Khóa luận Biên soạn và sử dụng hệ thống câu trắc nghiệm khách quan môn lịch sử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông

MỤC LỤCMỞ ĐẦU . 5I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 5II. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 7III. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ. 7IV. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 9V. BỐ CỤC ĐỀ TÀI . 10NỘI DUNG . 11CHưƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ. . 11I. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP . 11I. 1. Khái niệm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập . 11I. 2. Vai trò, ý nghĩa kiểm tra, đánh giá kết quả học tập . 12I. 3. Nội dung kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học lịch sử . 14II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ BẰNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN . 15II. 1. Khái niệm . 15II. 1.1. Trắc nghiệm (Test) . 15II. 1.2. Trắc nghiệm khách quan (Objective test) . 16II. 2. Sự khác biệt giữa trắc nghiệm khách quan với tự luận . 16II. 2.1. Một số tương đồng và khác biệt giữa trắc nghiệm luận đề (tự luận) và trắc nghiệm khách quan (trắc nghiệm). . 17II. 2.2. Những ưu – nhược điểm của trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận . 18II. 3. Các hình thức câu trắc nghiệm khách quan . 19II. 3. 1. Dạng thứ nhất: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn . 19II. 3. 2. Dạng thứ 2: Câu trắc nghiệm đúng – sai . 20II. 3. 3. Dạng thứ 3: Câu trắc nghiệm có nhiều lựa chọn . 21II. 3. 4. Dạng thứ 4: Câu trắc nghiệm đối chiếu - cặp đôi (câu hỏitrắc nghiệm tương thích) . 22II. 3. 5. Dạng thứ 5: Câu trắc nghiệm điền khuyết. 23III. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG MỘT BÀI TRẮC NGHIỆM . 24III. 1. Quy hoạch một bài trắc nghiệm . 24III. 1.1. Xác định mục đích trắc nghiệm . 24III. 1.2. Phân tích nội dung bài học . 25III. 1.3. Lập dàn bài trắc nghiệm . 26III. 2. Phân tích bài trắc nghiệm, câu trắc nghiệm. . 26III. 2.1. Ý nghĩa của việc phân tích câu trắc nghiệm . 26III. 2.2. Độ khó của bài trắc nghiệm . 27III. 2.3. Độ khó của câu trắc nghiệm . 27III. 2.4. Độ phân cách của câu trắc nghiệm . 28III. 2.5. Phân tích đáp án . 29III. 2.6. Phân tích mồi nhử . 29CHưƠNG II: TÌNH HÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬPMÔN LỊCH SỬ Ở TRưỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY. . 30I. BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRưỜNG PHỔ THÔNG . 30II. THỰC TRẠNG VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRưỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY. . 33II.1. Hình thức kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông . 33II.2. Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông hiện nay. 34II.3. Thống kê kết quả kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử ở trườngphổ thông hiện nay. . 39II. 4. Đề xuất một số giải pháp . 40CHưƠNG III: BIÊN SOẠN CÂU TRẮC NGHIỆM CHO PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX. . 46I. LÝ DO CHỌN PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX. . 46II. VẬN DỤNG QUY HOẠCH CÂU TRẮC NGHIỆM VÀO BÀI HỌC CỤ THỂ . 47II. 1. Xác định mục tiêu bài học . 47II. 2. Phân tích nội dung bài học. . 47II. 2.1. Ghi lại những nội dung chính cần kiểm tra . 47II. 2.2. Chuyển hóa những nội dung cần kiểm tra thành những câu trắc nghiệm. . 49II. 3. Lập dàn bài trắc nghiệm cho bài học . 51III. BIÊN SỌA HỆ THỐNG CÂU TRẮC NGHIỆM CHO CÁC BÀI HỌC PHẦNLỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX . 51IV. THỰC NGHIỆM Ở TRưỜNG PHỔ THÔNG . 83IV. 1. Cách bố trí lớp thực nghiệm . 83IV. 2. Thời gian thực nghiệm . 83IV. 3. Lớp đối chứng . 83IV. 4. Lớp thực nghiệm . 84V. KẾT LUẬN . 84V. 1. Kết quả thực nghiệm . 84V. 2. Phân tích câu trắc nghiệm, bài trắc nghiệm. . 85KẾT LUẬN . 88PHỤ LỤC . 92TÀI LIỆU THAM KHẢO . 104

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 5

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 5

II. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 7

III. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ. 7

IV. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 9

V. BỐ CỤC ĐỀ TÀI . 10

NỘI DUNG . 11

CHưƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC

TẬP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ. . 11

I. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP . 11

I. 1. Khái niệm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập . 11

I. 2. Vai trò, ý nghĩa kiểm tra, đánh giá kết quả học tập . 12

I. 3. Nội dung kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học lịch sử . 14

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ BẰNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN . 15

II. 1. Khái niệm . 15

II. 1.1. Trắc nghiệm (Test) . 15

II. 1.2. Trắc nghiệm khách quan (Objective test) . 16

II. 2. Sự khác biệt giữa trắc nghiệm khách quan với tự luận . 16

II. 2.1. Một số tương đồng và khác biệt giữa trắc nghiệm luận đề (tự luận) và trắc nghiệm khách quan (trắc nghiệm). . 17

II. 2.2. Những ưu – nhược điểm của trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận . 18

II. 3. Các hình thức câu trắc nghiệm khách quan . 19

II. 3. 1. Dạng thứ nhất: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn . 19

II. 3. 2. Dạng thứ 2: Câu trắc nghiệm đúng – sai . 20

II. 3. 3. Dạng thứ 3: Câu trắc nghiệm có nhiều lựa chọn . 21

II. 3. 4. Dạng thứ 4: Câu trắc nghiệm đối chiếu - cặp đôi (câu hỏi

trắc nghiệm tương thích) . 22

II. 3. 5. Dạng thứ 5: Câu trắc nghiệm điền khuyết. 23

III. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG MỘT BÀI TRẮC NGHIỆM . 24

III. 1. Quy hoạch một bài trắc nghiệm . 24

III. 1.1. Xác định mục đích trắc nghiệm . 24

III. 1.2. Phân tích nội dung bài học . 25

III. 1.3. Lập dàn bài trắc nghiệm . 26

III. 2. Phân tích bài trắc nghiệm, câu trắc nghiệm. . 26

III. 2.1. Ý nghĩa của việc phân tích câu trắc nghiệm . 26

III. 2.2. Độ khó của bài trắc nghiệm . 27

III. 2.3. Độ khó của câu trắc nghiệm . 27

III. 2.4. Độ phân cách của câu trắc nghiệm . 28

III. 2.5. Phân tích đáp án . 29

III. 2.6. Phân tích mồi nhử . 29

CHưƠNG II: TÌNH HÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

MÔN LỊCH SỬ Ở TRưỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY. . 30

I. BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRưỜNG PHỔ THÔNG . 30

II. THỰC TRẠNG VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRưỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY. . 33

II.1. Hình thức kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông . 33

II.2. Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong dạy học lịch

sử ở trường phổ thông hiện nay. 34

II.3. Thống kê kết quả kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường

phổ thông hiện nay. . 39

II. 4. Đề xuất một số giải pháp . 40

CHưƠNG III: BIÊN SOẠN CÂU TRẮC NGHIỆM CHO PHẦN LỊCH SỬ

VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX. . 46

I. LÝ DO CHỌN PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN NỬA

ĐẦU THẾ KỶ XIX. . 46

II. VẬN DỤNG QUY HOẠCH CÂU TRẮC NGHIỆM VÀO BÀI HỌC CỤ THỂ . 47

II. 1. Xác định mục tiêu bài học . 47

II. 2. Phân tích nội dung bài học. . 47

II. 2.1. Ghi lại những nội dung chính cần kiểm tra . 47

II. 2.2. Chuyển hóa những nội dung cần kiểm tra thành

những câu trắc nghiệm. . 49

II. 3. Lập dàn bài trắc nghiệm cho bài học . 51

III. BIÊN SỌA HỆ THỐNG CÂU TRẮC NGHIỆM CHO CÁC BÀI HỌC PHẦN

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX . 51

IV. THỰC NGHIỆM Ở TRưỜNG PHỔ THÔNG . 83

IV. 1. Cách bố trí lớp thực nghiệm . 83

IV. 2. Thời gian thực nghiệm . 83

IV. 3. Lớp đối chứng . 83

IV. 4. Lớp thực nghiệm . 84

V. KẾT LUẬN . 84

V. 1. Kết quả thực nghiệm . 84

V. 2. Phân tích câu trắc nghiệm, bài trắc nghiệm. . 85

KẾT LUẬN . 88

PHỤ LỤC . 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY