Khóa luận Kế hoạch xây dựng thương hiệu ổi ruột hồng – Hồng Giấy

MỤC LỤCLời cảm ơn Trang iTóm tắt iiMục lục iiiDanh mục các biểu đồ viDanh mục các bảng viiDanh mục các hình viiiChương 1: Tổng Quan 11.1. Lý do chọn đề tài 11.2. Mục tiêu nghiên cứu 11.3. Phương pháp nghiên cứu 21.3.1. Phương pháp thu thập thông tin 21.3.2. Phương pháp xử lý số liệu 21.4. Phạm vi nghiên cứu 3Chương 2: Cơ sở lý luận 4 2.1. Thương hiệu 4 2.2. Đặc điểm của thương hiệu 4 2.3. Các thành tố của thương hiệu 5 2.4. Giá trị của thương hiệu 6 2.4.1. Giá trị của thương hiệu đối với người tiêu dùng 6 2.4.2. Giá trị của thương hiệu đối với doanh nghiệp 6 2.5. Các giai đoạn của vòng đời thương hiệu 7 2.6. Các khái niệm liên quan 9Chương 3: Giới thiệu về ổi Hồng Giấy 10 3.1. Giới thiệu về cây ổi và thị trường ổi 10 3.1.1. Cây ổi 10 3.1.2. Thị trường ổi 11 3.2. Giới thiệu về ổi Hồng Giấy 11 3.2.1. Nguồn gốc xuất xứ, tên gọi 11 3.2.2. Mô tả hình dáng, phẩm chất 12 3.2.3. Mô hình trồng hiện tại 13 3.2.4. Mô hình mở rộng dự kiến 14 3.3. Giới thiệu về địa phương 15 3.4. Mục đích của việc xây dựng thương hiệu ổi Hồng Giấy 16Chương 4: Phân tích thị trường 18 4.1. Ý kiến người tiêu dùng về chất lượng ổi Hồng Giấy 19 4.1.1. Nhận định về phẩm chất bên trong quả ổi 19 4.1.2. Đặc điểm khác biệt của ổi Hồng Giấy 20 4.1.3. Tỷ lệ ổi kém chất lượng 21 4.1.4. Đặc điểm khách hàng không thích 22 4.1.5. Phân tích về giá cả 22 4.1.6. Thị hiếu mua ổi 23 4.2. Thị hiếu tiêu dùng ổi của người tiêu dùng (Long Xuyên) 24 4.2.1. Những loại ổi đã dùng 24 4.2.2. Tiêu chuẩn chọn mua ổi 25 4.2.3. Tiêu chuẩn về hình dáng bên ngoài 26 4.2.4. Tiêu chuẩn về phẩm chất bên trong 26 4.2.5. Mức độ tiêu dùng ổi 27 4.2.6. Nơi mua ổi 27 4.2.7. Người mua 28 4.2.8. Thị hiếu quả ổi tương lai 29 4.3. Phân tích môi trường kinh doanh ổi 30 4.3.1. Chủ đầu tư 30 4.3.2. Các nhà cung ứng 30 4.3.3. Các đối thủ cạnh tranh 31 4.4. Phân tích những điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội – nguy cơ 34 4.4.1. Điểm mạnh 34 4.4.2. Điểm yếu 34 4.4.3. Cơ hội 35 4.4.4. Nguy Cơ 36 4.5. Ma trận SWOT 37 4.6. Giải thích các chiến lược 38 4.7. Ma trận lựa chọn chiến lược 39 4.7.1. Ma trận lựa chọn chiến lược nhóm chiến lược S – O 39 4.7.2. Ma trận lựa chọn chiến lược nhóm chiến lược S – T 40 4.7.3. Ma trận lựa chọn chiến lược nhóm chiến lược W – O 41 4.8. Thị trường và phân khúc thị trường 42Chương 5: Giải pháp xây dựng thương hiệu 43 5.1. Kế hoạch sản xuất 43 5.2. Tên thương hiệu và logo 45 5.2.1. Tên thương hiệu 45 5.2.2. Logo và ý nghĩa 45 5.2.3. Bao bì 46 5.3. Thủ tục đăng ký thương hiệu 46 5.4. Kế hoạch marketing – quảng bá 50 5.4.1. Sản phẩm 50 5.4.2. Giá 50 5.4.3. Phân phối 53 5.4.4. Chiêu thị 53 5.5. Kế hoạch đánh giá thương hiệu 55Chương 6: Kết luận & Kiến nghị 57 6.1. Kết luận 57 6.2. Kiến nghị 57 6.3. Đóng góp và hạn chế của đề tài 58 6.3.1. Đóng góp 58 6.3.1. Hạn chế 58Tài liệu tham khảo 59PHỤ LỤC: Phụ lục 1: Bảng kế hoạch các công việc ixPhụ lục 2: Bảng các hoạt động marketing hàng năm xPhụ lục 3: Bảng câu hỏi phỏng vấn thứ nhất xiPhụ lục 4: Bảng câu hỏi phỏng vấn thứ hai xiv

MỤC LỤC

Lời cảm ơn Trang i

Tóm tắt ii

Mục lục iii

Danh mục các biểu đồ vi

Danh mục các bảng vii

Danh mục các hình viii

Chương 1: Tổng Quan 1

1.1. Lý do chọn đề tài 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1

1.3. Phương pháp nghiên cứu 2

1.3.1. Phương pháp thu thập thông tin 2

1.3.2. Phương pháp xử lý số liệu 2

1.4. Phạm vi nghiên cứu 3

Chương 2: Cơ sở lý luận 4

2.1. Thương hiệu 4

2.2. Đặc điểm của thương hiệu 4

2.3. Các thành tố của thương hiệu 5

2.4. Giá trị của thương hiệu 6

2.4.1. Giá trị của thương hiệu đối với người tiêu dùng 6

2.4.2. Giá trị của thương hiệu đối với doanh nghiệp 6

2.5. Các giai đoạn của vòng đời thương hiệu 7

2.6. Các khái niệm liên quan 9

Chương 3: Giới thiệu về ổi Hồng Giấy 10

3.1. Giới thiệu về cây ổi và thị trường ổi 10

3.1.1. Cây ổi 10

3.1.2. Thị trường ổi 11

3.2. Giới thiệu về ổi Hồng Giấy 11

3.2.1. Nguồn gốc xuất xứ, tên gọi 11

3.2.2. Mô tả hình dáng, phẩm chất 12

3.2.3. Mô hình trồng hiện tại 13

3.2.4. Mô hình mở rộng dự kiến 14

3.3. Giới thiệu về địa phương 15

3.4. Mục đích của việc xây dựng thương hiệu ổi Hồng Giấy 16

Chương 4: Phân tích thị trường 18

4.1. Ý kiến người tiêu dùng về chất lượng ổi Hồng Giấy 19

4.1.1. Nhận định về phẩm chất bên trong quả ổi 19

4.1.2. Đặc điểm khác biệt của ổi Hồng Giấy 20

4.1.3. Tỷ lệ ổi kém chất lượng 21

4.1.4. Đặc điểm khách hàng không thích 22

4.1.5. Phân tích về giá cả 22

4.1.6. Thị hiếu mua ổi 23

4.2. Thị hiếu tiêu dùng ổi của người tiêu dùng (Long Xuyên) 24

4.2.1. Những loại ổi đã dùng 24

4.2.2. Tiêu chuẩn chọn mua ổi 25

4.2.3. Tiêu chuẩn về hình dáng bên ngoài 26

4.2.4. Tiêu chuẩn về phẩm chất bên trong 26

4.2.5. Mức độ tiêu dùng ổi 27

4.2.6. Nơi mua ổi 27

4.2.7. Người mua 28

4.2.8. Thị hiếu quả ổi tương lai 29

4.3. Phân tích môi trường kinh doanh ổi 30

4.3.1. Chủ đầu tư 30

4.3.2. Các nhà cung ứng 30

4.3.3. Các đối thủ cạnh tranh 31

4.4. Phân tích những điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội – nguy cơ 34

4.4.1. Điểm mạnh 34

4.4.2. Điểm yếu 34

4.4.3. Cơ hội 35

4.4.4. Nguy Cơ 36

4.5. Ma trận SWOT 37

4.6. Giải thích các chiến lược 38

4.7. Ma trận lựa chọn chiến lược 39

4.7.1. Ma trận lựa chọn chiến lược nhóm chiến lược S – O 39

4.7.2. Ma trận lựa chọn chiến lược nhóm chiến lược S – T 40

4.7.3. Ma trận lựa chọn chiến lược nhóm chiến lược W – O 41

4.8. Thị trường và phân khúc thị trường 42

Chương 5: Giải pháp xây dựng thương hiệu 43

5.1. Kế hoạch sản xuất 43

5.2. Tên thương hiệu và logo 45

5.2.1. Tên thương hiệu 45

5.2.2. Logo và ý nghĩa 45

5.2.3. Bao bì 46

5.3. Thủ tục đăng ký thương hiệu 46

5.4. Kế hoạch marketing – quảng bá 50

5.4.1. Sản phẩm 50

5.4.2. Giá 50

5.4.3. Phân phối 53

5.4.4. Chiêu thị 53

5.5. Kế hoạch đánh giá thương hiệu 55

Chương 6: Kết luận & Kiến nghị 57

6.1. Kết luận 57

6.2. Kiến nghị 57

6.3. Đóng góp và hạn chế của đề tài 58

6.3.1. Đóng góp 58

6.3.1. Hạn chế 58

Tài liệu tham khảo 59

PHỤ LỤC:

Phụ lục 1: Bảng kế hoạch các công việc ix

Phụ lục 2: Bảng các hoạt động marketing hàng năm x

Phụ lục 3: Bảng câu hỏi phỏng vấn thứ nhất xi

Phụ lục 4: Bảng câu hỏi phỏng vấn thứ hai xiv

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY