Khóa luận Hoàn thiện lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tại công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp

MỤC LỤC Trang  LỜI MỞ ĐẦU 2CHUƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG XUẤT KHẨU 41.1. Những lý luận cơ bản về hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế thị trường 41.1.1. Đặc điểm của hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tiểu thụ hàng hóa xuất khẩu 41.1.2. Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa xuất khẩu 61.1.3. Các quy định về công tác hạch toán hoạt động xuất khẩu 101.1.3.1. Quy định chung 101.1.3.2. Phương pháp xác định giá mua hàng và chi phí thu mua 101.1.3.3. Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất khẩu 111.1.3.4. Phương pháp tính giá bán hàng xuất khẩu 131.1.3.5. Nguyên tắc hạch toán ngoại tệ 131.2. Hạch toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng xuất khẩu 141.2.1. Nhiệm vụ hạch toán 141.2.2. Hạch toán chi tiết hàng hóa xuất khẩu 151.2.3. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng và bán hàng xuất khẩu1.2.3.1.Hạch toán nghiệp vụ mua hàng để xuất khẩu 181.2.3.2. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa 251.2.4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 291.2.4.1. Chi phí bán hàng ( CPBH) 291.2.4.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp ( CPQLDN) 311.2.5.Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng xuất khẩu 321.2.6. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 341.2.6.1. Hình thức ghi sổ kế toán “ Nhật ký – sổ cái” 341.2.6.2. Hình thức ghi sổ “ Nhật ký chung” 351.2.6.3. Hình thức ghi sổ “ chứng từ ghi sổ” 361.2.6.4. Hình thức sổ “nhật ký chứng từ” 371.2.7. So sánh giữa kế toán quốc tế và kế toán Việt Nam 38CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 392.1. Tổng quan về công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp ( XNK NLS VÀ VTNN) 392.1.1. Lịch sử hình thành của công ty 392.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 412.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 412.1.2.2.Đặc điểm về ngành nghề, sản phẩm và thị trường của công ty 422.1.2.3. Tình hình tài chính của công ty 442.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 471.2.3.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 472.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 482.1.3.1. Sơ độ bộ máy quản lý 482.1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 492.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng hệ thống chứng từ sổ sách 522.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 522.1.4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty 552.2. Thực trạng hạch toán xuất khẩu tại Công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp 602.2.1. Mặt hàng xuất khẩu 602.2.2. Kế toán hàng mua 622.2.3. Xuất khẩu trực tiếp 682.2.3.1. Hạch toán gửi hàng xuất khẩu 682.2.3.2. Hạch toán giá vốn 732.2.3.3. Hạch toán doanh thu 742.2.4. Xác định kết quả xuất khẩu 792.2.4.1.Hạch toán thuế GTGT và thuế xuất khẩu 792.2.4.2. Hạch toán chi phí bán hàng 812.2.4.3.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 832.2.5. Đánh giá hoạt động và công tác hạch toán xuất nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp 862.2.5.1. Hoạt động xuất khẩu 862.2.5.2. Hạch toán xuất nhập khẩu 88Chương III: Hoàn thiện kế toán xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp 913.1. Lý do hoàn thiện 913.2. Yêu cầu của hoàn thiện 933.3. Một số ý kiến hoàn thiện hạch toán xuất khẩu xác định kết quả tại công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp 943.4. Điều kiện thực hiện 963.4.1. Nhân tố vĩ mô 963.4.2. Nhân tố vi mô 98KẾT LUẬN 99

MỤC LỤC Trang

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHUƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG XUẤT KHẨU 4

1.1. Những lý luận cơ bản về hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế thị trường 4

1.1.1. Đặc điểm của hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tiểu thụ hàng hóa xuất khẩu 4

1.1.2. Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa xuất khẩu 6

1.1.3. Các quy định về công tác hạch toán hoạt động xuất khẩu 10

1.1.3.1. Quy định chung 10

1.1.3.2. Phương pháp xác định giá mua hàng và chi phí thu mua 10

1.1.3.3. Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất khẩu 11

1.1.3.4. Phương pháp tính giá bán hàng xuất khẩu 13

1.1.3.5. Nguyên tắc hạch toán ngoại tệ 13

1.2. Hạch toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng xuất khẩu 14

1.2.1. Nhiệm vụ hạch toán 14

1.2.2. Hạch toán chi tiết hàng hóa xuất khẩu 15

1.2.3. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng và bán hàng xuất khẩu

1.2.3.1.Hạch toán nghiệp vụ mua hàng để xuất khẩu 18

1.2.3.2. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa 25

1.2.4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 29

1.2.4.1. Chi phí bán hàng ( CPBH) 29

1.2.4.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp ( CPQLDN) 31

1.2.5.Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng xuất khẩu 32

1.2.6. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 34

1.2.6.1. Hình thức ghi sổ kế toán “ Nhật ký – sổ cái” 34

1.2.6.2. Hình thức ghi sổ “ Nhật ký chung” 35

1.2.6.3. Hình thức ghi sổ “ chứng từ ghi sổ” 36

1.2.6.4. Hình thức sổ “nhật ký chứng từ” 37

1.2.7. So sánh giữa kế toán quốc tế và kế toán Việt Nam 38

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 39

2.1. Tổng quan về công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp ( XNK NLS VÀ VTNN) 39

2.1.1. Lịch sử hình thành của công ty 39

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 41

2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 41

2.1.2.2.Đặc điểm về ngành nghề, sản phẩm và thị trường của công ty 42

2.1.2.3. Tình hình tài chính của công ty 44

2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 47

1.2.3.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 47

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 48

2.1.3.1. Sơ độ bộ máy quản lý 48

2.1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 49

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng hệ thống chứng từ sổ sách 52

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 52

2.1.4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty 55

2.2. Thực trạng hạch toán xuất khẩu tại Công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp 60

2.2.1. Mặt hàng xuất khẩu 60

2.2.2. Kế toán hàng mua 62

2.2.3. Xuất khẩu trực tiếp 68

2.2.3.1. Hạch toán gửi hàng xuất khẩu 68

2.2.3.2. Hạch toán giá vốn 73

2.2.3.3. Hạch toán doanh thu 74

2.2.4. Xác định kết quả xuất khẩu 79

2.2.4.1.Hạch toán thuế GTGT và thuế xuất khẩu 79

2.2.4.2. Hạch toán chi phí bán hàng 81

2.2.4.3.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 83

2.2.5. Đánh giá hoạt động và công tác hạch toán xuất nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp 86

2.2.5.1. Hoạt động xuất khẩu 86

2.2.5.2. Hạch toán xuất nhập khẩu 88

Chương III: Hoàn thiện kế toán xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp 91

3.1. Lý do hoàn thiện 91

3.2. Yêu cầu của hoàn thiện 93

3.3. Một số ý kiến hoàn thiện hạch toán xuất khẩu xác định kết quả tại công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp 94

3.4. Điều kiện thực hiện 96

3.4.1. Nhân tố vĩ mô 96

3.4.2. Nhân tố vi mô 98

KẾT LUẬN 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY