Hoàn thiện) Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội

Phần I. Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toan tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong các DN SX

I.Vai trò, vị trí của tiêu thụ, kết quả tiêu thụ và nhiệm vụ hạch toán.

1.Khái niệm, vị trí của tiêu thụ, kết quả tiêu thụ và nhiệm vụ hạch toán

1. Các phương thức tiêu thụ

2.1Doanh thu bán hàng

2.2 Kết quả bán hàng

2. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả

II. Hạch toán tổng hợp tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ

1. Các nguyên tắc kế toán cần quán triệt trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

2. Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng.

3. Phương pháp hạch toán thành phẩm tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ và phương pháp kê khai thường xuyên.

4. CPBH và CPQLDN phân bổ cho hàng bán ra.

5. Tổ chức kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh.

III. Hạch toán kết quả tiêu thụ.

1. Hạch toán kết quả tiêu thụ.

2. Tổ chức sổ kế toán tiêu thụ thành phẩm và kết quả tiêu thụ thành phẩm.

Phần II. Thực trạng về hạch toán tiêu thụ vả kết quả tiêu thụ tại công ty KDNS Hà Nội

I. Đặc điểm kinh tếvà tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty KDNS Hà Nội

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

1.1 . Đặc điểm công nghệ sản xuất và tổ chức kinh doanh của công ty KDNS Hà Nội.

1.2 Tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tai công ty KDNS Hà Nội.

II. Tổ chức công tác kế toán tại công ty KDNS Hà Nội.

1. Đặc điểm tổ chức bộmáy kế toán

2. Đặc điểm tổ chức sổ sách kế toán.

2.1 Hệ thống chứng từ và quá trình luân chuyển chứng từ

2.2 Hệ thống tài khoản kế toán công ty sử dụng.

2.3 Hệ thống sổ sách công ty sử dụng.

3. Hạch toán phần hành chủ yếu của công ty

III. Hạch toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm tại công ty KDNS Hà Nội.

1. Đặc điểm và tình hình quản lý tiêu thụ ở công ty

2. Phương thức bán hàng và chứng từ sử dụng.

1.1. Nhiệm vụ kinh doanh bán nước sạch

1.2. Nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sửa chữa, lắp đặt.

1.3. Nhiệm vụ nhượng bán vật tư hàng hoá.

VI. Hạch toán kết quả tiêu thụ tại công ty KDNS Hà Nội

1. Kế toán doanh thu bán hàng.

2. Kế toán thanh toán với người mua và thuế phải nộp cho hàng bán ra.

2.1. Kế toán thanh toán với người mua

2.2. Kế toán các khoản thuế phải nộp cho hàng tiêu thụ

3. Kế toán giá vốn thực té hàng xuất bán

4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

5. Kế toán kết quả bán hàng.

Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty KDNS hà nội

I. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác

định kết quả bán hàng tại công ty KDNS hà nội

1. Những ưu điểm đã đạt được

2. Những tồn tại cần khắc phục

II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty KDNS hà nội.

1. Kiến nghị thứ nhất - Về việc tổ chức luân chuyển chứng từ.

2. Kiến nghị thứ hai - Về tổ chức kế toán doanh thu

3. Kiến nghị thứ ba - Về kế toán giá vốn hàng bán.

3.1. Về tổ chức tài khoản kế toán

3.2. Kế toán giá vốn nước bán

3.3 . Kế toán xây lắp và dịch vụ sửa chữa

3.4. Kiến nghị thứ tư - Về kế toán xác định kết quả bán hàng.

3.4.1 Về tài khoản sử dụng

3.4.2. Về tổ chức phân bổ CPBH và CPQL

3.4.3.Về tổ chức hạch toán xác định kết quả bán hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TẠI CHỨC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY