Kế hoạch bài dạy môn Tin học 8 - Tiết 33, 34: Kiểm tra 1 tiết thực hành

Đề 1: Viết chương trình nhập vào số a . In ra màn hình kết quả là a là chẳn hay lẻ.

Đề 2: Vieát chöông trình Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a,b,c,d (a,b,c,d được nhập từ bàn phím)

Yêu cầu học sinh thảo luận và viết được chương trình

4. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

Đề 1:

Program chanle; (1 điểm)

Var hieu, a: integer; (1 điểm)

Begin (0.5 điểm)

Writeln(‘Nhap a=: ’); (1 điểm)

readln(a); (1 điểm)

If a mod 2=0 then writeln(a, ' la so chan') (2 điểm)

else (0.5 điểm)

writeln(a, 'la so le'); (2 điểm)

Readln (0.5 điểm)

End. (0.5 điểm)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY