Khóa luận Kế hoạch xây dựng thương hiệu khoai lang Ba Hạo ở thị trường Việt Nam giai đoạn 2008-2010

MỤC LỤCChương 1. Giới thiệu 11.1 Bối cảnh nghiên cứu 11.2 Mục tiêu nghiên cứu 11.3 Phạm vi nghiên cứu 21.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu 21.5 Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu 2Chương 2: Cơ sở lý thuyết & Mô hình nghiên cứu 42.1 Giới thiệu chương 42.2. Tổng quan về thương hiệu 42.2.1 Định nghĩa thương hiệu 42.2.2 Các định nghĩa về nhãn hiệu 52.2.3 Phân biệt thương hiệu với nhãn hiệu và sản phẩm 62.3 Các thành phần thương hiệu 62.3.1 Thành phần chức năng. 62.3.2 Thành phần cảm xúc. 72.4 Tài sản thương hiệu 102.4 Truyền thông thương hiệu 122.4.1 Nội dung truyền thông 122.4.2 Thông điệp truyền thông 122.4.3 Mục tiêu của truyền thông 132.4.4 Các công cụ truyền thông 132.6 Quy trình xây dựng thương hiệu: 162.7 Khảo sát các nghiên cứu liên quan: 182.8 Mô hình nghiên cứu xây dựng thương hiệu khoai lang Ba Hạo 192.9 Tóm tắt 20Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 213.1 Giới thiệu chương 213.2 Quy trình tiến hành nghiên cứu 213.3 Tóm tắt 24Chương 4: Nghiên cứu thị trường khoai lang Việt Nam 254.1 Giới thiệu về doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo 254.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 254.1.2 Mục tiêu hoạt động 254.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp 254.2 Phân tích các thông tin đầu vào của quá trình xây dựng thương hiệu 264.2.1 Phân tích nhân cách của chủ doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo 264.2.2 Thị trường khoai lang Việt Nam 294.2.2.1 Giới thiệu thị trường khoai lang Việt Nam 294.2.3 Khách hàng ( khách hàng công nghiệp) 324.3 Phân tích điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội và nguy cơ ảnh hưởng đến việc xây dựng thương hiệu 364.3.1 Điểm mạnh 364.3.2 Điểm yếu 384.3.3 Cơ hội 384.3.4 Nguy cơ 404.3.4 Phân tích SWOT cho xây dựng thương hiệu 404.3.5 Ma trận QSPM 42Chương 5 Kế hoạch xây dựng và truyền thông thương hiệu 475.1 Thiết lập tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của thương hiệu 475.1.1 Tầm nhìn thương hiệu 475.1.2 Sứ mạng thương hiệu 475.1.3 Mục tiêu thương hiệu 475.2 Định vị thương hiệu 485.2.1 Thành phần chức năng của thương hiệu 485.2.2 Thành phần cảm xúc của thương hiệu 485.3 Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu 505.3.1 Đặt tên thương hiệu 505.3.2 Logo 505.3.3 Slogan 515.3.4 Các nội dung khác của hệ thống nhận diện thương hiệu. 525.4 Kế hoạch truyền thông thương hiệu 525.4.1 Mục tiêu của truyền thông 525.4.2 Thông điệp truyền thông 535.4.3 Lựa chọn các công cụ truyền thông 535.5 Đề xuất các ý tưởng cho kế hoạch truyền thông thương hiệu 545.5.1 Chiến lược 1 545.5.2 Chiến lược 2. 555.6 Đánh giá hiệu quả của kế hoạch xây dựng thương hiệu 575.6.1 Mục tiêu 575.6.2 Phương pháp tiến hành 575.7 Quy trình thực hiện 585.8 Tổ chức thực hiện nghiên cứu 585.9 Chi phí dự kiến cho kế hoạch 59Chương 6: Kết luận 636.1 Kết luận 636.2 Kiến nghị 636.3 Đóng góp và hạn chế của đề tài 646.3.1 Đóng góp. 646.3.2 Hạn chế. 64

MỤC LỤC

Chương 1. Giới thiệu 1

1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1

1.3 Phạm vi nghiên cứu 2

1.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu 2

1.5 Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu 2

Chương 2: Cơ sở lý thuyết & Mô hình nghiên cứu 4

2.1 Giới thiệu chương 4

2.2. Tổng quan về thương hiệu 4

2.2.1 Định nghĩa thương hiệu 4

2.2.2 Các định nghĩa về nhãn hiệu 5

2.2.3 Phân biệt thương hiệu với nhãn hiệu và sản phẩm 6

2.3 Các thành phần thương hiệu 6

2.3.1 Thành phần chức năng. 6

2.3.2 Thành phần cảm xúc. 7

2.4 Tài sản thương hiệu 10

2.4 Truyền thông thương hiệu 12

2.4.1 Nội dung truyền thông 12

2.4.2 Thông điệp truyền thông 12

2.4.3 Mục tiêu của truyền thông 13

2.4.4 Các công cụ truyền thông 13

2.6 Quy trình xây dựng thương hiệu: 16

2.7 Khảo sát các nghiên cứu liên quan: 18

2.8 Mô hình nghiên cứu xây dựng thương hiệu khoai lang Ba Hạo 19

2.9 Tóm tắt 20

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 21

3.1 Giới thiệu chương 21

3.2 Quy trình tiến hành nghiên cứu 21

3.3 Tóm tắt 24

Chương 4: Nghiên cứu thị trường khoai lang Việt Nam 25

4.1 Giới thiệu về doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo 25

4.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 25

4.1.2 Mục tiêu hoạt động 25

4.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp 25

4.2 Phân tích các thông tin đầu vào của quá trình xây dựng thương hiệu 26

4.2.1 Phân tích nhân cách của chủ doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo 26

4.2.2 Thị trường khoai lang Việt Nam 29

4.2.2.1 Giới thiệu thị trường khoai lang Việt Nam 29

4.2.3 Khách hàng ( khách hàng công nghiệp) 32

4.3 Phân tích điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội và nguy cơ ảnh hưởng đến việc xây dựng thương hiệu 36

4.3.1 Điểm mạnh 36

4.3.2 Điểm yếu 38

4.3.3 Cơ hội 38

4.3.4 Nguy cơ 40

4.3.4 Phân tích SWOT cho xây dựng thương hiệu 40

4.3.5 Ma trận QSPM 42

Chương 5 Kế hoạch xây dựng và truyền thông thương hiệu 47

5.1 Thiết lập tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của thương hiệu 47

5.1.1 Tầm nhìn thương hiệu 47

5.1.2 Sứ mạng thương hiệu 47

5.1.3 Mục tiêu thương hiệu 47

5.2 Định vị thương hiệu 48

5.2.1 Thành phần chức năng của thương hiệu 48

5.2.2 Thành phần cảm xúc của thương hiệu 48

5.3 Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu 50

5.3.1 Đặt tên thương hiệu 50

5.3.2 Logo 50

5.3.3 Slogan 51

5.3.4 Các nội dung khác của hệ thống nhận diện thương hiệu. 52

5.4 Kế hoạch truyền thông thương hiệu 52

5.4.1 Mục tiêu của truyền thông 52

5.4.2 Thông điệp truyền thông 53

5.4.3 Lựa chọn các công cụ truyền thông 53

5.5 Đề xuất các ý tưởng cho kế hoạch truyền thông thương hiệu 54

5.5.1 Chiến lược 1 54

5.5.2 Chiến lược 2. 55

5.6 Đánh giá hiệu quả của kế hoạch xây dựng thương hiệu 57

5.6.1 Mục tiêu 57

5.6.2 Phương pháp tiến hành 57

5.7 Quy trình thực hiện 58

5.8 Tổ chức thực hiện nghiên cứu 58

5.9 Chi phí dự kiến cho kế hoạch 59

Chương 6: Kết luận 63

6.1 Kết luận 63

6.2 Kiến nghị 63

6.3 Đóng góp và hạn chế của đề tài 64

6.3.1 Đóng góp. 64

6.3.2 Hạn chế. 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY