Khóa luận Giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 4

LỜI NÓI ĐẦU 5

CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 8

1.1. KHÁI NIỆM TMĐT 8

1.1.1. TMĐT là gì 8

1.1.2. Phân loại 9

* Phân loại theo đối tượng giao dịch 9

* Phân loại theo hình thức giao dịch 11

1.1.3. Đặc điểm của TMĐT 13

* Ở góc độ doanh nghiệp hay tổ chức 13

* Ở góc độ công nghệ thông tin 14

1.2. TÁC DỤNG CỦA TMĐT 15

1.2.1. Lợi ích của TMĐT 15

1.2.2. Hạn chế của TMĐT 17

1.3. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN TMĐT 19

1.3.1. Hạ tầng cơ sở công nghệ 19

1.3.2. Hạ tầng cơ sở nhân lực 20

1.3.3. Hạ tầng cơ sở kinh tế xã hội 21

* Chính sách và chiến lược quốc gia về TMĐT 21

* Hệ thống thanh toán tài chính tự động 22

* Tác động văn hoá xã hội của Internet 22

1.3.4. Hạ tầng cơ sở pháp lý 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA VIỆT NAM 25

2.1. NHỮNG ĐỘNG THÁI CỦA TMĐT TRONG XU THẾ HỘI NHẬP VỚI THẾ GIỚI 25

2.1.1. Hạ tầng cơ sở công nghệ 25

2.1.2. Hạ tầng cơ sở nhân lực 29

2.1.3. Hạ tầng cơ sở kinh tế xã hội và pháp lý 30

* Điều kiện về kinh tế 30

* Điều kiện về xã hội 32

* Môi trường pháp lý về TMĐT 34

2.2. HIỆN TRẠNG GIAO DỊCH TMĐT CỦA VIỆT NAM 39

2.2.1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong DN 39

2.2.2. Các mô hình triển khai TMĐT trong DN 41

* Về loại hình sản phẩm 41

* Về phương thức giao dịch 49

2.3. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH TMĐT Ở VIỆT NAM 57

2.3.1. Những kết quả đạt được 57

2.3.2. Hạn chế 59

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 62

3.1. DỰ BÁO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TMĐT 62

3.1.1. Nhu cầu của thế giới 62

3.1.2. Nhu cầu của Việt Nam 63

3.2. ĐỊNH HƯỚNG CỦA VIỆT NAM VỀ PHÁT TRIỂN TMĐT 66

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TMĐT Ở VIỆT NAM 68

3.3.1. Vấn đề nâng cao nhận thức về TMĐT ở Việt Nam 68

* Khối chủ thể Chính phủ 68

* Khối chủ thể doanh nghiệp 70

* Khối chủ thể người tiêu dùng 71

3.3.2. Xây dựng hạ tầng cơ sở pháp lý 71

3.3.3. Xây dựng hạ tầng cơ sở công nghệ 74

* Đối với Chính phủ 74

* Đối với doanh nghiệp 75

3.3.4. Tiêu chuẩn hoá công nghiệp và thương mại 77

3.3.5. Đẩy mạnh hoạt động thanh toán điện tử trong TMĐT 79

3.3.6. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ người tiêu dùng 80

KẾT LUẬN 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY