Khóa luận Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

MỤC LỤCTrangLỜI NÓI ĐẦU .1Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 21.1. Vài nét về doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.21.1.1 Doanh thu.2 a, Khái niệm.2 b, Vị trí, vai trò của doanh thu.2 c, Các loại doanh thu và nguyên tắc xác định doanh thu.3 d, Các yếu tố làm giảm doanh thu.51.1.2. Kết quả kinh doanh .6a, Khái niệm .6b, Ý nghĩa, tác dụng của việc xác định kết quả kinh doanh . 6c, Phương pháp xác định kết quả kinh doanh .7 d, Những chi phí để xác định kết quả kinh doanh . .81.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán doanh thu và kế toán xác định kết quả kinh doanh.91.2. Kế toán doanh thu và kế toán xác định kết quả kinh doanh.10(Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) 1.2.1. Hạch toán kế toán doanh thu 10 a, Các phương thức bán hàng .10 b, Kế toán chi tiết 11 c, Kế toán tổng hợp .12 1.2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .19 a, Phương pháp xác định kết quả kinh doanh . 19 b, Kế toán kết quả kinh doanh .20+/ Về chi phí .22 * Giá vốn hàng bán . 22 * Chi phí bán hàng .25 * Chi phí quản lý doanh nghiệp .27 c, Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . .31 Chương 2: CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ Phần Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.332.1.1. Khái quát chung về công ty .332.1.2. Quá trình hình thành và phát triển công ty.332.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.342.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành công ty.352.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 37 2.1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán .37 2.1.5.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty .402.2. Tổ chức kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.442.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.44* Phương thức bán hàng và cung cấp dịch vụ .44 * Phương thức thanh toán.44 * Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 45 a, Kế toán chi tiết .45 b, Kế toán tổng hợp .612.2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.65a, Kế toán các chi phí để xác định kết quả kinh doanh .65+/ Giá vốn hàng bán .65+/ Chi phí bán hàng .69+/ Chi phí quản lý doanh nghiệp .72+/ Chi phí hoạt động tài chính .74 +/ Chi phí khác và thu nhập khác . 74+/ Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .74b, Kế toán chi tiết . 75c, Kế toán tổng hợp .77 Chương 3: ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG.803.1. Nhận xét chung về bộ máy quản lý, bộ máy kế toán và công tác kế toán công ty PTS Hải Phòng.80a, Ưu điểm.80b, Hạn chế .823.2. Nhận xét về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty PTS Hải Phòng 84a, Ưu điểm.84b, Hạn chế .853.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.873.3.1. Sự tất yếu cần phải hoàn thiện .873.3.2. Mục đích và yêu cầu của việc hoàn thiện 883.3.3. Một số giải pháp hoàn thiện.88Kết luận .92Danh mục bảng biểu sơ đồ .Danh mục tài liệu tham khảo .

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU .1

Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 2

1.1. Vài nét về doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.2

1.1.1 Doanh thu.2

a, Khái niệm.2

b, Vị trí, vai trò của doanh thu.2

c, Các loại doanh thu và nguyên tắc xác định doanh thu.3

d, Các yếu tố làm giảm doanh thu.5

1.1.2. Kết quả kinh doanh .6

a, Khái niệm .6

b, Ý nghĩa, tác dụng của việc xác định kết quả kinh doanh . 6

c, Phương pháp xác định kết quả kinh doanh .7

d, Những chi phí để xác định kết quả kinh doanh . .8

1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán doanh thu và kế toán xác định

kết quả kinh doanh.9

1.2. Kế toán doanh thu và kế toán xác định kết quả kinh doanh.10

(Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

1.2.1. Hạch toán kế toán doanh thu 10

a, Các phương thức bán hàng .10

b, Kế toán chi tiết 11

c, Kế toán tổng hợp .12

1.2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .19

a, Phương pháp xác định kết quả kinh doanh . 19

b, Kế toán kết quả kinh doanh .20

+/ Về chi phí .22

* Giá vốn hàng bán . 22

* Chi phí bán hàng .25

* Chi phí quản lý doanh nghiệp .27

c, Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . .31

Chương 2: CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG.

2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh tại công ty

Cổ Phần Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.33

2.1.1. Khái quát chung về công ty .33

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển công ty.33

2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.34

2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành công ty.35

2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 37

2.1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán .37

2.1.5.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty .40

2.2. Tổ chức kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

Cổ phần Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.44

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.44

* Phương thức bán hàng và cung cấp dịch vụ .44

* Phương thức thanh toán.44

* Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 45

a, Kế toán chi tiết .45

b, Kế toán tổng hợp .61

2.2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.65

a, Kế toán các chi phí để xác định kết quả kinh doanh .65

+/ Giá vốn hàng bán .65

+/ Chi phí bán hàng .69

+/ Chi phí quản lý doanh nghiệp .72

+/ Chi phí hoạt động tài chính .74

+/ Chi phí khác và thu nhập khác . 74

+/ Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .74

b, Kế toán chi tiết . 75

c, Kế toán tổng hợp .77

Chương 3: ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG.80

3.1. Nhận xét chung về bộ máy quản lý, bộ máy kế toán và công tác kế toán công ty PTS Hải Phòng.80

a, Ưu điểm.80

b, Hạn chế .82

3.2. Nhận xét về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty PTS Hải Phòng 84

a, Ưu điểm.84

b, Hạn chế .85

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.87

3.3.1. Sự tất yếu cần phải hoàn thiện .87

3.3.2. Mục đích và yêu cầu của việc hoàn thiện 88

3.3.3. Một số giải pháp hoàn thiện.88

Kết luận .92

Danh mục bảng biểu sơ đồ .

Danh mục tài liệu tham khảo .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY