Khóa luận Các hình thức chế tài do vi phạm hợp đồng trong thương mại

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VÀ CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI 31.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VÀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI 31.2. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI 71.2.1. Trách nhiệm pháp lý 71.2.2. Chế tài do vi phạm hợp đồng thương mại 9CHƯƠNG II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC HÌNH THỨC CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI 222.1. BUỘC THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG 222.1.1.Khái niệm 222.1.2 Căn cứ áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng 222.1.3. Nội dung của chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng 232.2. PHẠT VI PHẠM 252.2.1.Khái niệm 252.2.2. Căn cứ áp dụng chế tài phạt vi phạm 262.2.3.Nội dung của chế tài phạt vi phạm 272.3. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 282.3.1. Khái niệm 282.3.2. Căn cứ áp dụng chế tài 282.3.3 Nội dung của chế tài bồi thường thiệt hại 282.4. TẠM NGỪNG, ĐÌNH CHỈ VÀ HUỶ BỎ HỢP ĐỒNG 322.4.1. Khái niệm 322.4.2. Điểm gống nhau giữa các hình thức chế tài tạm ngừng, đình chỉ và huỷ bỏ hợp đồng 332.4.3.Về nội dung áp dụng và hậu quả pháp lý của chế tài 342.5. CÁC BIỆN PHÁP KHÁC DO CÁC BÊN THOẢ THUẬN 362.6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HỢP ĐỒNG 362.6.1. Miễn trách nhiệm và không phải chịu trách nhiệm hợp đồng 362.6.2. Sự kiện bất khả kháng 382.6.3 Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng 39CHƯƠNG III. CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI NHÌN TỪ MỘT SỐ VỤ TRANH CHẤP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 403.1. CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI NHÌN TỪ MỘT SỐ VỤ TRANH CHẤP 403.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI 493.2.1. Hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật thực định, thống nhất nội dung tư tưởng các quy định pháp luật. 493.2.2 Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp của cơ quan tài phán 53KẾT LUẬN. 56

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VÀ CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI 3

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VÀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI 3

1.2. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI 7

1.2.1. Trách nhiệm pháp lý 7

1.2.2. Chế tài do vi phạm hợp đồng thương mại 9

CHƯƠNG II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC HÌNH THỨC CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI 22

2.1. BUỘC THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG 22

2.1.1.Khái niệm 22

2.1.2 Căn cứ áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng 22

2.1.3. Nội dung của chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng 23

2.2. PHẠT VI PHẠM 25

2.2.1.Khái niệm 25

2.2.2. Căn cứ áp dụng chế tài phạt vi phạm 26

2.2.3.Nội dung của chế tài phạt vi phạm 27

2.3. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 28

2.3.1. Khái niệm 28

2.3.2. Căn cứ áp dụng chế tài 28

2.3.3 Nội dung của chế tài bồi thường thiệt hại 28

2.4. TẠM NGỪNG, ĐÌNH CHỈ VÀ HUỶ BỎ HỢP ĐỒNG 32

2.4.1. Khái niệm 32

2.4.2. Điểm gống nhau giữa các hình thức chế tài tạm ngừng, đình chỉ và huỷ bỏ hợp đồng 33

2.4.3.Về nội dung áp dụng và hậu quả pháp lý của chế tài 34

2.5. CÁC BIỆN PHÁP KHÁC DO CÁC BÊN THOẢ THUẬN 36

2.6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HỢP ĐỒNG 36

2.6.1. Miễn trách nhiệm và không phải chịu trách nhiệm hợp đồng 36

2.6.2. Sự kiện bất khả kháng 38

2.6.3 Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng 39

CHƯƠNG III. CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI NHÌN TỪ MỘT SỐ VỤ TRANH CHẤP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 40

3.1. CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI NHÌN TỪ MỘT SỐ VỤ TRANH CHẤP 40

3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI 49

3.2.1. Hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật thực định, thống nhất nội dung tư tưởng các quy định pháp luật. 49

3.2.2 Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp của cơ quan tài phán 53

KẾT LUẬN. 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY