Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ninh

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KINH DOANH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠII. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ1. Dự án đầu tư trong hoạt động đầu tư1.1. Khái niệm dự án đầu tư trong hoạt động đầu tư1.2. Vai trò của dự án đầu tư trong hoạt động đầu tư1.3. Nội dung dự án đầu tư2. Thẩm định và ý nghĩa của công tác thẩm định dự án đầu tư đối với Ngân hàng thương mại2.1. Khái niệm thẩm định dự án đầu tư2.2. Thẩm định dự án đầu tư đối với các Ngân hàng Thương mại3. Nội dung thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại3.1. Thẩm định sự cần thiết và mục tiêu đầu tư của dự án3.2. Thẩm định nội dung thị trường của dự án3.3. Thẩm định nội dung kỹ thuật của dự án3.4. Thẩm định nội dung tài chính của dự án3.5. Thẩm định lợi ích kinh tế - xã hội3.6. Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vayII. CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KINH DOANH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1. Quan điểm về chất lượng thẩm định dự án đầu tư2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại NHTM3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư3.1 Nhân tố chủ quan3.2 Nhân tố khách quan4. Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tưCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NINH I. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CUẢ NHNO & PTNT TỈNH QUẢNG NINH1. Đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh1.1. Điều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Ninh1.2. Tình hình kinh tế xã hội của Quảng Ninh2. Khái quát hoạt động của hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh3. Khái quát hoạt động của NHNo & PTNT Quảng Ninh3.1. Mô hình tổ chức, mạng lưới3.2. Kết quả kinh doanh của NHNo & PTNT tỉnh Quảng NinhII. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NHNO & PTNT QUẢNG NINH1. Công tác thẩm định dự án đầu tư tại NHNo & PTNT Quảng Ninh2. Kết quả, hạn chế và nguyên nhân của công tác thẩm định dự án đầu tư tại NHNo & PTNT Quảng NinhCHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NINHI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHNO & PTNT QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 20101. Mục tiêu định hướng phát triển kinh tế Quảng Ninh đến năm 20102. Định hướng hoạt động của NHNo & PTNT Quảng Ninh đến năm 20103. Định hướng nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư của NHNo & PTNT Quảng Ninh4. Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT Quảng NinhII. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC1. Về quy hoạch tổng thể nền kinh tế2. Về vấn đề thực hiện chế độ kế toán thống kê3. Củng cố các cơ quan tư vấn và hoạt động tư vấn4. Bố trí sắp xếp và tổ chức lại các Doanh nghiệp Nhà nướcIII. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM1. Vấn đề nắm bắt thông tin kinh tế xã hội và định hướng cho các Ngân hàng thương mại2. Thu thập và xử lý các thông tin tín dụng, thông tin về doanh nghiệp3. Hướng dẫn thống nhất về nội dung các chỉ tiêu thẩm định cho các Ngân hàng Thương mại và tổng kết kinh nghiệmKẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KINH DOANH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Dự án đầu tư trong hoạt động đầu tư

1.1. Khái niệm dự án đầu tư trong hoạt động đầu tư

1.2. Vai trò của dự án đầu tư trong hoạt động đầu tư

1.3. Nội dung dự án đầu tư

2. Thẩm định và ý nghĩa của công tác thẩm định dự án đầu tư đối với Ngân hàng thương mại

2.1. Khái niệm thẩm định dự án đầu tư

2.2. Thẩm định dự án đầu tư đối với các Ngân hàng Thương mại

3. Nội dung thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại

3.1. Thẩm định sự cần thiết và mục tiêu đầu tư của dự án

3.2. Thẩm định nội dung thị trường của dự án

3.3. Thẩm định nội dung kỹ thuật của dự án

3.4. Thẩm định nội dung tài chính của dự án

3.5. Thẩm định lợi ích kinh tế - xã hội

3.6. Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay

II. CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KINH DOANH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. Quan điểm về chất lượng thẩm định dự án đầu tư

2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại NHTM

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư

3.1 Nhân tố chủ quan

3.2 Nhân tố khách quan

4. Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NINH

I. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CUẢ NHNO & PTNT TỈNH QUẢNG NINH

1. Đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh

1.1. Điều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Ninh

1.2. Tình hình kinh tế xã hội của Quảng Ninh

2. Khái quát hoạt động của hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3. Khái quát hoạt động của NHNo & PTNT Quảng Ninh

3.1. Mô hình tổ chức, mạng lưới

3.2. Kết quả kinh doanh của NHNo & PTNT tỉnh Quảng Ninh

II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NHNO & PTNT QUẢNG NINH

1. Công tác thẩm định dự án đầu tư tại NHNo & PTNT Quảng Ninh

2. Kết quả, hạn chế và nguyên nhân của công tác thẩm định dự án đầu tư tại NHNo & PTNT Quảng Ninh

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NINH

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHNO & PTNT QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2010

1. Mục tiêu định hướng phát triển kinh tế Quảng Ninh đến năm 2010

2. Định hướng hoạt động của NHNo & PTNT Quảng Ninh đến năm 2010

3. Định hướng nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư của NHNo & PTNT Quảng Ninh

4. Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT Quảng Ninh

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

1. Về quy hoạch tổng thể nền kinh tế

2. Về vấn đề thực hiện chế độ kế toán thống kê

3. Củng cố các cơ quan tư vấn và hoạt động tư vấn

4. Bố trí sắp xếp và tổ chức lại các Doanh nghiệp Nhà nước

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

1. Vấn đề nắm bắt thông tin kinh tế xã hội và định hướng cho các Ngân hàng thương mại

2. Thu thập và xử lý các thông tin tín dụng, thông tin về doanh nghiệp

3. Hướng dẫn thống nhất về nội dung các chỉ tiêu thẩm định cho các Ngân hàng Thương mại và tổng kết kinh nghiệm

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY