Khóa luận Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật xây dựng Việt Nam Australia

MỤC LỤC LỜI NÓI ðẦU .1 1. Sựcần thiết của đềtài .1 2. Mục đích nghiên cứu.2 3. ðối tượng nghiên cứu .2 4. Phương pháp nghiên cứu .2 5. Sự đóng góp của luận văn .2 6. Bốcục của luận văn .3 CHƯƠNG I: CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.4 1.1 ðặc điểm của ngành xây dựng cơbản và sản phẩm xây lắp .4 1.2 Chi phí sản xuất.5 1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất.5 1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất .5 1.2.2.1 Phân loại chi phí theo tính chất nội dung kinh tế.5 1.2.2.2 Phân loại chi phí theo khoản mục.6 1.2.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệgiứa chi phí và khối lượng công việc hoàn thành .7 1.3 Giá thành sản phẩm.7 1.3.1 Khái niệm giá thành sản phẩm.7 1.3.2 Phân loại giá thành sản phẩm .8 1.3.2.2 Phân loại theo nội dung cấu thành giá thành .8 1.3.2.3 Phân loại giá thành theo thời điểm xác định.8 1.4 Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳtính giá thành.9 ii 1.4.1 Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.9 1.4.1.1 Khái niệm .9 1.4.1.2 Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.9 1.4.2 Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm .10 1.4.2.1 Khái niệm .10 1.4.2.2 Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm.10 1.4.3 Xác định kỳtính giá thành sản phẩm.10 1.4.3.1 Khái niệm .10 1.4.3.2 Xác định kỳtính giá thành sản phẩm.11 1.5 Vai trò, nhiệm vụkếtoán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .11 1.5.1 Vai trò.11 1.5.2 Nhiệm vụ .12 1.6 Kếtoán chi phí sản xuất .12 1.6.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.12 1.6.1.1 Phương pháp phân bổtrực tiếp .12 1.6.1.2 Phương pháp phân bổgián tiếp .13 1.6.2 Kếtoán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.13 1.6.2.1 Khái niệm.13 1.6.2.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho .14 1.6.2.3 Phương pháp phân bổchi phí nguyên vật liệu.15 1.6.2.4 Chứng từ, sổsách.16 1.6.2.5 Tài khoản sửdụng.16 1.6.2.6 Sơ đồkếtoán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp .16 1.6.3 Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp .171.6.3.1 Khái niệm.17 1.6.3.2 Phương pháp phân bổchi phí nhân công trực tiếp .17 1.6.3.3 Chứng từ, sổsách.18 1.6.3.4 Tài khoản sửdụng.18 1.6.3.5 Sơ đồkếtoán chi phí nhân công trực tiếp .18 1.6.4 Kếtoán chi phí sửdụng máy thi công .19 1.6.4.1 Khái niệm.19 1.6.4.2 Phương pháp phân bổchi phí sửdụng máy thi công.19 1.6.4.3 Chứng từ, sổsách.19 1.6.4.4 Tài khoản sửdụng.20 1.6.4.5 Sơ đồkếtoán chi phí sửdụng máy thi công.20 1.6.5 Kếtoán chi phí sản xuất chung .21 1.6.5.1 Khái niệm.21 1.6.5.2 Phương pháp phân bổchi phí sản xuất chung .21 1.6.5.3 Chứng từ, sổsách.21 1.6.5.4 Tài khoản sửdụng.22 1.6.5.5 Sơ đồkếtoán chi phí sản xuất chung .22 1.7 ðánh giá sản phẩm dởdang.23 1.7.1 Khái niệm.23 1.7.2 ðánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳtheo chi phí định mức.23 1.7.3 ðánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳtheo chi phí thực tế .23 1.7.4 ðánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng hoàn thành tương đương.24 1.8 Tính giá thành sản phẩm.24 1.8.1 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp .25 1.8.2 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷlệ .25 1.8.3 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệsố.26 1.8.4 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn đặt hàng .26 1.9 Kếtoán thiệt hại trong quá trình sản xuất .27 1.9.1 Thiệt hại phá đi làm lại .27 1.9.2 Sơ đồkếtoán thiệt hại phá đi làm lại trong quá trình sản xuất .28 1.9.3 Thiệt hại ngừng sản xuất.28 1.9.4 Sơ đồkếtoán thiệt hại do ngừng sản xuất.29 1.10 Sơ đồkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong trường hợp doanh nghiệp xây lắp trực tiếp thi công toàn bộcông trình .30 1.11 Sơ đồkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong trường hợp doanh nghiệp vừa trực tiếp thi công vừa giao thầu lại.32CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM - AUSTRALIA .34 2.1 Giới thiệu tổng quan vềcông ty TNHH Dịch VụKỹThuật Xây Dựng Việt Nam - Australia .34 2.1.1 Lịch sửhình thành và quá trình phát triển .34 2.1.1.1 Lịch sửhình thành.34 2.1.1.2 Quá trình phát triển .35 2.1.2 ðặc điểm hoạt động của công ty.36 2.1.2.1 Hình thức sởhữu vốn.36 2.1.2.2 Lĩnh vực kinh doanh .36 2.1.2.3 ðặc điểm sản xuất xây lắp .36 2.2.4 Mạng lưới kinh doanh.36 2.1.3 Chức năng và nhiệm vụcủa công ty.36 2.1.3.1 Chức năng .36 2.1.3.2 Nhiệm vụ .37 2.1.4 Tổchức bộmáy quản lý tại công ty.37 2.1.4.1 Sơ đồtổchức bộmáy hoạt động tại công ty.37 2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụcủa từng phòng ban.38 2.1.5 Tổchức bộmáy kếtoán.40 2.1.5.1 Sơ đồtổchức bộmáy kếtoán.40 2.1.5.2 Chức năng và nhiệm vụ .40 2.1.6 Hình thức kếtoán.42 2.1.6.1 Hình thức tổchức.42 2.1.6.2 Hệthống chứng từ.43 2.1.6.3 Các chính sách kếtoán.43 2.1.6.4 ðặc trưng cơbản của hình thức kếtoán Nhật Ký Chung.43 2.1.6.5 Sơ đồkếtoán theo hình thức Nhật ký chung.44 2.1.7 Ứng dụng tin học trong công tác kếtoán.44 2.2 Thực trạng kếtoán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Dịch VụKỹThuật Xây Dựng Việt Nam - Australia .45 2.2.1 ðặc điểm công tác kếtoán tập hợp chi phí sản sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty.45 2.2.1.1 ðặc điểm ngành nghềkinh doanh.45 2.2.1.2 Quy trình sản phẩm xây lắp .45 2.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất .46 2.2.1.4 ðối tượng tập hợp chi phí sản xuất.46 2.2.1.5 ðối tượng tính giá thành sản phẩm.46 2.2.1.5 Kỳtính giá thành.47 2.2.2 Kếtoán chi phí sản xuất.47 2.2.2.1 Kếtoán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.47 2.2.2.1.1 ðặc điểm .47 2.2.2.1.2 Quá trình theo dõi và hạch toán chi phí nguyên vật liệu .47 2.2.2.1.3 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho .48 2.2.2.1.4 Chứng từ .49 2.2.2.1.5 Sổsách .49 2.2.2.1.6 Tài khoản sửdụng.49 2.2.2.1.7 Sốliệu minh họa .50 2.2.2.2 Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp .53 2.2.2.2.1 ðặc điểm .53 2.2.2.2.2 Phương thức chấm công .53 2.2.2.2.3 Quá trình hạch toán.54 2.2.2.2.4 Chứng từ .55 2.2.2.2.5 Sổsách .55 2.2.2.2.6 Tài khoản sửdụng.55 2.2.2.2.7 Sốliệu minh họa .56 2.2.2.3 Kếtoán chi phí sản xuất chung .57 2.2.2.3.1 ðặc điểm .57 2.2.2.3.2 Tài khoản sửdụng.63 2.2.2.3.3 Sốliệu minh họa .63 2.2.2.3.4 Phân bổchi phí sản xuất chung .692.2.3 ðánh giá sản phẩm dởdang .71 2.2.3.1 Khái niệm.71 2.2.3.2 ðánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ .71 2.2.4 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .72 CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ .75 3.1 Nhận xét .75 3.1.1 Ưu điểm chung của công ty .75 3.1.2 Ưu điểm vềbộmáy kếtoán và công tác tổchức kếtoán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại VABIS .76 3.1.3 Nhược điểm.78 3.2 Kiến nghị .79 KẾT LUẬN .81TÀI LIỆU THAM KHẢO .82

MỤC LỤC

LỜI NÓI ðẦU .1

1. Sựcần thiết của đềtài .1

2. Mục đích nghiên cứu.2

3. ðối tượng nghiên cứu .2

4. Phương pháp nghiên cứu .2

5. Sự đóng góp của luận văn .2

6. Bốcục của luận văn .3

CHƯƠNG I: CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.4

1.1 ðặc điểm của ngành xây dựng cơbản và sản phẩm xây lắp .4

1.2 Chi phí sản xuất.5

1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất.5

1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất .5

1.2.2.1 Phân loại chi phí theo tính chất nội dung kinh tế.5

1.2.2.2 Phân loại chi phí theo khoản mục.6

1.2.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệgiứa chi phí và khối lượng

công việc hoàn thành .7

1.3 Giá thành sản phẩm.7

1.3.1 Khái niệm giá thành sản phẩm.7

1.3.2 Phân loại giá thành sản phẩm .8

1.3.2.2 Phân loại theo nội dung cấu thành giá thành .8

1.3.2.3 Phân loại giá thành theo thời điểm xác định.8

1.4 Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá

thành sản phẩm và kỳtính giá thành.9

ii

1.4.1 Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.9

1.4.1.1 Khái niệm .9

1.4.1.2 Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.9

1.4.2 Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm .10

1.4.2.1 Khái niệm .10

1.4.2.2 Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm.10

1.4.3 Xác định kỳtính giá thành sản phẩm.10

1.4.3.1 Khái niệm .10

1.4.3.2 Xác định kỳtính giá thành sản phẩm.11

1.5 Vai trò, nhiệm vụkếtoán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm .11

1.5.1 Vai trò.11

1.5.2 Nhiệm vụ .12

1.6 Kếtoán chi phí sản xuất .12

1.6.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.12

1.6.1.1 Phương pháp phân bổtrực tiếp .12

1.6.1.2 Phương pháp phân bổgián tiếp .13

1.6.2 Kếtoán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.13

1.6.2.1 Khái niệm.13

1.6.2.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho .14

1.6.2.3 Phương pháp phân bổchi phí nguyên vật liệu.15

1.6.2.4 Chứng từ, sổsách.16

1.6.2.5 Tài khoản sửdụng.16

1.6.2.6 Sơ đồkếtoán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp .16

1.6.3 Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp .17

1.6.3.1 Khái niệm.17

1.6.3.2 Phương pháp phân bổchi phí nhân công trực tiếp .17

1.6.3.3 Chứng từ, sổsách.18

1.6.3.4 Tài khoản sửdụng.18

1.6.3.5 Sơ đồkếtoán chi phí nhân công trực tiếp .18

1.6.4 Kếtoán chi phí sửdụng máy thi công .19

1.6.4.1 Khái niệm.19

1.6.4.2 Phương pháp phân bổchi phí sửdụng máy thi công.19

1.6.4.3 Chứng từ, sổsách.19

1.6.4.4 Tài khoản sửdụng.20

1.6.4.5 Sơ đồkếtoán chi phí sửdụng máy thi công.20

1.6.5 Kếtoán chi phí sản xuất chung .21

1.6.5.1 Khái niệm.21

1.6.5.2 Phương pháp phân bổchi phí sản xuất chung .21

1.6.5.3 Chứng từ, sổsách.21

1.6.5.4 Tài khoản sửdụng.22

1.6.5.5 Sơ đồkếtoán chi phí sản xuất chung .22

1.7 ðánh giá sản phẩm dởdang.23

1.7.1 Khái niệm.23

1.7.2 ðánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳtheo chi phí định mức.23

1.7.3 ðánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳtheo chi phí thực tế .23

1.7.4 ðánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng hoàn thành

tương đương.24

1.8 Tính giá thành sản phẩm.24

1.8.1 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp .25

1.8.2 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷlệ .25

1.8.3 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệsố.26

1.8.4 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn đặt hàng .26

1.9 Kếtoán thiệt hại trong quá trình sản xuất .27

1.9.1 Thiệt hại phá đi làm lại .27

1.9.2 Sơ đồkếtoán thiệt hại phá đi làm lại trong quá trình sản xuất .28

1.9.3 Thiệt hại ngừng sản xuất.28

1.9.4 Sơ đồkếtoán thiệt hại do ngừng sản xuất.29

1.10 Sơ đồkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong

trường hợp doanh nghiệp xây lắp trực tiếp thi công toàn bộcông

trình .30

1.11 Sơ đồkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

trong trường hợp doanh nghiệp vừa trực tiếp thi công vừa giao

thầu lại.32

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN

XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY

TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM -

AUSTRALIA .34

2.1 Giới thiệu tổng quan vềcông ty TNHH Dịch VụKỹThuật Xây Dựng

Việt Nam - Australia .34

2.1.1 Lịch sửhình thành và quá trình phát triển .34

2.1.1.1 Lịch sửhình thành.34

2.1.1.2 Quá trình phát triển .35

2.1.2 ðặc điểm hoạt động của công ty.36

2.1.2.1 Hình thức sởhữu vốn.36

2.1.2.2 Lĩnh vực kinh doanh .36

2.1.2.3 ðặc điểm sản xuất xây lắp .36

2.2.4 Mạng lưới kinh doanh.36

2.1.3 Chức năng và nhiệm vụcủa công ty.36

2.1.3.1 Chức năng .36

2.1.3.2 Nhiệm vụ .37

2.1.4 Tổchức bộmáy quản lý tại công ty.37

2.1.4.1 Sơ đồtổchức bộmáy hoạt động tại công ty.37

2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụcủa từng phòng ban.38

2.1.5 Tổchức bộmáy kếtoán.40

2.1.5.1 Sơ đồtổchức bộmáy kếtoán.40

2.1.5.2 Chức năng và nhiệm vụ .40

2.1.6 Hình thức kếtoán.42

2.1.6.1 Hình thức tổchức.42

2.1.6.2 Hệthống chứng từ.43

2.1.6.3 Các chính sách kếtoán.43

2.1.6.4 ðặc trưng cơbản của hình thức kếtoán Nhật Ký Chung.43

2.1.6.5 Sơ đồkếtoán theo hình thức Nhật ký chung.44

2.1.7 Ứng dụng tin học trong công tác kếtoán.44

2.2 Thực trạng kếtoán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm xây lắp tại công ty TNHH Dịch VụKỹThuật Xây Dựng Việt

Nam - Australia .45

2.2.1 ðặc điểm công tác kếtoán tập hợp chi phí sản sản xuất và tính giá

thành sản phẩm xây lắp tại công ty.45

2.2.1.1 ðặc điểm ngành nghềkinh doanh.45

2.2.1.2 Quy trình sản phẩm xây lắp .45

2.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất .46

2.2.1.4 ðối tượng tập hợp chi phí sản xuất.46

2.2.1.5 ðối tượng tính giá thành sản phẩm.46

2.2.1.5 Kỳtính giá thành.47

2.2.2 Kếtoán chi phí sản xuất.47

2.2.2.1 Kếtoán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.47

2.2.2.1.1 ðặc điểm .47

2.2.2.1.2 Quá trình theo dõi và hạch toán chi phí nguyên vật liệu .47

2.2.2.1.3 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho .48

2.2.2.1.4 Chứng từ .49

2.2.2.1.5 Sổsách .49

2.2.2.1.6 Tài khoản sửdụng.49

2.2.2.1.7 Sốliệu minh họa .50

2.2.2.2 Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp .53

2.2.2.2.1 ðặc điểm .53

2.2.2.2.2 Phương thức chấm công .53

2.2.2.2.3 Quá trình hạch toán.54

2.2.2.2.4 Chứng từ .55

2.2.2.2.5 Sổsách .55

2.2.2.2.6 Tài khoản sửdụng.55

2.2.2.2.7 Sốliệu minh họa .56

2.2.2.3 Kếtoán chi phí sản xuất chung .57

2.2.2.3.1 ðặc điểm .57

2.2.2.3.2 Tài khoản sửdụng.63

2.2.2.3.3 Sốliệu minh họa .63

2.2.2.3.4 Phân bổchi phí sản xuất chung .69

2.2.3 ðánh giá sản phẩm dởdang .71

2.2.3.1 Khái niệm.71

2.2.3.2 ðánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ .71

2.2.4 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .72

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ .75

3.1 Nhận xét .75

3.1.1 Ưu điểm chung của công ty .75

3.1.2 Ưu điểm vềbộmáy kếtoán và công tác tổchức kếtoán tập hợp chi

phí sản xuất và tính giá thành tại VABIS .76

3.1.3 Nhược điểm.78

3.2 Kiến nghị .79

KẾT LUẬN .81

TÀI LIỆU THAM KHẢO .82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY