Khóa luận Kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH nhà nước một thành viên kim loại mầu Thái Nguyên

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 2 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 2 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Đối tượng nghiên cứu 3 4. Phạm vi nghiên cứu 3 5. Thời gian nghiên cứu 3 PHẦN II. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KIM LOẠI MẦU THÁI NGUYÊN 4 I. Quá trình phát triển của Công ty 4 1. Thời điểm thành lập 4 2. Tên địa chỉ doanh nghiệp 4 3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 4 4. Lĩnh vực kinh doanh và các mặt hàng chủ yếu của Công ty 5 II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty kim loại mầu Thái Nguyên 5 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 6 2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 10 3. Đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất 12 4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 15 PHẦN III. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP 17 I. Các vấn đề chung nhất về TSCĐ 17 1. Khái niệm, đặc điểm của TSCĐ 17 1.1. Khái niệm về TSCĐ 17 1.2. Đặc điểm của TSCĐ 18 2. Phân loại và tính giá thành TSCĐ 18 2.1. Phân loại TSCĐ 18 2.2. Tính giá TSCĐ 21 II. Tổ chức hạch toán TSCĐ 22 1. Khái niệm, mục đích tổ chức công tác hạch toán TSCĐ 22 2. Hạch toán chi tiết TSCĐ 22 3. Hạch toán tổng hợp TSCĐ 24 3.1. Mục đích của hạch toán TSCĐ 24 3.2. Tài khoản sử dụng để hạch toán TSCĐ 24 3.3. Sổ kế toán và sơ đồ trình tự kế toán 25 3.4. Hạch toán tăng, giảm TSCĐ 26 4. Các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 53 4.1. Chỉ tiêu doanh thu trên đồng vốn TSCĐ được đầu tư 53 4.2. Chỉ tiêu lợi nhuận thu được trên một đồng vốn cố định đầu tư 53 4.3. Trình tự phân tích 53 4.4. Chỉ tiêu suất hao phí TSCĐ 54 4.5. Chỉ tiêu hiệu quả vốn cố định 54 5. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 54 PHẦN IV: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY KIM LOẠI MẦU THÁI NGUYÊN 55 I. Đặc điểm bộ máy kế toán trong Công ty Kim loại mầu Thái Nguyên 55 1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ 55 2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 57 3. Mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán với các phòng ban khác trong Công ty Kim loại mầu và với các đơn vị bên ngoài Công ty 58 4. Vận dụng chế độ chứng từ, tài khoản, báo cáo kế toán trong Công ty Kim loại mầu 60 II. Khái quát phần hành chính kế toán 60 1. Kế toán TSCĐ và KH TSCĐ 60 1.1. Kế toán tăng giảm TSCĐ 60 1.2. Kế toán KH TSCĐ 62 1.3. Chứng từ sổ sách cần sử dụng 62 1.4. Quy trình luân chuyển chứng từ và sổ sách 62 PHẦN V. CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY LUYỆN KIM MẦU THÁI NGUYÊN 83 1. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy thống kê tại Công ty 83 2. Nội dung công tác thống kê 83 PHẦN VI: CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG CÔNG TY LUYỆN KIM MẦU THÁI NGUYÊN 86 1. Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản và nguồn vốn 87 2. Phân tích tình hình Tài sản 88 3. Phân tích tình hình nguồn vốn 91 4. Phân tích báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 92 PHẦN VII: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 95 KẾT LUẬN 97

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 2

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 2

2. Mục đích nghiên cứu 3

3. Đối tượng nghiên cứu 3

4. Phạm vi nghiên cứu 3

5. Thời gian nghiên cứu 3

PHẦN II. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KIM LOẠI MẦU THÁI NGUYÊN 4

I. Quá trình phát triển của Công ty 4

1. Thời điểm thành lập 4

2. Tên địa chỉ doanh nghiệp 4

3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 4

4. Lĩnh vực kinh doanh và các mặt hàng chủ yếu của Công ty 5

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty kim loại mầu Thái Nguyên 5

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 6

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 10

3. Đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất 12

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 15

PHẦN III. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP 17

I. Các vấn đề chung nhất về TSCĐ 17

1. Khái niệm, đặc điểm của TSCĐ 17

1.1. Khái niệm về TSCĐ 17

1.2. Đặc điểm của TSCĐ 18

2. Phân loại và tính giá thành TSCĐ 18

2.1. Phân loại TSCĐ 18

2.2. Tính giá TSCĐ 21

II. Tổ chức hạch toán TSCĐ 22

1. Khái niệm, mục đích tổ chức công tác hạch toán TSCĐ 22

2. Hạch toán chi tiết TSCĐ 22

3. Hạch toán tổng hợp TSCĐ 24

3.1. Mục đích của hạch toán TSCĐ 24

3.2. Tài khoản sử dụng để hạch toán TSCĐ 24

3.3. Sổ kế toán và sơ đồ trình tự kế toán 25

3.4. Hạch toán tăng, giảm TSCĐ 26

4. Các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 53

4.1. Chỉ tiêu doanh thu trên đồng vốn TSCĐ được đầu tư 53

4.2. Chỉ tiêu lợi nhuận thu được trên một đồng vốn cố định đầu tư 53

4.3. Trình tự phân tích 53

4.4. Chỉ tiêu suất hao phí TSCĐ 54

4.5. Chỉ tiêu hiệu quả vốn cố định 54

5. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 54

PHẦN IV: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY KIM LOẠI MẦU THÁI NGUYÊN 55

I. Đặc điểm bộ máy kế toán trong Công ty Kim loại mầu Thái Nguyên 55

1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ 55

2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 57

3. Mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán với các phòng ban khác trong Công ty Kim loại mầu và với các đơn vị bên ngoài Công ty 58

4. Vận dụng chế độ chứng từ, tài khoản, báo cáo kế toán trong Công ty Kim loại mầu 60

II. Khái quát phần hành chính kế toán 60

1. Kế toán TSCĐ và KH TSCĐ 60

1.1. Kế toán tăng giảm TSCĐ 60

1.2. Kế toán KH TSCĐ 62

1.3. Chứng từ sổ sách cần sử dụng 62

1.4. Quy trình luân chuyển chứng từ và sổ sách 62

PHẦN V. CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY LUYỆN KIM MẦU THÁI NGUYÊN 83

1. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy thống kê tại Công ty 83

2. Nội dung công tác thống kê 83

PHẦN VI: CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG CÔNG TY LUYỆN KIM MẦU THÁI NGUYÊN 86

1. Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản và nguồn vốn 87

2. Phân tích tình hình Tài sản 88

3. Phân tích tình hình nguồn vốn 91

4. Phân tích báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 92

PHẦN VII: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 95

KẾT LUẬN 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY