Khóa luận Đo lường mức độ thỏa mãn của cán bộ công nhân viên đối với tổ chức tại Xí nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh Hòa

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iMỤC LỤC iiDANH MỤC BẢNG vDANH MỤC HÌNH viiDANH MỤC SƠ ĐỒ viiCHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 11.1 Đặt vấn đề. 11.2 Mục tiêu nghiên cứu. 31.3 Phương pháp nghiên cứu. 31.3.1 Thiết kế nghiên cứu. 31.3.2 Phương pháp định tính. 31.3.3 Phương pháp định lượng. 41.3.4 Quy trình nghiên cứu. 51.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 71.5 Các phần mềm được sử dụng. 71.6 Kết cấu của đề tài. 7CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ THỎA MÃN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 82.2 Cơ sở lý thuyết. 82.2.1 Sự thỏa mãn của người lao động. 82.2.2 Cơ sở lý thuyết về động cơ và động viên. 92.2.3 Một số lý thuyết về nhu cầu và động cơ hoạt động 102.2.3.1 Lý thuyết cổ điển. 102.2.3.2 Lý thuyết hiện đại về động cơ và động viên. 102.3 Tóm tắt các nghiên cứu liên quan. 192.3.1 Nghiên cứu của tác giả Phạm Thị Kim Phượng 192.3.2 Nghiên cứu của tác giả Trương Thị Tố Nga. 192.3.3 Nghiên cứu của tác giả Lê Hồng Lam. 212.4 Mô hình và giả thuyết nghiên cứu đề xuất. 23CHƯƠNG III: MÔ HÌNH SỰ THỎA MÃN NHÂN VIÊN TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN KHÁNH HÒA 273.1 Giới thiệu. 273.2 Nghiên cứu định tính. 273.2.1 Thiết kế nghiên cứu. 273.2.2 Kết quả nghiên cứu. 283.3 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm sau định tính. 35CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ 374.1 Giới thiệu chung. 374.2 Giới thiệu về địa điểm nghiên cứu. 374.2.1 Sự hình thành và phát triển của Xí nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh Hòa. 374.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp. 394.2.3. Tình hình lao động của Xí nghiệp. 404.3 Xây dựng dữ liệu, làm sạch và xử lý dữ liệu. 434.4 Mô tả mẫu. 434.5 Đánh giá thang đo. 484.5.1 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha. 484.5.2 Phân tích nhân tố khám phá – EFA. 594.5.2.1 Thang đo các thành phần sự thỏa mãn nhân viên. 614.5.2.2 Thang đo sự thỏa mãn chung của Cán bộ công nhân viên. 684.6 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu. 694.7 Thực hiện một số kiểm định. 704.7.1 Xem xét ma trận tương quan (r). 704.7.2 Phân tích độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội. 714.7.3 Kiểm định các giả thuyết của mô hình. 794.7.4 Kết quả thống kê mô tả thang điểm Likert đối với các thang đo được rút ra từ kết quả phân tích hồi quy. 794.7.5 Phân tích Anova 854.8 Tóm lại. 87CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 885.1 Kết luận. 885.2 Kết quả nghiên cứu. 895.2.1 Mô hình đo lường 895.2.2 Mô hình lý thuyết 895.2.3 Kết quả đo lường sự thỏa mãn của CBCNV đối với tổ chức tại Xí nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh Hòa 905.3 Kiến nghị. 915.4 Hạn chế của đề tài và định hướng nghiên cứu tiếp theo. 93TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC BẢNG v

DANH MỤC HÌNH vii

DANH MỤC SƠ ĐỒ vii

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 1

1.1 Đặt vấn đề. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 3

1.3 Phương pháp nghiên cứu. 3

1.3.1 Thiết kế nghiên cứu. 3

1.3.2 Phương pháp định tính. 3

1.3.3 Phương pháp định lượng. 4

1.3.4 Quy trình nghiên cứu. 5

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7

1.5 Các phần mềm được sử dụng. 7

1.6 Kết cấu của đề tài. 7

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ THỎA MÃN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 8

2.2 Cơ sở lý thuyết. 8

2.2.1 Sự thỏa mãn của người lao động. 8

2.2.2 Cơ sở lý thuyết về động cơ và động viên. 9

2.2.3 Một số lý thuyết về nhu cầu và động cơ hoạt động 10

2.2.3.1 Lý thuyết cổ điển. 10

2.2.3.2 Lý thuyết hiện đại về động cơ và động viên. 10

2.3 Tóm tắt các nghiên cứu liên quan. 19

2.3.1 Nghiên cứu của tác giả Phạm Thị Kim Phượng 19

2.3.2 Nghiên cứu của tác giả Trương Thị Tố Nga. 19

2.3.3 Nghiên cứu của tác giả Lê Hồng Lam. 21

2.4 Mô hình và giả thuyết nghiên cứu đề xuất. 23

CHƯƠNG III: MÔ HÌNH SỰ THỎA MÃN NHÂN VIÊN TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN KHÁNH HÒA 27

3.1 Giới thiệu. 27

3.2 Nghiên cứu định tính. 27

3.2.1 Thiết kế nghiên cứu. 27

3.2.2 Kết quả nghiên cứu. 28

3.3 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm sau định tính. 35

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ 37

4.1 Giới thiệu chung. 37

4.2 Giới thiệu về địa điểm nghiên cứu. 37

4.2.1 Sự hình thành và phát triển của Xí nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh Hòa. 37

4.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp. 39

4.2.3. Tình hình lao động của Xí nghiệp. 40

4.3 Xây dựng dữ liệu, làm sạch và xử lý dữ liệu. 43

4.4 Mô tả mẫu. 43

4.5 Đánh giá thang đo. 48

4.5.1 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha. 48

4.5.2 Phân tích nhân tố khám phá – EFA. 59

4.5.2.1 Thang đo các thành phần sự thỏa mãn nhân viên. 61

4.5.2.2 Thang đo sự thỏa mãn chung của Cán bộ công nhân viên. 68

4.6 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu. 69

4.7 Thực hiện một số kiểm định. 70

4.7.1 Xem xét ma trận tương quan (r). 70

4.7.2 Phân tích độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội. 71

4.7.3 Kiểm định các giả thuyết của mô hình. 79

4.7.4 Kết quả thống kê mô tả thang điểm Likert đối với các thang đo được rút ra từ kết quả phân tích hồi quy. 79

4.7.5 Phân tích Anova 85

4.8 Tóm lại. 87

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88

5.1 Kết luận. 88

5.2 Kết quả nghiên cứu. 89

5.2.1 Mô hình đo lường 89

5.2.2 Mô hình lý thuyết 89

5.2.3 Kết quả đo lường sự thỏa mãn của CBCNV đối với tổ chức tại Xí nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh Hòa 90

5.3 Kiến nghị. 91

5.4 Hạn chế của đề tài và định hướng nghiên cứu tiếp theo. 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY