Kế hoạch chuyển đổi-Từ Công ty Cổ phần may Đức Giang thành Tổng Công ty Đức Giang theo mô hình Mẹ - Con

MỤC LỤC

Lời Mở Đầu 1

Chương 1: LÝ LUẬN VỀ VIỆC HÌNH THÀNH TỔNG CÔNG TY DỰA TRÊN MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 3

1: Định nghĩa về tổng công ty theo mô hình công ty mẹ công ty con: 3

2 : Ưu điểm của mô hình công ty mẹ –công ty con : 6

3: Phân loại mô hình tổng công ty áp dụng tại Việt Nam: 7

4 : Những thành tựu khi áp dụng mô hình công ty mẹ – công ty con ở Việt Nam. 12

5 : Những hạn chế còn tồn tại ở mô hình công ty mẹ –công ty con ở Việt Nam hiện nay 15

6: Cơ sở pháp lí của mô hình công ty mẹ-công ty con 16

Chương 2: KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC GIANG SANG TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 21

I : Giới thiệu chung và điều kiện hiện tại của công ty cổ phần may Đức Giang: 21

1. M« h×nh tæ chøc vµ c¬ cÊu qu¶n lý, kiÓm so¸t hiÖn t¹i 22

1.1 M« h×nh tæ chøc: 22

1.2. C¬ cÊu qu¶n lý, kiÓm so¸t, ®iÒu hµnh vµ nh©n sù: 23

2 . C¬ chÕ qu¶n lý, ®iÒu hµnh 25

II. GIỚI THIỆU VỀ TIỀM LỰC VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC GIANG TRONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2008: 26

1. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh giai ®o¹n 2006 – 2008 26

2. C¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c 27

3. T×nh h×nh tµi s¶n vµ lao ®éng t¹i thêi ®iÓm 31/12/2008 34

II : Tính cấp thiết và mục đích yêu cầu phải chuyển đổi của công ty 36

A: Tính cấp thiết của việc chuyển đổi công ty cổ phần may Đức Giang thành Tổng công ty Đức Giang có tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ_công ty con 36

1 :Ph¸t huy ­u ®iÓm cña m« h×nh tæ chøc hiÖn ®¹i 38

1.1. VÒ quan hÖ së h÷u: 38

1.2. VÒ tæ chøc vµ mèi quan hÖ qu¶n trÞ - ®iÒu hµnh: 39

1.3. VÒ ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh: 39

1.4. VÒ chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng: 39

1.5. VÒ tµi chÝnh: 39

1.6. VÒ kÕ ho¹ch thÞ tr­êng: 40

1.7 VÒ ®Çu t­: 40

2. Ph¸t triÓn theo quy luËt cña kinh tÕ thÞ tr­êng 41

B : Mục đích và yêu cầu của việc chuyển đổi : 43

1. Môc ®Ých 43

2. Yªu cÇu 43

C : Giới thiệu các công ty con, công ty liên kết mà Công ty CP may Đức Giang có tư cách trở thành công ty mẹ sau khi chuyển đổi 44

1: Các công ty con của Công ty CP may Đức Giang sau khi chuyển đổi 44

2 : Các công ty liên kết của Công ty CP may Đức Giang sau khi chuyển đổi 45

3 : Định hướng mối quan hệ giữa công ty mẹ và các công ty con,công ty liên kết trong tương lai 46

4 : Thiết kế mô hình phù hợp để tạo mối liên kết tối ưu giữa công ty mẹ và công ty con : 50

Chương 3: LỘ TRÌNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỂ CHUYỂN ĐỔI THÀNH TỔNG CÔNG TY DỰA TRÊN MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 52

I : Kiện toàn tổ chức công ty mẹ (Tổng công ty CP Đức Giang) 52

II : Lộ trình phát triển đối với các đơn vị phụ thuộc 53

1. Giai ®o¹n I (®Õn 31/12/2009): 53

2. Giai ®o¹n II (Tõ n¨m 2009 – 2010): 55

3. Giai ®o¹n III (Tõ n¨m 2011 – 2015): 57

II : Định hướng phát triển 59

1 : Mục tiêu phát triển : 59

2 : Công tác thị trường, xuất nhập khẩu và kinh doanh 59

3 : Công tác quản lí kỹ thuật sản xuất 60

4 : Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực : 60

5 : Công tác quản lý tài chính 61

6: Công tác đầu tư phát triển : 61

III : Một số giải pháp để chuyển đổi từ công tyCP may Đức Giang thành Tổng công ty Đức Giang dựa theo mô hình công ty mẹ – công ty con : 62

1. Cần thay đổi tư duy quản lý đối với các công ty con, từ chỗ bằng mệnh lệnh trực tiếp sang gián tiếp thông qua người đại diện phần vốn 62

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới các đơn vị thành viên của Tổng công ty 64

3. Chấn chỉnh công tác tổ chức quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các công ty con 65

4. Tổ chức các hình thức đào tạo, bồi dưỡng linh hoạt để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo 66

Kết Luận 68

Tài liệu tham khảo 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY