2.2.3.3.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 77 2.2.3.3.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 78 2.2.3.4 Kếtoán chi phí hoạt động tài chính . 82 2.2.3.4.1 Nội dung. 82 2.2.3.4.2 Chứng từsửdụng. 82 2.2.3.4.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 82 2.2.3.4.4 Tài khoản sửdụng. 83 2.2.3.4.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 83 2.2.3.4.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 83 2.2.3.4.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 84 2.2.3.5 Kếtoán chi phí khác . 88 2.2.3.5.1 Nội dung. 88 2.2.3.5.2 Chứng từsửdụng. 88 2.2.3.5.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 88 2.2.3.5.4 Tài khoản sửdụng. 89 2.2.3.5.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 89 2.2.3.5.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 89 2.2.3.5.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 89 2.2.3.6 Chi phí thuếTNDN. 92 2.2.3.6.1 Nội dung. 92 2.2.3.6.2 Chứng từsửdụng. 92 2.2.3.6.3 Tài khoản sửdụng. 92 2.2.3.6.4 Sổsách và trình tựghi sổ . 92 2.2.3.6.5 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 92 2.2.3.6.6 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 93 2.2.4 KẾTOÁN XÁC ðỊNH KẾT QUẢKINH DOANH. 94 2.2.4.1 Nội dung . 94 2.2.4.2 Chứng từsửdụng. 94 2.2.4.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 94 2.2.4.4 Tài khoản sửdụng. 94 2.2.4.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 94 2.2.4.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 94 2.2.4.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan. 96 Chương 3 : Kết luận và kiến nghị . 3.1 Nhận xét chung vềkết quảkinh doanh của công ty TNHH Việt Hóa Nông . 101 3.1.1 Thuận lợi. 101 3.1.2 Khó khăn. 101 3.2 Nhận xét vềcông tác kếtoán xác định kết quảkinh doanh công ty TNHH Việt Hóa Nông . 102 3.2.1 Ưu điểm . 102 3.2.1.1 Tổchức nhân sựtrong bộmáy kếtoán tại công ty. 102 3.2.1.2 Vềviệc sửdụng công nghệthông tin trong công tác kếtoán. 102 3.2.1.3 Vềhình thức kếtoán. 102 3.2.1.4 Vềhệthống tài khoản đang áp dụng . 102 3.2.1.5 Vềhệthống chứng từsổsách. 103 3.2.2 Nhược điểm . 103 3.2.2.1 Vềcác đối tượng khách hàng . 103 3.2.2.2 Vềbộphận nhân sự . 104 3.2.2.3 Vềsổsách ghi chép . 104 3.2.2.4 Vềdoanh thu tiêu thụvà xác định kết quảkinh doanh. 1043.3 Một sốkiến nghịnhằm hoàn thiện công tác kếtoán tại công ty TNHH Việt Hóa Nông . 3.3.1 Hoàn thiện công tác tìm kiếm khách hàng . 104 3.3.2 Hoàn thiện sổsách kếtoán . 105 3.3.3 Hoàn thiện bộphận nhân sự . 105 3.3.4 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí. 105

MỤC LỤC

ðềmục Trang

Trang bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục . i

Danh mục các từviết tắt. xi

Lời mở đầu

1. Sựcần thiết của đềtài. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu . 1

3. Phương pháp nghiên cứu . 2

4. Phạm vi nghiên cứu . 2

5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp . 2

Chương 1: Một sốvấn đềlý luận chung của kếtoán xác định kết quảhoạt động

kinh doanh. 4

1.1 Khái niệm và ý nghĩa. 4

1.1.1 Khái niệm . 4

1.1.1.1 Kết quảhoạt động sản xuất kinh doanh. 4

1.1.1.2 Kết quảhoạt động tài chính . 4

1.1.1.3 Kết quảhoạt động khác . 4

1.1.2 Ý nghĩa . 5

1.2 KẾTOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP. 6

1.2.1 Kếtoán doanh thu và bán hàng . 6

1.2.1.1 Nội dung và nguyên tắc . 6

1.2.1.2 Chứng từsửdụng. 8

1.2.1.3 Tài khoản sửdụng. 8

1.2.1.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 9

1.2.2 Kếtoán các khoản làm giảm doanh thu . 10

1.2.2.1 Nội dung . 10

1.2.2.2 Chứng từsửdụng. 11

1.2.2.3 Tài khoản sửdụng. 11

1.2.2.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 11

1.2.3 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính . 12

1.2.3.1 Nội dung và nguyên tắc . 12

1.2.3.2 Chứng từsửdụng. 13

1.2.3.3 Tài khoản sửdụng. 13

1.2.3.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 14

1.2.4 Kếtoán thu nhập khác . 14

1.2.4.1 Nội dung và nguyên tắc . 14

1.2.4.2 Chứng từsửdụng. 15

1.2.4.3 Tài khoản sửdụng. 15

1.2.4.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 16

1.3 KẾTOÁN CHI PHÍ . 17

1.3.1 Kếtoán giá vốn hàng bán . 17

1.3.1.1 Nội dung và nguyên tắc . 17

1.3.1.2 Chứng từsửdụng. 17

1.3.1.3 Tài khoản sửdụng. 17

1.3.1.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 18

1.3.2 Kếtoán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. 19

1.3.2.1 Nội dung và nguyên tắc . 19

1.3.2.2 Chứng từsửdụng. 20

1.3.2.3 Tài khoản sửdụng. 20

1.3.2.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 22

1.3.3 Kếtoán chi phí hoạt động tài chính. 24

1.3.3.1 Nội dung và nguyên tắc . 24

1.3.3.2 Chứng từsửdụng. 24

1.3.3.3 Tài khoản sửdụng. 24

1.3.3.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 25

1.3.4 Kếtoán chi phí khác. 26

1.3.4.1 Nội dung và nguyên tắc . 26

1.3.4.2 Chứng từsửdụng. 26

1.3.4.3 Tài khoản sửdụng. 26

1.3.4.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 27

1.3.5 Kếtoán chi phí thuếTNDN . 27

1.3.5.1 Nội dung và nguyên tắc . 27

1.3.5.2 Chứng từsửdụng. 28

1.3.5.3 Tài khoản sửdụng. 28

1.3.5.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng . 28

1.4 KẾTOÁN XÁC ðỊNH KẾT QUẢKINH DOANH. 29

1.4.1 Nội dung và nguyên tắc. 29

1.4.2 Chứng từsửdụng . 29

1.4.3 Tài khoản sửdụng . 29

1.4.4 Sơ đồhạch toán doanh thu bán hàng. 30

Chương 2 : Thực trạng công tác kếtoán xác định kết quảkinh doanh tại công ty

TNHH Việt Hóa Nông . 31

I. Giới thiệu khái quát vềcông ty TNHH Việt Hóa Nông. 31

2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển công ty . 31

2.1.1.1 Giới thiệu tóm tắt vềcông ty . 31

2.1.1.2 Qúa trình hình thành và phát triển công ty . 31

2.1.2 Thịtrường của công ty. 32

2.1.2.1 Thịtrường nội địa . 32

2.1.2.2 Thịtrường quốc tế . 32

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụcủa công ty . 32

2.1.3.1 Chức năng của công ty. 32

2.1.3.2 Nhiệm vụcủa công ty . 33

2.1.4 Cơcấu tổchức bộmáy quản lý tại công ty . 33

2.1.4.1 Cơcấu tổchức . 33

2.1.4.2 Sơ đồbộmáy tổchức . 33

2.1.4.3 Chức năng nhiệm vụtừng phòng ban. 34

2.1.5 Tổchức công tác kếtoán tại công ty. 35

2.1.5.1 Nhiệm vụcông tác kếtoán . 35

2.1.5.2 Cơcấu tổchức bộmáy kếtoán tại công ty. 36

2.1.5.3 Sơ đồtổchức bộmáy kếtoán. 36

2.1.5.4 Hình thức sổkếtoán . 38

2.1.5.5 Chính sách kếtoán áp dụng . 40

II. Thực trạng xác định kết quảkinh doanh tại công ty TNHH Việt Hóa Nông. 41

2.2.1 Phương pháp kinh doanh . 41

2.2.2 KẾTOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC . 41

2.2.2.1 Kếtoán doanh thu bán hàng. 41

2.2.2.1.1 Nội dung và nguyên tắc . 42

2.2.2.1.2 Chứng từsửdụng. 42

2.2.2.1.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 43

2.2.2.1.4 Tài khoản sửdụng. 44

2.2.2.1.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 45

2.2.2.1.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 45

2.2.2.1.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 46

2.2.2.2 Kếtoán các khoản làm giảm doanh thu . 50

2.2.2.2.1 Chiết khấu thương mại. 50

2.2.2.2.1.1 Nội dung. 50

2.2.2.2.1.2 Chứng từsửdụng . 50

2.2.2.2.1.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 50

2.2.2.2.1.4 Tài khoản sửdụng . 51

2.2.2.2.1.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 51

2.2.2.2.1.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan . 51

2.2.2.2.1.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 51

2.2.2.2.2 Hàng bán bịtrảlại . 54

2.2.2.2.2.1 Nội dung. 54

2.2.2.2.2.2 Chứng từsửdụng . 54

2.2.2.2.2.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 54

2.2.2.2.2.4 Tài khoản sửdụng . 54

2.2.2.2.2.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 54

2.2.2.2.2.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan . 54

2.2.2.2.2.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 55

2.2.2.2.3 Thuếxuất khẩu . 57

2.2.2.3 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính . 57

2.2.2.3.1 Nội dung và nguyên tắc . 57

2.2.2.3.2 Chứng từsửdụng. 57

2.2.2.3.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 57

2.2.2.3.4 Tài khoản sửdụng. 58

2.2.2.3.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 58

2.2.2.3.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 59

2.2.2.3.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 59

2.2.2.4 Kếtoán thu nhập khác . 63

2.2.2.4.1 Nội dung. 63

2.2.2.4.2 Chứng từsửdụng. 63

2.2.2.4.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 63

2.2.2.4.4 Tài khoản sửdụng. 63

2.2.2.4.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 63

2.2.2.4.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 64

2.2.2.4.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 64

2.2.3 KẾTOÁN CHI PHÍ . 67

2.2.3.1 Kếtoán giá vốn hàng bán. 67

2.2.3.1.1 Nội dung. 67

2.2.3.1.2 Chứng từsửdụng. 67

2.2.3.1.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 67

2.2.3.1.4 Tài khoản sửdụng. 68

2.2.3.1.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 69

2.2.3.1.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 69

2.2.3.1.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 69

2.2.3.2 Kếtoán chi phí bán hàng . 72

2.2.3.2.1 Nội dung. 72

2.2.3.2.2 Chứng từsửdụng. 72

2.2.3.2.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 72

2.2.3.2.4 Tài khoản sửdụng. 72

2.2.3.2.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 73

2.2.3.2.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 73

2.2.3.2.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 73

2.2.3.3 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp . 76

2.2.3.3.1 Nội dung. 76

2.2.3.3.2 Chứng từsửdụng. 76

2.2.3.3.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 76

2.2.3.3.4 Tài khoản sửdụng. 77

2.2.3.3.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 77

2.2.3.3.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 77

2.2.3.3.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 78

2.2.3.4 Kếtoán chi phí hoạt động tài chính . 82

2.2.3.4.1 Nội dung. 82

2.2.3.4.2 Chứng từsửdụng. 82

2.2.3.4.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 82

2.2.3.4.4 Tài khoản sửdụng. 83

2.2.3.4.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 83

2.2.3.4.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 83

2.2.3.4.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 84

2.2.3.5 Kếtoán chi phí khác . 88

2.2.3.5.1 Nội dung. 88

2.2.3.5.2 Chứng từsửdụng. 88

2.2.3.5.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 88

2.2.3.5.4 Tài khoản sửdụng. 89

2.2.3.5.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 89

2.2.3.5.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 89

2.2.3.5.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 89

2.2.3.6 Chi phí thuếTNDN. 92

2.2.3.6.1 Nội dung. 92

2.2.3.6.2 Chứng từsửdụng. 92

2.2.3.6.3 Tài khoản sửdụng. 92

2.2.3.6.4 Sổsách và trình tựghi sổ . 92

2.2.3.6.5 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 92

2.2.3.6.6 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan . 93

2.2.4 KẾTOÁN XÁC ðỊNH KẾT QUẢKINH DOANH. 94

2.2.4.1 Nội dung . 94

2.2.4.2 Chứng từsửdụng. 94

2.2.4.3 Phương pháp lập chứng từvà quy trình luân chuyển chứng từ . 94

2.2.4.4 Tài khoản sửdụng. 94

2.2.4.5 Sổsách và trình tựghi sổ . 94

2.2.4.6 Minh họa những nghiệp vụkinh tếphát sinh có liên quan. 94

2.2.4.7 Phản ánh sốliệu vào sổsách có liên quan. 96

Chương 3 : Kết luận và kiến nghị .

3.1 Nhận xét chung vềkết quảkinh doanh của công ty TNHH Việt Hóa Nông . 101

3.1.1 Thuận lợi. 101

3.1.2 Khó khăn. 101

3.2 Nhận xét vềcông tác kếtoán xác định kết quảkinh doanh công ty TNHH

Việt Hóa Nông . 102

3.2.1 Ưu điểm . 102

3.2.1.1 Tổchức nhân sựtrong bộmáy kếtoán tại công ty. 102

3.2.1.2 Vềviệc sửdụng công nghệthông tin trong công tác kếtoán. 102

3.2.1.3 Vềhình thức kếtoán. 102

3.2.1.4 Vềhệthống tài khoản đang áp dụng . 102

3.2.1.5 Vềhệthống chứng từsổsách. 103

3.2.2 Nhược điểm . 103

3.2.2.1 Vềcác đối tượng khách hàng . 103

3.2.2.2 Vềbộphận nhân sự . 104

3.2.2.3 Vềsổsách ghi chép . 104

3.2.2.4 Vềdoanh thu tiêu thụvà xác định kết quảkinh doanh. 104

3.3 Một sốkiến nghịnhằm hoàn thiện công tác kếtoán tại công ty TNHH Việt

Hóa Nông .

3.3.1 Hoàn thiện công tác tìm kiếm khách hàng . 104

3.3.2 Hoàn thiện sổsách kếtoán . 105

3.3.3 Hoàn thiện bộphận nhân sự . 105

3.3.4 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí. 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY