Khóa luận Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

MỤC LỤC

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3

1.1. Bằng chứng kiểm toán 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Phân loại 4

1.1.2.1. Theo nguồn gốc 4

1.1.2.2. Theo loại hình 4

1.1.3. Vai trò, tính chất 5

1.1.3.1. Vai trò 5

1.1.3.2. Tính chất 6

1.1.4. Quyết định của kiểm toán viên về việc thu thập bằng chứng kiểm toán 8

1.2. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán 9

1.2.1. Kiểm tra vật chất (kiểm kê) 9

1.2.2. Lấy xác nhận 10

1.2.3. Xác minh tài liệu 12

1.2.4. Quan sát 13

1.2.5. Phỏng vấn 14

1.2.6. Tính toán 15

1.2.7. Thủ tục phân tích 16

1.3. Một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt cần thu thập 19

1.4. Bằng chứng kiểm toán trong mối quan hệ với hồ sơ kiểm toán 20

PHẦN II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN 24

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 24

2.1.1. Lịch sử hình thành Công ty 24

2.1.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 27

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 32

2.1.5. Đặc điểm tổ chức kiểm toán 34

2.1.5.1. Đặc điểm về quy trình kiểm toán 34

2.1.5.2. Tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán 37

2.1.5.3. Hệ thống kiểm soát chất lượng tại Công ty 37

2.2. Thực trạng thu thập bằng chứng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 39

2.2.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 39

2.2.1.1. Điều tra 39

2.2.1.2. Quan sát 46

2.2.1.3. Phân tích 47

2.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 56

2.2.2.1. Thu thập bằng chứng kiểm toán với khoản mục tiền 56

2.2.2.2. Thu thập bằng chứng kiểm toán với khoản mục doanh thu 66

2.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 72

2.3. Đánh giá áp dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán tại Công ty kiểm toán A&C 75

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) THỰC HIỆN 77

3.1. Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty kiểm toán và tư vấn A&C. 77

3.1.1. Về chương trình kiểm toán 77

3.1.2. Về cách thu thập bằng chứng kiểm toán 81

3.1.3. Về cách ghi chép và lưu File 81

3.1.4. Về sử dụng ý kiến chuyên gia 81

3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán tại A&C 83

3.2.1. Hạn chế mang tính khách quan 83

3.2.2. Hạn chế mang tính chủ quan 83

3.3. Định hướng chung về hoàn thiện thu thập bằng chứng kiểm toán tại A&C 85

3.4. Phương hướng hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán tại A&C 85

3.4.1. Trong giai đoạn lập kế hoạch 85

3.4.1.1. Kiến nghị về xác định mức độ trọng yếu, rủi ro và số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập. 85

3.4.1.2. Kiến nghị về áp dụng thủ tục phân tích 86

3.4.1.3. Về kỹ thuật kiểm tra vật chất 87

3.4.2. Trong giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán. 87

3.4.2.1. Kiến nghị về thực hiện chương trình kiểm toán của kiểm toán viên 87

3.4.2.2. Kiến nghị về việc lấy xác nhận của kiểm toán viên 88

3.4.2.3. Kiến nghị về chọn mẫu kiểm toán 88

3.4.2.4. Kiến nghị về đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 89

3.4.3. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 89

KẾT LUẬN 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY