Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải chi nhánh Đống Đa

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21.1. Khái niệm tín dụng trung và dài hạn 21.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 21.1.2. Khái niệm tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng 31.2. Đặc điểm các khoản cho vay trung và dài hạn 41.3. Phân loại tín dụng trung và dài hạn 51.3.1. Cho vay theo đầu tư dự án 51.3.2. Cho vay luân chuyển 61.3.3. Cho thuê tài chính 71.3.4. Cho vay tiêu dùng 81.3.5. Cho vay hợp vốn 91.4. Quy trình tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thượng mại 101.5. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn 121.5.1. Khái niệm chất lượng tín dụng trung và dài hạn 121.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn 131.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung và dài hạn 161.6.1. Các nhân tố về phía ngân hàng 161.6.2. Các nhân tố về phía khách hàng 201.6.3. Các nhân tố khách quan khác 21CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI, CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 242.1. Giới thiệu chung về ngân hàng Hàng Hải và chi nhánh Đống Đa 242.1.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải 242.1.2. Cơ cấu tổ chức 302.1.3. Chức năng, nhiệm vụ 312.1.5 Tình hình kinh doanh ngân hàng Hàng Hải, chi nhánh Đống Đa 352.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng Hàng Hải, chi nhánh Đống Đa 372.2.1. Cho vay trung và dài hạn 372.2.2. Cơ cấu cho vay trung và dài hạn 392.2.3. Thu nợ trung và dài hạn 402.2.4. Nợ quá hạn trung và dài hạn. 402.3. Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn của chi nhánh 422.3.1. Những kết quả đạt được 422.3.2. Những khiếm khuyết, vướng mắc và nguyên nhân 44CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI, CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 463.1. Định hướng hoạt động năm 2010 của chi nhánh 463.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn 503.3. Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn 513.3.1. Tăng cường huy động vốn, đảm bảo đáp ứng các khoản tín dụng 513.3.2. Các giải pháp về cho vay trung và dài hạn 533.3.3. Giải pháp khác 583.3. Kiến nghị nhằm thực hiện tốt giải pháp 603.3.1. Kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan 603.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng TMCP Hàng Hải 61KẾT LUẬN 63DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

1.1. Khái niệm tín dụng trung và dài hạn 2

1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 2

1.1.2. Khái niệm tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng 3

1.2. Đặc điểm các khoản cho vay trung và dài hạn 4

1.3. Phân loại tín dụng trung và dài hạn 5

1.3.1. Cho vay theo đầu tư dự án 5

1.3.2. Cho vay luân chuyển 6

1.3.3. Cho thuê tài chính 7

1.3.4. Cho vay tiêu dùng 8

1.3.5. Cho vay hợp vốn 9

1.4. Quy trình tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thượng mại 10

1.5. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn 12

1.5.1. Khái niệm chất lượng tín dụng trung và dài hạn 12

1.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn 13

1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung và dài hạn 16

1.6.1. Các nhân tố về phía ngân hàng 16

1.6.2. Các nhân tố về phía khách hàng 20

1.6.3. Các nhân tố khách quan khác 21

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI, CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 24

2.1. Giới thiệu chung về ngân hàng Hàng Hải và chi nhánh Đống Đa 24

2.1.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải 24

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 30

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ 31

2.1.5 Tình hình kinh doanh ngân hàng Hàng Hải, chi nhánh Đống Đa 35

2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng Hàng Hải, chi nhánh Đống Đa 37

2.2.1. Cho vay trung và dài hạn 37

2.2.2. Cơ cấu cho vay trung và dài hạn 39

2.2.3. Thu nợ trung và dài hạn 40

2.2.4. Nợ quá hạn trung và dài hạn. 40

2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn của chi nhánh 42

2.3.1. Những kết quả đạt được 42

2.3.2. Những khiếm khuyết, vướng mắc và nguyên nhân 44

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI, CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 46

3.1. Định hướng hoạt động năm 2010 của chi nhánh 46

3.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn 50

3.3. Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn 51

3.3.1. Tăng cường huy động vốn, đảm bảo đáp ứng các khoản tín dụng 51

3.3.2. Các giải pháp về cho vay trung và dài hạn 53

3.3.3. Giải pháp khác 58

3.3. Kiến nghị nhằm thực hiện tốt giải pháp 60

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan 60

3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng TMCP Hàng Hải 61

KẾT LUẬN 63

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY