Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại công ty vật tư công nghiệp quốc phòng

MỤC LỤCTrangLỜI NÓI ĐẦU 1DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 6BẢNG CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÀI 7CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 81.1. QUAN HỆ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN 81.1.1. Khái niệm, vị trí của thanh toán với người mua và người bán trong các quan hệ thanh toán 81.1.2. Vai trò của thanh toán với người mua, người bán trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 91.1.3. Đặc điểm nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán trong các doanh nghiệp thương mại và nhiệm vụ kế toán 101.1.3.1. Đặc điểm nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán 101.1.3.2. Nhiệm vụ kế toán 111.2. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ÁP DỤNG PHỔ BIẾN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ BỘ CHỨNG TỪ SỬ DỤNG 121.2.1. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt 121.2.2. Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 131.2.2.1. Phương thức thanh toán bằng ủy nhiệm thu (chi) 131.2.2.2. Phương thức chuyển tiền 131.2.2.3. Phương thức thanh toán nhờ thu 141.2.2.4. Phương thức tín dụng chứng từ 151.3. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA 161.3.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua 161.3.2. Tài khoản sử dụng 171.3.3. Phương pháp kế toán thanh toán với người mua 181.3.3.1. Phương pháp kế toán thanh toán với người mua 181.3.3.2. Phương pháp kế toán“Dự phòng nợ phải thu khó đòi” 191.4. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN 211.4.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán 211.4.2. Tài khoản sử dụng 211.4.3. Phương pháp kế toán thanh toán với người bán 231.5. TỔ CHỨC GHI SỔ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN 231.5.1. Theo hình thức Nhật kí Sổ cái 241.5.2. Theo hình thức Nhật kí chung 251.5.3. Theo hình thức Chứng từ ghi sổ 261.5.4. Theo hình thức Nhật kí chứng từ 28CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ 312.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 312.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 312.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 322.2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 322.2.2.2. Ngành nghề, quy mô kinh doanh, đặc điểm về sản phẩm và thị trường 342.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 372.1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 422.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 472.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 472.2.2. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 512.2.2.1. Các chính sách kế toán chung 512.2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 512.2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 522.2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 532.2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 562.3. VAI TRÒ CỦA QUAN HỆ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 572.3.1. Đặc điểm quan hệ thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 572.3.2. Các phương thức thanh toán hiện đang áp dụng tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 602.3.2.1. Đối với bạn hàng trong nước 602.3.2.2. Đối với bạn hàng quốc tế 612.3.3. Vai trò của quan hệ thanh toán với người mua, người bán trong kinh doanh của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 612.4. KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 632.4.1. Bộ chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ thanh toán với người bán 632.4.1.1. Đối với nhà cung cấp trong nước 642.4.1.2. Đối với nhà cung cấp nước ngoài 682.4.2. Kế toán chi tiết thanh toán với người bán tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 712.4.3. Kế toán tổng hợp thanh toán với người bán tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 762.4.4. Đối chiếu công nợ với người bán 802.5. KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 822.5.1. Bộ chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ thanh toán với người mua 822.5.1.1. Đối với khách hàng trong nước 822.5.1.2. Đối với khách hàng nước ngoài 842.5.2. Kế toán chi tiết thanh toán vời người mua tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 852.5.3. Kế toán tổng hợp thanh toán với người mua tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 902.5.4. Đối chiếu công nợ với khách hàng 94CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ 96CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 963.1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 963.1.1. Ưu điểm 963.1.1.1. Về tổ chức công tác kế toán 973.1.1.2. Về tổ chức hạch toán thanh toán với người bán, người mua 983.1.2. Hạn chế 993.2. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THNAH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 1013.2.1. Yêu cầu hoàn thiện 1013.2.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện 102KẾT LUẬN 106DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107PHỤ LỤC 108

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 6

BẢNG CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÀI 7

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 8

1.1. QUAN HỆ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN 8

1.1.1. Khái niệm, vị trí của thanh toán với người mua và người bán trong các quan hệ thanh toán 8

1.1.2. Vai trò của thanh toán với người mua, người bán trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 9

1.1.3. Đặc điểm nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán trong các doanh nghiệp thương mại và nhiệm vụ kế toán 10

1.1.3.1. Đặc điểm nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán 10

1.1.3.2. Nhiệm vụ kế toán 11

1.2. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ÁP DỤNG PHỔ BIẾN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ BỘ CHỨNG TỪ SỬ DỤNG 12

1.2.1. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt 12

1.2.2. Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 13

1.2.2.1. Phương thức thanh toán bằng ủy nhiệm thu (chi) 13

1.2.2.2. Phương thức chuyển tiền 13

1.2.2.3. Phương thức thanh toán nhờ thu 14

1.2.2.4. Phương thức tín dụng chứng từ 15

1.3. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA 16

1.3.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua 16

1.3.2. Tài khoản sử dụng 17

1.3.3. Phương pháp kế toán thanh toán với người mua 18

1.3.3.1. Phương pháp kế toán thanh toán với người mua 18

1.3.3.2. Phương pháp kế toán“Dự phòng nợ phải thu khó đòi” 19

1.4. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN 21

1.4.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán 21

1.4.2. Tài khoản sử dụng 21

1.4.3. Phương pháp kế toán thanh toán với người bán 23

1.5. TỔ CHỨC GHI SỔ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN 23

1.5.1. Theo hình thức Nhật kí Sổ cái 24

1.5.2. Theo hình thức Nhật kí chung 25

1.5.3. Theo hình thức Chứng từ ghi sổ 26

1.5.4. Theo hình thức Nhật kí chứng từ 28

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ 31

2.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 31

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 31

2.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 32

2.2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 32

2.2.2.2. Ngành nghề, quy mô kinh doanh, đặc điểm về sản phẩm và thị trường 34

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 37

2.1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 42

2.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 47

2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 47

2.2.2. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 51

2.2.2.1. Các chính sách kế toán chung 51

2.2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 51

2.2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 52

2.2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 53

2.2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 56

2.3. VAI TRÒ CỦA QUAN HỆ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 57

2.3.1. Đặc điểm quan hệ thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 57

2.3.2. Các phương thức thanh toán hiện đang áp dụng tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 60

2.3.2.1. Đối với bạn hàng trong nước 60

2.3.2.2. Đối với bạn hàng quốc tế 61

2.3.3. Vai trò của quan hệ thanh toán với người mua, người bán trong kinh doanh của Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 61

2.4. KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 63

2.4.1. Bộ chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ thanh toán với người bán 63

2.4.1.1. Đối với nhà cung cấp trong nước 64

2.4.1.2. Đối với nhà cung cấp nước ngoài 68

2.4.2. Kế toán chi tiết thanh toán với người bán tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 71

2.4.3. Kế toán tổng hợp thanh toán với người bán tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 76

2.4.4. Đối chiếu công nợ với người bán 80

2.5. KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 82

2.5.1. Bộ chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ thanh toán với người mua 82

2.5.1.1. Đối với khách hàng trong nước 82

2.5.1.2. Đối với khách hàng nước ngoài 84

2.5.2. Kế toán chi tiết thanh toán vời người mua tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 85

2.5.3. Kế toán tổng hợp thanh toán với người mua tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng 90

2.5.4. Đối chiếu công nợ với khách hàng 94

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ 96

CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 96

3.1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 96

3.1.1. Ưu điểm 96

3.1.1.1. Về tổ chức công tác kế toán 97

3.1.1.2. Về tổ chức hạch toán thanh toán với người bán, người mua 98

3.1.2. Hạn chế 99

3.2. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THNAH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 101

3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện 101

3.2.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện 102

KẾT LUẬN 106

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107

PHỤ LỤC 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY