Khóa luận Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hiệp Sanh

MỤC LỤCDanh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Trang viiDanh mục các bảng, biểu sử dụng iiDanh mục các sơ đồ sử dụng viLỜI MỞ ĐẦU 51. Lý do chọn đề tài 52. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 63. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 64. Phương pháp nghiên cứu 65. Kết cấu của đề tài 3CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 41.1. Một số vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 41.1.1. Khái niệm, phân loại và đối tương tập hợp chi phí sản xuất 41.1.2. Khái niệm, phân loại và đối tượng tính giá thành 71.1.3. Nhiệm vụ của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 81.1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 91.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 101.2.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 101.2.2. Đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm 181.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo PP kê khai thường xuyên 27CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM & DV HIỆP SANH 292.1. Giới thiệu khai quát về công ty TNHH SX TM & DV Hiệp Sanh 292.1.1 Lịch sử hình thành và hình thức sở hữu 292.1.2 Ngành nghề hoạt động, chức năng và nhiệm vụ 302.1.3 Quy mô công ty 302.1.4 Sản phẩm và quy trình công nghệ 312.1.5 Cơ cấu bộ máy quản lý 332.1.6 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 352.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM & DV Hiệp Sanh 402.2.1. Các chính sách kế toán và đối tượng hạch toán chi phí tại Công ty 402.2.2. Tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty 412.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 572.2.4. Đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm 58CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 653.1. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 653.1.1. Những ưu điểm 653.1.2. Những tồn tại 673.2. Một số kiến nghị 69KẾT LUẬN 77TÀI LIỆU THAM KHẢO 78PHỤ LỤC 80

MỤC LỤC

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Trang vii

Danh mục các bảng, biểu sử dụng ii

Danh mục các sơ đồ sử dụng vi

LỜI MỞ ĐẦU 5

1. Lý do chọn đề tài 5

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 6

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 6

4. Phương pháp nghiên cứu 6

5. Kết cấu của đề tài 3

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 4

1.1. Một số vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 4

1.1.1. Khái niệm, phân loại và đối tương tập hợp chi phí sản xuất 4

1.1.2. Khái niệm, phân loại và đối tượng tính giá thành 7

1.1.3. Nhiệm vụ của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8

1.1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9

1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10

1.2.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 10

1.2.2. Đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm 18

1.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo PP kê khai thường xuyên 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM & DV HIỆP SANH 29

2.1. Giới thiệu khai quát về công ty TNHH SX TM & DV Hiệp Sanh 29

2.1.1 Lịch sử hình thành và hình thức sở hữu 29

2.1.2 Ngành nghề hoạt động, chức năng và nhiệm vụ 30

2.1.3 Quy mô công ty 30

2.1.4 Sản phẩm và quy trình công nghệ 31

2.1.5 Cơ cấu bộ máy quản lý 33

2.1.6 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 35

2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM & DV Hiệp Sanh 40

2.2.1. Các chính sách kế toán và đối tượng hạch toán chi phí tại Công ty 40

2.2.2. Tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty 41

2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 57

2.2.4. Đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm 58

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 65

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 65

3.1.1. Những ưu điểm 65

3.1.2. Những tồn tại 67

3.2. Một số kiến nghị 69

KẾT LUẬN 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

PHỤ LỤC 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY