Khóa luận Giải pháp đẩy mạnh cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 3

1.1.Khái quát chung về Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 3

1.1.1.Khái niệm Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 3

1.1.2.Các đặc điểm cơ bản của Doanh nghiệp vừa và nhỏ 4

1.1.2.1.Đặc trưng về vốn. 4

1.1.2.2.Đặc trưng về trình độ công nghệ. 6

1.1.2.3.Đặc trưng về trình độ quản lý và lao động. 7

1.1.2.4.Đặc trưng về thông tin và các mối quan hệ. 8

1.2.Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 9

1.2.1. Các khái niệm liên quan đến cho vay 9

1.2.2.Các chính sách cho vay của NHTM 10

1.2.3.Các hình thức cho vay của NHTM đối với DNVVN 12

1.3. Các tiêu chí phản ánh cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ 14

1.3.2.Sự gia tăng về số lượng DNVVN là khách hàng của ngân hàng 15

1.3.3.Giảm rủi ro tín dụng. 16

1.3.4 Tăng thu từ hoạt động cho vay DNVVN của NHTM 17

1.4.Nhân tố ảnh hưởng đến việc cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ 17

1.4.1.Nhân tố chủ quan 17

1.4.1.1.Về phía ngân hàng 17

1.4.1.2.Về phía DNVVN 19

1.4.2.Nhân tố khách quan 19

1.4.2.1.Về chính sách của NHNN và Chính phủ 19

1.4.2.2.Về môi trường kinh tế 21

Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Hà nội từ năm 2005-2007 22

2.1 Khái quát về Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Hà nội 22

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Hà nội 22

2.1.2.Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Ngoại thương Hà Nội trong năm vừa qua 25

2.1.2.1.Hoạt động huy động vốn 25

2.1.2.2.Hoạt động sử dụng vốn 25

2.1.2.3.Các hoạt động dịch vụ. 26

2.2.Thực trạng hoạt động cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội từ năm 2005 - 2007. 28

2.2.1.Giới thiệu về Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Hà Nội. 28

2.2.2.Chính sách cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Ngoại thương 30

2.2.3. Quy trình cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Hà Nội. 32

2.2.4.Thực trạng hoạt động cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 34

2.2.3.1. Tổng hợp về Dư nợ cho vay DNVVN 34

2.2.3.1.1.Dư nợ cho vay DNVVN theo quy mô doanh nghiệp 34

2.2.3.1.2. Dư nợ cho vay DNVVN phân theo kỳ hạn 36

2.2.3.1.3. Dư nợ cho vay DNVVN phân theo loại hình doanh nghiệp 38

2.2.3.1.4.Dư nợ cho vay DNVVN phân theo loại tiền 39

2.2.3.2.Tổng hợp về sự gia tăng số lượng DNVVN 41

2.2.3.3.Tổng hợp về nợ quá hạn của DNVVN 42

2.3.Đánh giá quá trình đẩy mạnh cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNT-HN 44

2.3.1.Những kết quả đã đạt được 44

2.3.2.Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ 45

2.3.2.1. Những hạn chế 45

2.3.2.2.Nguyên nhân của những hạn chế trong cho vay DNVVN 46

Chương 3:50 Giải pháp đẩy mạnh cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 50

3.1.Định hướng phát triển cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNT-HN 50

3.1.1.Xu hướng phát triển của Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian tới 50

3.1.2.Định hướng chung cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNT-HN 51

3.1.2.1. Định hướng phát triển cụ thể cho năm 2008 51

3.1.2.2.Mục tiêu cùng hệ thống ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đến năm 2010. 53

3.1.2.3.Định hướng phát triển riêng của Chi nhánh đến năm 2010 53

3.1.3.Định hướng đẩy mạnh cho vay DNVVN tại Chi nhánh NHNT-HN 54

3.2.Các giải pháp nhằm đẩy mạnh cho vay đối với DNVVN tại Chi nhánh NHNT-HN 55

3.2.1.Nâng cao trình độ của cán bộ tín dụng 55

3.2.2.Hoàn thiện chính sách cho vay phù hợp với các DNVVN 56

3.2.2.1.Đưa ra những chính sách về lãi suất linh hoạt và mềm dẻo đối với DNVVN 57

3.2.2.2.Áp dụng các kỳ hạn cho vay linh hoạt sao cho phù hợp với chu kỳ kinh doanh của DNVVN 58

3.2.3. Đơn giản hoá thủ tục cho vay. 59

3.2.4.Nâng cao chất lượng thẩm định và đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát 60

3.2.5.Đa dạng hoá các hình thức cho vay DNVVN 62

3.2.6.Tăng cường vai trò tư vấn và tạo mối quan hệ tốt giữa Chi nhánh với DNVVN 63

3.3.Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh cho vay DNVVN 64

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ban ngành có liên quan 64

3.3.2.Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước 66

3.3.3.Kiến nghị với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 67

Kết luận 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY