Khóa luận Hoàn thiện kiểm toán khoản mục phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU TRONG KIỂM TOÁN BCTC 3

1.1 Khái quát về kiểm toán BCTC 3

1.1.1 Khái niệm và đối tượng của kiểm toán BCTC 3

1.1.2 Mục tiêu và phương pháp tiếp cận của kiểm toán BCTC 3

1.2 Khái quát chung về khoản phải thu 4

1.2.1 Đặc điểm các khoản phải thu 4

1.2.2 Phân loại các khoản phải thu 4

1.3 Một số vấn đề trong kiểm toán khoản phải thu trong kiểm toán BCTC 5

1.3.1 Tầm quan trọng của kiểm toán khoản phải thu trong kiểm toán BCTC 5

1.3.2 Mục tiêu kiểm toán trong kiểm toán khoản phải thu 6

1.3.3 Quy trình kiểm toán khoản phải thu 8

1.3.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 8

1.3.3.2 Thực hiện kiểm toán 20

1.3.3.3 Hoàn thành và công bố báo cáo kiểm toán 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY THỰC HIỆN 26

2.1 Tổng quan về Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và Tư vẫn UHY 26

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY 26

2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của UHY 27

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại UHY LTD 31

2.1.4 Quy trình kiểm toán BCTC tại UHY LTD 34

2.1.5 Quy trình kiểm soát chất lượng tại Công ty UHY LTD 37

2.1.6 Tổ chức hồ sơ kiểm toán tại UHY LTD 40

2.2: Thực trạng kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện 41

2.2.1 Giới thiệu về Công ty khách hàng. 41

2.2.2 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 42

2.2.2.1 Thu thập thông tin cơ sở 42

2.2.2.2 Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng 43

2.2.2.3 Đánh giá HTKSNB 45

2.2.2.4 Thực hiện các thủ tục phân tích tổng quát 49

2.2.2.5 Xác định mức trọng yếu 54

2.2.2.6 Đánh giá rủi ro kiểm toán 55

2.2.2.7 Lập chương trình kiểm toán chi tiết 56

2.2.3 Giai đoạn thực hiện kiểm toán. 59

2.2.3.1 Thực hiện kiểm toán khoản phải thu khách hàng 59

2.2.3.1.1 Thủ tục phân tích và đối chiếu số liệu tổng hợp 59

2.2.3.1.2 Kiểm tra chi tiết 63

2.2.3.2 Thực hiện kiểm toán khoản phải thu nội bộ 76

2.2.3.3 Thực hiện kiểm toán khoản mục phải thu khác 80

2.2.3.4 Tổng hợp kết quả kiểm toán và kết luận cho khoản mục phải thu 83

2.2.4 Kết thúc kiểm toán 87

2.2.4.1 Tổng hợp kết quả và thảo luận với khách hàng về kết quả kiểm toán 87

2.2.4.2 Phát hành báo cáo kiểm toán và thư quản lý 87

2.2.4.3 Các công việc sau kiểm toán 89

2.2.5 So sánh thực tế kiểm toán khoản mục phải thu tại hai khách hàng X và Y 89

2.2.5.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 90

2.2.5.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán 91

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾM NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU DO UHY LTD THỰC HIỆN 92

3.1 Một số nhận xét đánh giá chung về UHY LTD cũng như quy trình kiểm toán khoản phải thu 92

3.2 Những vấn đề còn tồn tại 95

3.2 Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục phải thu trong kiểm toán BCTC tại UHY LTD 97

3.2.1 Cơ sở của kiến nghị 97

3.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện báo cáo kiểm toán BCTC nói chung và kiểm toán khoản mục phải thu nói riêng tại UHY LTD 99

KẾT LUẬN 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY