Khóa luận Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo pháp luật hiện hành

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài 12. Mục đích nghiên cứu của đề tài 13. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 24. Bố cục của khóa luận 2CHƯƠNG I 3NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 31. Trọng tài thương mại - một hình thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại 31.1. Khái niệm trọng tài thương mại 31.2. Đặc điểm trọng tài thương mại 41.3. Một số ưu điểm và hạn chế của trọng tài thương mại 52. Pháp luật về trọng tài thương mại ở Việt Nam 82.1. Trọng tài phi chính phủ trong giai đoạn từ nền kinh tế tập trung, bao cấp đến năm 1993 82.2. Trọng tài phi chính phủ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 103. Các hình thức tổ chức trọng tài 113.1. Trọng tài vụ việc 112.3. Trọng tài thường trực 13CHƯƠNG III 17PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 17THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI 171. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài 171.1. Tranh chấp được giải quyết bằng tài, nếu trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp các bên có thỏa thuận trọng tài 171.2. Khi giải quyết tranh chấp trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư, phải căn cứ vào pháp luật và tôn trọng sự thỏa thuận của các bên 181.3. Phiên họp giải quyết tranh chấp không công khai 201.4. Nguyªn t¾c xÐt xö mét lÇn 211.5. Nguyên tắc tự định đoạt 222. Thẩm quyền của trọng tài thương mại 252.1. Giữa các bên tranh chấp phải có thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận trọng tài có hiệu lực 252.2. Tranh chấp được gửi đến trọng tài thương mại phải là tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại 263. Trình tự giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài 273.1. Nộp đơn và thụ lý đơn 273.2. Thành lập Hội đồng trọng tài, lựa chọn trọng tài viên 292.3. Công tác điều tra trước khi xét xử 313.4. Phiên họp giải quyết tranh chấp 343.5. Hủy, thi hành quyết định trọng tài 36CHƯƠNG III 41MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI 41VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 411. Một số bất cập của pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài 411.1. Vấn đề thỏa thuận trọng tài 431.2. Về thẩm quyền của trọng tài 441.3. Các quy định về việc thay đổi trọng tµi viên 461.4. Về việc hòa giải trong tố tụng trọng tài 461.5. VÊn ®Ò gi¶i quyÕt tranh chÊp cã yÕu tè n­íc ngoµi 471.6. VÒ viÖc thµnh lËp vµ qu¶n lý c¸c trung t©m träng tµi 491.7. Quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn trë thµnh träng tµi viªn 491.8. Mét sè bÊt cËp kh¸c cña ph¸p luËt träng tµi ViÖt Nam 502. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật trọng tài 522.1. Phải sớm ban hành Luật trọng tài trên cơ sở hoàn thiện PLTTTM 522.2. Më réng thÈm quyÒn cho träng tµi th­¬ng m¹i 532.3. Bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ tháa thuËn träng tµi 542.4. Hoàn thiện các quy định về hòa giải 552.5. Cho phép trung tâm trọng tài mời trọng tài viên nước ngoài vào danh sách trọng tài viên của trung tâm 552.6. Hạn chế sự quản lý, can thiệp hành chính Nhà nước vào hoạt động của trọng tài nhằm thực sự thừa nhận tính chất phi chính phủ của trọng tài 562.7. Cần có quy định cụ thể, rõ ràng về một số điều khoản của Pháp lệnh 573.8. Một số giải pháp khác 57KẾT LUẬN 61TÀI LIỆU THAM kh¶o 62

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 1

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 2

4. Bố cục của khóa luận 2

CHƯƠNG I 3

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 3

1. Trọng tài thương mại - một hình thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại 3

1.1. Khái niệm trọng tài thương mại 3

1.2. Đặc điểm trọng tài thương mại 4

1.3. Một số ưu điểm và hạn chế của trọng tài thương mại 5

2. Pháp luật về trọng tài thương mại ở Việt Nam 8

2.1. Trọng tài phi chính phủ trong giai đoạn từ nền kinh tế tập trung, bao cấp đến năm 1993 8

2.2. Trọng tài phi chính phủ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 10

3. Các hình thức tổ chức trọng tài 11

3.1. Trọng tài vụ việc 11

2.3. Trọng tài thường trực 13

CHƯƠNG III 17

PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 17

THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI 17

1. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài 17

1.1. Tranh chấp được giải quyết bằng tài, nếu trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp các bên có thỏa thuận trọng tài 17

1.2. Khi giải quyết tranh chấp trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư, phải căn cứ vào pháp luật và tôn trọng sự thỏa thuận của các bên 18

1.3. Phiên họp giải quyết tranh chấp không công khai 20

1.4. Nguyªn t¾c xÐt xö mét lÇn 21

1.5. Nguyên tắc tự định đoạt 22

2. Thẩm quyền của trọng tài thương mại 25

2.1. Giữa các bên tranh chấp phải có thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận trọng tài có hiệu lực 25

2.2. Tranh chấp được gửi đến trọng tài thương mại phải là tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại 26

3. Trình tự giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài 27

3.1. Nộp đơn và thụ lý đơn 27

3.2. Thành lập Hội đồng trọng tài, lựa chọn trọng tài viên 29

2.3. Công tác điều tra trước khi xét xử 31

3.4. Phiên họp giải quyết tranh chấp 34

3.5. Hủy, thi hành quyết định trọng tài 36

CHƯƠNG III 41

MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI 41

VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 41

1. Một số bất cập của pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài 41

1.1. Vấn đề thỏa thuận trọng tài 43

1.2. Về thẩm quyền của trọng tài 44

1.3. Các quy định về việc thay đổi trọng tµi viên 46

1.4. Về việc hòa giải trong tố tụng trọng tài 46

1.5. VÊn ®Ò gi¶i quyÕt tranh chÊp cã yÕu tè n­íc ngoµi 47

1.6. VÒ viÖc thµnh lËp vµ qu¶n lý c¸c trung t©m träng tµi 49

1.7. Quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn trë thµnh träng tµi viªn 49

1.8. Mét sè bÊt cËp kh¸c cña ph¸p luËt träng tµi ViÖt Nam 50

2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật trọng tài 52

2.1. Phải sớm ban hành Luật trọng tài trên cơ sở hoàn thiện PLTTTM 52

2.2. Më réng thÈm quyÒn cho träng tµi th­¬ng m¹i 53

2.3. Bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ tháa thuËn träng tµi 54

2.4. Hoàn thiện các quy định về hòa giải 55

2.5. Cho phép trung tâm trọng tài mời trọng tài viên nước ngoài vào danh sách trọng tài viên của trung tâm 55

2.6. Hạn chế sự quản lý, can thiệp hành chính Nhà nước vào hoạt động của trọng tài nhằm thực sự thừa nhận tính chất phi chính phủ của trọng tài 56

2.7. Cần có quy định cụ thể, rõ ràng về một số điều khoản của Pháp lệnh 57

3.8. Một số giải pháp khác 57

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU THAM kh¶o 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY