Khóa luận Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư Thái Bình

MỤC LỤC Trang MỤC LỤC -----------------------------------------------------------------------------------------i PHỤLỤC ---------------------------------------------------------------------------------------- vi DANH MỤC VIẾT TẮT--------------------------------------------------------------------- vii DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬDỤNG -------------------------------------------------- viii DANH SÁCH CÁC SƠ ðỒSỬDỤNG --------------------------------------------------- ix LỜI MỞ ðẦU------------------------------------------------------------------------------------ 1 CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT-- 3 1.1 Những vấn đềchung vềkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm-------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất --------------------------------------------- 3 1.1.1.1 Khái niệm ----------------------------------------------------------------------------- 3 1.1.1.2 Phân loại ------------------------------------------------------------------------------ 3 1.1.2 Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm ----------------------------------------- 4 1.1.2.1 Khái niệm ----------------------------------------------------------------------------- 4 1.1.2.2 Phân loại ------------------------------------------------------------------------------ 5 1.1.3 Mối quan hệgiữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm------------------------- 5 1.1.4 Tổchức công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm--------------------- 6 1.1.4.1 Nhiệm vụkếtoán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ---------------- 6 1.1.4.2 Kỳtính giá thành--------------------------------------------------------------------- 6 1.1.4.3 Trình tựtập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ----------------- 6 1.2 Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ------------------- 7 1.2.1 Công tác kếtoán chi phí sản xuất ----------------------------------------------------- 7 1.2.1.1 Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất-------------------------------------------- 7 Trang iia. ðối tượng tập hợp chi phí sản xuất----------------------------------------------------- 7 b. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất------------------------------------------------- 71.2.1.2 Chứng từvà tài khoản sửdụng----------------------------------------------------- 7 1.2.1.3 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất -------------------------------------------------- 8 a. Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên ------ 8 b. Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ ----------- 14 1.2.1.4 Kếtoán các khoản thiệt hại trong sản xuất ------------------------------------- 16 a. Kếtoán thiệt hại sản phẩm hỏng trong sản xuất ----------------------------------- 16 b. Kếtoán các thiệt hại vềngừng sản xuất -------------------------------------------- 18 1.2.1.5 Kếtoán chi phí trảtrước và chi phí phải trả ----------------------------------- 18 a. Kếtoán chi phí trảtrước -------------------------------------------------------------- 18 b. Kếtoán chi phí phải trả --------------------------------------------------------------- 19 1.2.1.6 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất ---------------------------------------------- 20 1.2.2 Công tác kếtoán tính giá thành sản phẩm------------------------------------------ 22 1.2.2.1 ðối tượng tính giá thành sản phẩm --------------------------------------------- 22 1.2.2.2 Công tác kiểm kê, đánh giá sản phẩm dởdang ------------------------------- 22 1.2.2.3 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dởdang -------------------------------- 23 a. Phương pháp đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLC)--------- 23 b. Phương pháp ước tính sản lượng hoàn thành tương đương---------------------- 23 c. Phương pháp đánh giá 50% chi phí chếbiến -------------------------------------- 24 d. Phương pháp đánh giá theo giá thành định mức hay giá thành kếhoạch ------ 24 1.2.2.4 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm ------------------------------------ 24 a. Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) ----------------------------------- 25 b. Phương pháp hệsố -------------------------------------------------------------------- 25 c. Phương pháp loại trừchi phí sản xuất phụ ----------------------------------------- 26 d. Phương pháp đơn đặt hàng ----------------------------------------------------------- 26 e. Phương pháp tính giá thành theo định mức ---------------------------------------- 27 f. Phương pháp tính giá thành phân bước --------------------------------------------- 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀKẾTOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔPHẦN ðẦU TƯVÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH------------------------------------------------------------------- 34 2.1 Khái quát vềCông ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình----------- 34 2.1.1 Giới thiệu sơlược vềCông ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình-- 34 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ----------------------------------- 34 2.1.3 Chức năng và lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần ðầu tư và Sản xuất Giày Thái Bình ---------------------------------------------------------------------------------- 36 2.1.4 ðặc điểm cơcấu tổchức quản lý của Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình ---------------------------------------------------------------------------------------- 36 2.1.4.1 Tổchức bộmáy quản lý của Công ty ------------------------------------------- 36 2.1.4.2 Sơ đồtổchức bộmáy quản lý tại Công ty ------------------------------------- 37 2.1.4.3 Chức năng--------------------------------------------------------------------------- 37 2.1.5 Giới thiệu bộmáy kếtoán tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình----------------------------------------------------------------------------------------------- 39 2.1.5.1 Tổchức công tác kếtoán tại Công ty ------------------------------------------- 39 2.1.5.2 Tổchức bộmáy kếtoán----------------------------------------------------------- 39 2.1.5.3 Chức năng--------------------------------------------------------------------------- 40 2.1.6 Hình thức kếtoán tại Công ty-------------------------------------------------------- 40 2.1.6.1 ðặc trưng cơbản của hình thức kếtoán Chứng từghi sổ -------------------- 41 2.1.6.2 Trình tựghi sổkếtoán ------------------------------------------------------------ 41 2.1.7 Các chính sách kếtoán tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình----------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 2.1.8 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty--------------------------- 43 2.1.9 Những thuận lợi và khó khăn tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình ---------------------------------------------------------------------------------------- 45 2.1.9.1 Thuận lợi ---------------------------------------------------------------------------- 45 Trang iv2.1.9.2 Khó khăn ---------------------------------------------------------------------------- 46 2.1.10 ðịnh hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới-------------------------- 46 2.2 Thực trạng vềcông tác kếtoán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình--------------------------------- 462.2.1 ðặc điểm sản xuất ---------------------------------------------------------------------- 46 2.2.2 ðặc điểm sản phẩm -------------------------------------------------------------------- 48 2.2.3 ðối tượng tập hợp chi phí sản xuất -------------------------------------------------- 48 2.2.4 Phân loại chi phí sản xuất ------------------------------------------------------------- 48 2.2.5 Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình----------------------------------------------------------------------------------------------- 49 2.2.5.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình----------------------------------------------------------------------- 49 2.2.5.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình ---------------------------------------------------------------------------- 61 2.2.5.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình ---------------------------------------------------------------------------------- 73 2.3 Kếtoán kiểm kê đánh giá sản phẩm dởdang tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình--------------------------------------------------------------------- 81 2.4 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình---------------------------------------------------------------------------------------- 83 2.5 Công tác kếtoán giá thành sản phẩm tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình--------------------------------------------------------------------------------- 85 2.5.1 ðối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty------------------------------------ 85 2.5.2 Kỳtính giá thành----------------------------------------------------------------------- 85 2.5.3 Phương pháp tính giá thành ---------------------------------------------------------- 85 2.5.4 Kếtoán giá thành sản phẩm tại Công ty -------------------------------------------- 85 Trang vCHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊNHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾTOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔPHẦN ðẦU TƯTHÁI BÌNH------------------------------------- 87 3.1 Nhận xét ------------------------------------------------------------------------------------ 87 3.1.1 Thuận lợi--------------------------------------------------------------------------------- 87 3.1.1.1 Vềtổchức bộmáy quản lý ------------------------------------------------------- 87 3.1.1.2 Vềbộmáy kếtoán ----------------------------------------------------------------- 88 3.1.1.3 Vềcông tác hạch toán kếtoán --------------------------------------------------- 88 3.1.2 Khó khăn -------------------------------------------------------------------------------- 90 3.1.2.1 Công tác quản lý ------------------------------------------------------------------- 90 3.1.2.2 Kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ------------------------- 91 3.2 Một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện công tác kếtoán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình ------- 913.2.1 Vềcông tác kếtoán-------------------------------------------------------------------- 923.2.2 Vềcông tác quản lý ------------------------------------------------------------------- 92 3.2.2.1 Vềchi phí nguyên vật liệu trực tiếp --------------------------------------------- 93 3.2.2.2 Vềchi phí nhân công trực tiếp --------------------------------------------------- 93 3.2.2.3 Vềchi phí sản xuất chung -------------------------------------------------------- 94 3.2.2.4 Vềtính giá thành sản phẩm------------------------------------------------------- 94 KẾT LUẬN ------------------------------------------------------------------------------------- 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO ------------------------------------------------------------------- 99

MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC -----------------------------------------------------------------------------------------i

PHỤLỤC ---------------------------------------------------------------------------------------- vi

DANH MỤC VIẾT TẮT--------------------------------------------------------------------- vii

DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬDỤNG -------------------------------------------------- viii

DANH SÁCH CÁC SƠ ðỒSỬDỤNG --------------------------------------------------- ix

LỜI MỞ ðẦU------------------------------------------------------------------------------------ 1

CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT-- 3

1.1 Những vấn đềchung vềkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm-------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

1.1.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất --------------------------------------------- 3

1.1.1.1 Khái niệm ----------------------------------------------------------------------------- 3

1.1.1.2 Phân loại ------------------------------------------------------------------------------ 3

1.1.2 Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm ----------------------------------------- 4

1.1.2.1 Khái niệm ----------------------------------------------------------------------------- 4

1.1.2.2 Phân loại ------------------------------------------------------------------------------ 5

1.1.3 Mối quan hệgiữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm------------------------- 5

1.1.4 Tổchức công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm--------------------- 6

1.1.4.1 Nhiệm vụkếtoán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ---------------- 6

1.1.4.2 Kỳtính giá thành--------------------------------------------------------------------- 6

1.1.4.3 Trình tựtập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ----------------- 6

1.2 Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ------------------- 7

1.2.1 Công tác kếtoán chi phí sản xuất ----------------------------------------------------- 7

1.2.1.1 Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất-------------------------------------------- 7

Trang ii

a. ðối tượng tập hợp chi phí sản xuất----------------------------------------------------- 7

b. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất------------------------------------------------- 7

1.2.1.2 Chứng từvà tài khoản sửdụng----------------------------------------------------- 7

1.2.1.3 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất -------------------------------------------------- 8

a. Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên ------ 8

b. Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ ----------- 14

1.2.1.4 Kếtoán các khoản thiệt hại trong sản xuất ------------------------------------- 16

a. Kếtoán thiệt hại sản phẩm hỏng trong sản xuất ----------------------------------- 16

b. Kếtoán các thiệt hại vềngừng sản xuất -------------------------------------------- 18

1.2.1.5 Kếtoán chi phí trảtrước và chi phí phải trả ----------------------------------- 18

a. Kếtoán chi phí trảtrước -------------------------------------------------------------- 18

b. Kếtoán chi phí phải trả --------------------------------------------------------------- 19

1.2.1.6 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất ---------------------------------------------- 20

1.2.2 Công tác kếtoán tính giá thành sản phẩm------------------------------------------ 22

1.2.2.1 ðối tượng tính giá thành sản phẩm --------------------------------------------- 22

1.2.2.2 Công tác kiểm kê, đánh giá sản phẩm dởdang ------------------------------- 22

1.2.2.3 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dởdang -------------------------------- 23

a. Phương pháp đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLC)--------- 23

b. Phương pháp ước tính sản lượng hoàn thành tương đương---------------------- 23

c. Phương pháp đánh giá 50% chi phí chếbiến -------------------------------------- 24

d. Phương pháp đánh giá theo giá thành định mức hay giá thành kếhoạch ------ 24

1.2.2.4 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm ------------------------------------ 24

a. Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) ----------------------------------- 25

b. Phương pháp hệsố -------------------------------------------------------------------- 25

c. Phương pháp loại trừchi phí sản xuất phụ ----------------------------------------- 26

d. Phương pháp đơn đặt hàng ----------------------------------------------------------- 26

e. Phương pháp tính giá thành theo định mức ---------------------------------------- 27

f. Phương pháp tính giá thành phân bước --------------------------------------------- 27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀKẾTOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔPHẦN ðẦU TƯVÀ SẢN

XUẤT GIÀY THÁI BÌNH------------------------------------------------------------------- 34

2.1 Khái quát vềCông ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình----------- 34

2.1.1 Giới thiệu sơlược vềCông ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình-- 34

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ----------------------------------- 34

2.1.3 Chức năng và lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần ðầu tư và Sản xuất

Giày Thái Bình ---------------------------------------------------------------------------------- 36

2.1.4 ðặc điểm cơcấu tổchức quản lý của Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày

Thái Bình ---------------------------------------------------------------------------------------- 36

2.1.4.1 Tổchức bộmáy quản lý của Công ty ------------------------------------------- 36

2.1.4.2 Sơ đồtổchức bộmáy quản lý tại Công ty ------------------------------------- 37

2.1.4.3 Chức năng--------------------------------------------------------------------------- 37

2.1.5 Giới thiệu bộmáy kếtoán tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái

Bình----------------------------------------------------------------------------------------------- 39

2.1.5.1 Tổchức công tác kếtoán tại Công ty ------------------------------------------- 39

2.1.5.2 Tổchức bộmáy kếtoán----------------------------------------------------------- 39

2.1.5.3 Chức năng--------------------------------------------------------------------------- 40

2.1.6 Hình thức kếtoán tại Công ty-------------------------------------------------------- 40

2.1.6.1 ðặc trưng cơbản của hình thức kếtoán Chứng từghi sổ -------------------- 41

2.1.6.2 Trình tựghi sổkếtoán ------------------------------------------------------------ 41

2.1.7 Các chính sách kếtoán tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 42

2.1.8 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty--------------------------- 43

2.1.9 Những thuận lợi và khó khăn tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày

Thái Bình ---------------------------------------------------------------------------------------- 45

2.1.9.1 Thuận lợi ---------------------------------------------------------------------------- 45

Trang iv

2.1.9.2 Khó khăn ---------------------------------------------------------------------------- 46

2.1.10 ðịnh hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới-------------------------- 46

2.2 Thực trạng vềcông tác kếtoán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại

Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình--------------------------------- 46

2.2.1 ðặc điểm sản xuất ---------------------------------------------------------------------- 46

2.2.2 ðặc điểm sản phẩm -------------------------------------------------------------------- 48

2.2.3 ðối tượng tập hợp chi phí sản xuất -------------------------------------------------- 48

2.2.4 Phân loại chi phí sản xuất ------------------------------------------------------------- 48

2.2.5 Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái

Bình----------------------------------------------------------------------------------------------- 49

2.2.5.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty Cổphần ðầu tưvà

Sản xuất Giày Thái Bình----------------------------------------------------------------------- 49

2.2.5.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản

xuất Giày Thái Bình ---------------------------------------------------------------------------- 61

2.2.5.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất

Giày Thái Bình ---------------------------------------------------------------------------------- 73

2.3 Kếtoán kiểm kê đánh giá sản phẩm dởdang tại Công ty Cổphần ðầu tưvà

Sản xuất Giày Thái Bình--------------------------------------------------------------------- 81

2.4 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày

Thái Bình---------------------------------------------------------------------------------------- 83

2.5 Công tác kếtoán giá thành sản phẩm tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất

Giày Thái Bình--------------------------------------------------------------------------------- 85

2.5.1 ðối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty------------------------------------ 85

2.5.2 Kỳtính giá thành----------------------------------------------------------------------- 85

2.5.3 Phương pháp tính giá thành ---------------------------------------------------------- 85

2.5.4 Kếtoán giá thành sản phẩm tại Công ty -------------------------------------------- 85

Trang v

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊNHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

KẾTOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

TẠI CÔNG TY CỔPHẦN ðẦU TƯTHÁI BÌNH------------------------------------- 87

3.1 Nhận xét ------------------------------------------------------------------------------------ 87

3.1.1 Thuận lợi--------------------------------------------------------------------------------- 87

3.1.1.1 Vềtổchức bộmáy quản lý ------------------------------------------------------- 87

3.1.1.2 Vềbộmáy kếtoán ----------------------------------------------------------------- 88

3.1.1.3 Vềcông tác hạch toán kếtoán --------------------------------------------------- 88

3.1.2 Khó khăn -------------------------------------------------------------------------------- 90

3.1.2.1 Công tác quản lý ------------------------------------------------------------------- 90

3.1.2.2 Kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ------------------------- 91

3.2 Một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện công tác kếtoán tập hợp chi phí và tính giá

thành sản phẩm tại Công ty Cổphần ðầu tưvà Sản xuất Giày Thái Bình ------- 91

3.2.1 Vềcông tác kếtoán-------------------------------------------------------------------- 92

3.2.2 Vềcông tác quản lý ------------------------------------------------------------------- 92

3.2.2.1 Vềchi phí nguyên vật liệu trực tiếp --------------------------------------------- 93

3.2.2.2 Vềchi phí nhân công trực tiếp --------------------------------------------------- 93

3.2.2.3 Vềchi phí sản xuất chung -------------------------------------------------------- 94

3.2.2.4 Vềtính giá thành sản phẩm------------------------------------------------------- 94

KẾT LUẬN ------------------------------------------------------------------------------------- 98

TÀI LIỆU THAM KHẢO ------------------------------------------------------------------- 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY