Khóa luận Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xây lắp số 5 trong giai đoạn từ 2010- 2015

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẨN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP SỐ 5 41.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xây lắp số 5 41.1.1. Lịch sử hình thành của công ty 41.1.2 Các giai đoạn phát triển của Công ty 51.2 Tổ chức sản xuất và quản lý của công ty CP VLXD và xây lắp số 5 71.2.1. Tổ chức sản xuất 71.2.2 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 101.2.3 Công nghệ và kỹ thuật sản xuất của Công ty 111.3. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những năm gần đây của công ty CP VLXD và XL số 5 151.3.1 Quy mô và sự mở rộng quy mô của Công ty 151.3.2 Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh chủ yếu của công ty 181.3.3 Những thuận lợi và khó khăn mà công ty phải đối mặt 25CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP VLXD VÀ XÂY LẮP SỐ 5 262.1 Các đặc điểm kinh tế - kỹ thuật cơ bản ảnh hưởng tới tiêu thụ sản phẩm của công ty 262.1.1 Đặc điểm về sản phẩm 262.1.2 Đặc điểm về công nghệ và quy trình sản xuất 282.1.2.1 Đặc điểm về quy trình công nghệ 282.1.2.2 Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật 292.1.3 Đặc điểm về nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức của công ty 302.1.4 Đặc điểm về tài chính của công ty 312.1.5Tác động của các yếu tố bên ngoài tới hoạt động tiêu thụ của Công ty 322.1.5.1 Khách hàng 322.1.5.2 Bối cảnh cạnh tranh 342.1.5.3 Yếu tố đầu vào 362.1.5.4 Chính sách của nhà nước 392.2 Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xây lắp số 5 412.2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 412.2.1.1 Tình hình số lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty 412.2.1.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty theo doanh thu 442.2.2 Thực trạng các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ tại công ty CP VLXD và xây lắp số 5 462.2.2.1 Chính sách và các hoạt động nghiên cứu thị trường và dự báo của công ty 462.2.2.2 Chính sách và việc thực hiện chính sách giá cả, sản phẩm của Công ty 492.2.2.3 Các hoạt động bán hàng và phương thức bán hàng 532.2.2.4 Hệ thống kênh phân phối của công ty và hiệu quả của nó 562.2.2.5 Công tác lập kế hoạch tiêu thụ 582.2.2.6 Các hoạt động marketing, quảng cáo và hiệu quả của chúng 602.3 Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ của công ty 622.3.1 Ưu điểm trong việc tiêu thụ sản phẩm của công ty 622.3.2 Những tồn tại và hạn chế cần khắc phục của hệ thống tiêu thụ 632.3.3 Những nguyên nhân chủ yếu của các nhược điểm và hạn chế trong công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty CP VLXD và xây lắp số 5 64CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP VLXD VÀ XÂY LẮP SỐ 5 TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015 673.1 Mục tiêu phát triển của công ty trong giai đoạn tới 2010-2015 673.1.1 Mục tiêu sản xuất kinh doanh 673.1.2 Mục tiêu tiêu thụ trong giai đoạn tới 683.2 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty CP VLXD và xây lắp số 5 trong giai đoạn 2010-2015 693.2.1 Nhóm giải pháp về sản phẩm 693.2.1.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm hiện tại thông qua việc đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại 693.2.1.2 Xây dựng thương hiệu của các nhà máy 733.2.2 Nhóm giải pháp về tổ chức tiêu thụ 773.2.2.1 Xây dựng công tác điều tra nghiên cứu thị trường và dự báo, thông qua việc thành lập phòng kinh doanh của công ty. 773.2.2.2 Hoàn thiện các chính sách tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ. 823.2.2.3 Phát triển và củng cố hệ thống kênh phân phối, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm hợp lý góp phần mở rộng thị trường 853.2.2.4 Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên, tăng cường đào tạo kỹ năng cho đội ngũ bán hàng. 883.3 Một vài kiến nghị khác 91LỜI KẾT LUẬN 93PHỤ LỤCPHỤ LỤC 1: Chức năng, nhiệm vụ của các phòng banPHỤ LỤC 2: Bảng số liệu sản lượng tiêu thụ của các tháng của công ty trong giai đoạn năm 2005-2008PHỤ LỤC 3: Báo cáo sử dụng định mức bình quân đất sét, than, điện năm 2008 của công ty CP VLXD và xây lắp số 5PHỤ LỤC 4: Cách thức và hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.PHỤ LỤC 5: Danh sách các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghệ được phép hành nghềDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼHình 1.1: Sơ đồ tổ chức sản xuất các nhà máy gạch tuynel 8Hình 1.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 10Hình 1.3: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất gạch tuynel. 12Hình 1.4: Biều đồ theo dõi vốn kinh doanh và vốn CSH của công ty CP VLXD và xây lắp số 5 trong giai đoạn 2004-2008 .18Hình 1.5: Biểu đồ doanh thu của công ty trong giai đoạn 2004-2008 19Hình 1.6: Biểu đồ lợi nhuận và doanh thu của công ty trong giai đoạn 2004-2008 20Hình 1.7 : Biểu đồ theo dõi về số lượng lao động và thu nhập lao động của công ty trong giai đoạn năm 2004-2008 21Hình 1.8: Biểu đồ theo dõi về số lượng lao động và thu nhập lao động của công ty trong giai đoạn năm 2004-2008 23Hình 2.1: Biểu đồ số lượng tiêu thụ theo tháng của công ty trong giai đoạn 2005-2008 27Hình 2.2: Biểu đồ hình ảnh cạnh tranh đối với công ty CPVLXD và xây lắp 35Hình 2.3: Doanh thu trong các tháng của công ty giai đoạn 2004-2008 45Hình 2.4: Sơ đồ hệ thống kênh phân phối của công ty 56Hình 3.1. Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu 73Hình 3.2: Cơ cấu tổ chức phòng kinh doanh của công ty 78 Bảng 1.1: Bảng tổng hợp tài sản cố định và trang bị tài sản cố định của công ty CP VLXD và xây lắp số 5 giai đoạn 2004-2008 14Bảng 1.2: Doanh thu của một số mặt hàng của công ty trong giai đoạn từ 2005-2008 15Bảng 1.3: Cơ cấu sản phẩm gạch của công ty CP VLXD và xây lắp số 5 16Bảng 1.4: Trình độ lao động của công ty trong giai đoạn 2004-2008 17Bảng 1.5: Các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong kỳ 2004-2008 19Bảng 2.1: Bảng số lượng danh sách máy móc thiết bị nhà xưởng đang sở hữu của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp số 5 theo thống kê năm 2008 29Bảng 2.3: Bảng theo dõi giá bán gạch của công ty CP VLXD và xây lắp số 5 và một số đối thủ cạnh tranh. 34Bảng 2.2: Tỷ lệ các loại hình thanh toán của công ty trong giai đoạn 2004-2008 32Bảng 2.4: Bảng số liệu về tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty trong giai đoạn từ năm 2004-2008 41Bảng 2.5: Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm các năm của các nhà máy trực thuộc công ty từ năm 2006-2008 42Bảng 2.6: Bảng số liệu và biểu đồ về doanh thu qua của công ty qua trong giai đoạn 2004-2008 44Bảng 2.7: Bảng số liệu về giá cả của các nhà máy trong giai đoạn 2006 – 2008 52Bảng 2.8: Mức chiết khấu giá cho các đại lý bán hàng của công ty 53Bảng 2.9: Bảng số liệu về tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ của công ty trong giai đoạn 2004-2008 59Bảng 2.10: Bảng số liệu chi phí quảng cáo của công ty trong giai đoạn 2006-2008 61Bảng 3.1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đọan 2009-2014 69

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẨN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP SỐ 5 4

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xây lắp số 5 4

1.1.1. Lịch sử hình thành của công ty 4

1.1.2 Các giai đoạn phát triển của Công ty 5

1.2 Tổ chức sản xuất và quản lý của công ty CP VLXD và xây lắp số 5 7

1.2.1. Tổ chức sản xuất 7

1.2.2 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 10

1.2.3 Công nghệ và kỹ thuật sản xuất của Công ty 11

1.3. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những năm gần đây của công ty CP VLXD và XL số 5 15

1.3.1 Quy mô và sự mở rộng quy mô của Công ty 15

1.3.2 Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh chủ yếu của công ty 18

1.3.3 Những thuận lợi và khó khăn mà công ty phải đối mặt 25

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP VLXD VÀ XÂY LẮP SỐ 5 26

2.1 Các đặc điểm kinh tế - kỹ thuật cơ bản ảnh hưởng tới tiêu thụ sản phẩm của công ty 26

2.1.1 Đặc điểm về sản phẩm 26

2.1.2 Đặc điểm về công nghệ và quy trình sản xuất 28

2.1.2.1 Đặc điểm về quy trình công nghệ 28

2.1.2.2 Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật 29

2.1.3 Đặc điểm về nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức của công ty 30

2.1.4 Đặc điểm về tài chính của công ty 31

2.1.5Tác động của các yếu tố bên ngoài tới hoạt động tiêu thụ của Công ty 32

2.1.5.1 Khách hàng 32

2.1.5.2 Bối cảnh cạnh tranh 34

2.1.5.3 Yếu tố đầu vào 36

2.1.5.4 Chính sách của nhà nước 39

2.2 Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xây lắp số 5 41

2.2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 41

2.2.1.1 Tình hình số lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty 41

2.2.1.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty theo doanh thu 44

2.2.2 Thực trạng các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ tại công ty CP VLXD và xây lắp số 5 46

2.2.2.1 Chính sách và các hoạt động nghiên cứu thị trường và dự báo của công ty 46

2.2.2.2 Chính sách và việc thực hiện chính sách giá cả, sản phẩm của Công ty 49

2.2.2.3 Các hoạt động bán hàng và phương thức bán hàng 53

2.2.2.4 Hệ thống kênh phân phối của công ty và hiệu quả của nó 56

2.2.2.5 Công tác lập kế hoạch tiêu thụ 58

2.2.2.6 Các hoạt động marketing, quảng cáo và hiệu quả của chúng 60

2.3 Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ của công ty 62

2.3.1 Ưu điểm trong việc tiêu thụ sản phẩm của công ty 62

2.3.2 Những tồn tại và hạn chế cần khắc phục của hệ thống tiêu thụ 63

2.3.3 Những nguyên nhân chủ yếu của các nhược điểm và hạn chế trong công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty CP VLXD và xây lắp số 5 64

CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP VLXD VÀ XÂY LẮP SỐ 5 TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015 67

3.1 Mục tiêu phát triển của công ty trong giai đoạn tới 2010-2015 67

3.1.1 Mục tiêu sản xuất kinh doanh 67

3.1.2 Mục tiêu tiêu thụ trong giai đoạn tới 68

3.2 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty CP VLXD và xây lắp số 5 trong giai đoạn 2010-2015 69

3.2.1 Nhóm giải pháp về sản phẩm 69

3.2.1.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm hiện tại thông qua việc đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại 69

3.2.1.2 Xây dựng thương hiệu của các nhà máy 73

3.2.2 Nhóm giải pháp về tổ chức tiêu thụ 77

3.2.2.1 Xây dựng công tác điều tra nghiên cứu thị trường và dự báo, thông qua việc thành lập phòng kinh doanh của công ty. 77

3.2.2.2 Hoàn thiện các chính sách tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ. 82

3.2.2.3 Phát triển và củng cố hệ thống kênh phân phối, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm hợp lý góp phần mở rộng thị trường 85

3.2.2.4 Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên, tăng cường đào tạo kỹ năng cho đội ngũ bán hàng. 88

3.3 Một vài kiến nghị khác 91

LỜI KẾT LUẬN 93

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban

PHỤ LỤC 2: Bảng số liệu sản lượng tiêu thụ của các tháng của công ty trong giai đoạn năm 2005-2008

PHỤ LỤC 3: Báo cáo sử dụng định mức bình quân đất sét, than, điện năm 2008 của công ty CP VLXD và xây lắp số 5

PHỤ LỤC 4: Cách thức và hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

PHỤ LỤC 5: Danh sách các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghệ được phép hành nghề

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ

Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức sản xuất các nhà máy gạch tuynel 8

Hình 1.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 10

Hình 1.3: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất gạch tuynel. 12

Hình 1.4: Biều đồ theo dõi vốn kinh doanh và vốn CSH của công ty CP VLXD và xây lắp số 5 trong giai đoạn 2004-2008 .18

Hình 1.5: Biểu đồ doanh thu của công ty trong giai đoạn 2004-2008 19

Hình 1.6: Biểu đồ lợi nhuận và doanh thu của công ty trong giai đoạn 2004-2008 20

Hình 1.7 : Biểu đồ theo dõi về số lượng lao động và thu nhập lao động của công ty trong giai đoạn năm 2004-2008 21

Hình 1.8: Biểu đồ theo dõi về số lượng lao động và thu nhập lao động của công ty trong giai đoạn năm 2004-2008 23

Hình 2.1: Biểu đồ số lượng tiêu thụ theo tháng của công ty trong giai đoạn 2005-2008 27

Hình 2.2: Biểu đồ hình ảnh cạnh tranh đối với công ty CPVLXD và xây lắp 35

Hình 2.3: Doanh thu trong các tháng của công ty giai đoạn 2004-2008 45

Hình 2.4: Sơ đồ hệ thống kênh phân phối của công ty 56

Hình 3.1. Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu 73

Hình 3.2: Cơ cấu tổ chức phòng kinh doanh của công ty 78

Bảng 1.1: Bảng tổng hợp tài sản cố định và trang bị tài sản cố định của công ty CP VLXD và xây lắp số 5 giai đoạn 2004-2008 14

Bảng 1.2: Doanh thu của một số mặt hàng của công ty trong giai đoạn từ 2005-2008 15

Bảng 1.3: Cơ cấu sản phẩm gạch của công ty CP VLXD và xây lắp số 5 16

Bảng 1.4: Trình độ lao động của công ty trong giai đoạn 2004-2008 17

Bảng 1.5: Các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong kỳ 2004-2008 19

Bảng 2.1: Bảng số lượng danh sách máy móc thiết bị nhà xưởng đang sở hữu của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp số 5 theo thống kê năm 2008 29

Bảng 2.3: Bảng theo dõi giá bán gạch của công ty CP VLXD và xây lắp số 5 và một số đối thủ cạnh tranh. 34

Bảng 2.2: Tỷ lệ các loại hình thanh toán của công ty trong giai đoạn 2004-2008 32

Bảng 2.4: Bảng số liệu về tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty trong giai đoạn từ năm 2004-2008 41

Bảng 2.5: Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm các năm của các nhà máy trực thuộc công ty từ năm 2006-2008 42

Bảng 2.6: Bảng số liệu và biểu đồ về doanh thu qua của công ty qua trong giai đoạn 2004-2008 44

Bảng 2.7: Bảng số liệu về giá cả của các nhà máy trong giai đoạn 2006 – 2008 52

Bảng 2.8: Mức chiết khấu giá cho các đại lý bán hàng của công ty 53

Bảng 2.9: Bảng số liệu về tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ của công ty trong giai đoạn 2004-2008 59

Bảng 2.10: Bảng số liệu chi phí quảng cáo của công ty trong giai đoạn 2006-2008 61

Bảng 3.1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đọan 2009-2014 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY