Huy động các nguồn vốn trong nền kinh tế thị trường ở nước ta

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 2

PHẦN II :GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4

CHƯƠNG I: Các nguồn vốn trong nền kinh tế thi trường và các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động các nguồn vốn trong nền kinh tế. 4

I Khái niệm, vai trò của vốn và nguồn vốn. 4

2.Vai trò của vốn trong nền kinh tế 4

3 .Phân loại nguồn vốn 5

3.1Nguồn vốn Nhà Nước 5

II Các nguồn vốn từ trong nước 6

1. Nguồn vốn Nhà nước 6

1.1 Ngân sách Nhà nước 6

1.2 Vốn trong các DNNN và vốn tài sản công, tài sản quốc gia . 9

2 .Nguồn vốn trong dân cư 9

3 .Nguồn vốn sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn . 10

III. Các nguồn vốn từ nước ngoài 11

1. Nguồn tài trợ phát triển chính thức (ODF). 11

2.Nguồn vay tư nhân . 15

3, Đầu tư nước ngoài trực tiếp 17

IV .Công cụ để huy động các nguồn vốn 23

1. Hệ thống các tổ chức tài chính trung gian. 23

2. Thị trường vốn . 25

3. Thị trường đấu thầu tín phiếu và trái phiếu kho bạc . 25

4. Các dự án đầu tư. 25

5. Vay nợ và xin viện trợ. 26

6. Các hợp đồng trả trước. 26

7. Việc thuê tài chính. 26

CHƯƠNG II: CÁC NGUỒN VỐN ĐÃ ĐƯỢC KHAI THÁC Ở VIỆT NAM 28

I. Các công cụ huy động vốn đã được sử dụng ở Việt Nam. 28

I. Tình hình huy động vốn nước ta hiện nay 30

1. Nguồn vốn Nhà nước. 30

2. Nguồn vốn trong dân cư. 33

3. Nguồn vốn ODẠ 35

4. Nguồn vốn FDỊ 39

III. Những trở ngại cần khắc phục trong việc huy động vốn ở nước tạ 44

1. Về hệ thống luật pháp. 44

2. Về hoạt động của hệ thống ngân hàng. 45

3. Về hoạt động cảu thị trường chứng khóan. 46

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG TRONG VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN Ở NƯỚC TA 48

I. Dự báo nguồn vốn đóng vai trò chủ đạo trong nền thị trường nước ta giai đoạn tớị 48

II. Các biện pháp nhằm huy động có hiệu quả các nguồn vốn trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 49

III. Những lưu ý về việc huy động các nguồn vốn cho nền kinh tế ở nước ta trong quá trình hội nhập. 54

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY