Giáo trình Quỹ gen và bảo tồn quỹ gen

MỤC LỤC MỞ ĐẦU. 5 Chương 1. 7 ĐA DẠNG SINH HỌC, ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN THỰC VẬT.7 1.1 ĐA DẠNG SINH HỌC. 7 1.1.1 Khái niệm đa dạng sinh học. 7 1.1.2 Vai trò của đa dạng sinh học. 8 1.2 ĐA DẠNG DI TRUYỀN . 10 1.2.1 Khái niệm và ý nghĩa . 10 1.2.2 Xác định đa dạng di truyền . 11 1.2.3 Động thái vận động của đa dạng di truyền . 14 1.3 VAI TRÒ CỦA ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ NGUỒN GEN THỰC VẬT . 15 1.4 MỘT SỐKHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ. 18 1.5 CÁC HỌC THUYẾT VỀNGUỒN GEN THỰC VẬT . 22 1.5.1 Học thuyết “ Dãy biến dịtương đồng” . 22 1.5.2 Học thuyết Trung tâm đa dạng di truyền ( Trung tâm phát sinh cây trồng) . 22 1.6 CÁC TRUNG TÂM BẢO TỒN NGUỒN GEN THẾGIỚI . 32 1.7 BẢO TỒN NGUỒN GEN CỦA VIỆT NAM. 34 Chương 2. 40 THU THẬP NGUỒN GEN THỰC VẬT . 40 2.1 XÓI MÒN NGUỒN TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN THỰC VẬT. 40 2.1.1 Mức độxói mòn nguồn gen thực vật . 40 2.1.2 Nguyên nhân xói mòn nguồn gen thực vật . 41 2.1.3 Hậu quảcủa xói mòn nguồn gen . 43 2.2 NHIỆM VỤ, XÁC ĐỊNH ƯU TIÊN THU THẬP NGUỒN GEN THỰC VẬT . 44 2.2.1 Nhiệm vụ. 44 2.2.2 Những nguồn gen cần thu thập ởViệt Nam . 46 2.2.3 Xác định vùng và cây trồng ưu tiên thu thập ởViệt Nam . 46 2.3 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP . 47 2.3.1 Chuẩn bịcho một cuộc thu thập nguồn gen thực vật. 49 2.3.2 Thực hiện khảo sát cây trồng theo địa lý sinh thái . 51 2.3.3 Hình thức tổchức thu thập . 59 2.3.4 Phương pháp lấy mẫu và cỡmẫu thu thập. 59 2.3.5 Thu thập thông tin trong qúa trình thu thập nguồn gen (Passport data) . 63 2.4 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP TRUYỀN THỐNG. 64 2.4.1 Thu thập nguồn gen hoang dại. 64 2.4.2 Thu thập cây lấy hạt. 64 2.4.3 Thu thập cây có củ. 65 2.4.4 Thu thập cây ăn quảvà cây thân gỗ. 65 2.4.5 Thụthập vật liệu trồng trọt: . 65 2.5 THU THẬP NGUỒN GEN IN VITRO . 66 2.5.1 Khái niệm và cơsởkhoa học của thu thập nguồn gen thực vật In vitro. 66 2.5.2 Phương pháp cơbản nuôi cây In vitro . 67 2.5.3 Hướng dẫn kỹthuật của phương pháp. 67 2.5.4 Một sốnghiên cứu thu thập nguồn gen bằng kỹthuật In vitro . 69 2.6 THU THẬP NGUỒN GEN CÓ SỰTHAM GIA. 72 2.6.1 Các bước thực hiện thu thập nguồn gen có sựtham gia của người dân: . 73 2.6.2 Kỹthuật họp nhóm nông dân. 73 2.7 THU THẬP NGÂN HÀNG GEN HẠT NHÂN . 77 2.7.1 Khái niệm: . 77 2.7.2 Thu thập ngân hàng gen hạt nhân . 78 2.7.3 Chia nguồn gen thành các nhóm di truyền khác biệt . 80 2.7.4 Quản lý nguồn gen hạt nhân . 82 2.7.5 Sửdụng nguồn gen hạt nhân. . 82 2.8 PHÂN LOẠI NGUỒN GEN SAU THU THẬP . 82 2.8.1 Phân loại dựa trên hệthống phân loại thực vật. 83 2.8.2 Phân nhóm dựa trên kiểu hình . 84 2.8.3 Phân nhóm nguồn gen theo vùng địa lý sinh thái . 86 2.9 XÂY DỰNG CƠSỞDỮLIỆU . 87 Chương 3. 89 BẢO TỒN NỘI VI . 89 (In situ). 89 3.1 NHỮNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TỒN CƠBẢN . 89 3.2 KHÁI NIỆM BẢO TỒN NỘI VI ( In situ). 90 3.3 BẢO TỒN TRÊN TRANG TRẠI . 91 3.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO TỒN NỘI VI KHÁC . 116 3.4.1 Khu bảo tồn sinh quyển hoặc khu bảo vệ đa dạng. 116 3.4.2 Phương pháp vườn hộ. 118 Chương 4. 120 BẢO TỒN NGOẠI VI . 120 4.1 KHÁI NIỆM . 120 4.2 BẢO TỒN HẠT (SEED GENEBANK) (đối với hạt chịu làm khô -Orthodox seed conservation). 121 4.2.1 Thu nhận mẫu nguồn gen hạt đưa vào ngân hàng hạt. 123 4.2.2 Đăng ký nguồn gen vào ngân hàng gen hạt . 124 4.2.3 Độsạch mẫu hạt nguồn gen. 126 4.2.4 Độ ẩm mẫu hạt và làm khô trước khi bảo tồn. 127 4.2.5 Kiểm tra chất lượng hạt nguồn gen trược khi bảo tồn . 131 4.2.6 Đóng bao và tồn trữnguồn gen . 137 4.2.7 Quản lý kho bảo tồn nguồn gen . 138 4.2.8 Nhân nguồn gen. 140 4.3 BẢO TỒN NGÂN HÀNG GEN ĐỒNG RUỘNG . 141 (Bảo tồn ngân hàng gen đồng ruộng với loài không bảo tồn hạt khô (non-orthodox) và các loài nhân giống vô tính) . 141 4.3.1 Chọn điểm và thu thập nguồn gen cho bảo tồn đồng ruộng . 143 4.3.2 Nguyên lý bảo tồn đồng ruộng . 144 4.3.3 Bốtrí xắp xếp ngân hàng gen đồng ruộng . 146 4.3.4 Quản lý đồng ruộng . 146 4.3.5 Đánh giá đặc điểm ngân hàng gen đồng ruộng. 148 4.3.6 Sửdụng ngân hàng gen đồng ruộng . 149 4.4 BẢO TỒN ĐÔNG LẠNH . 149 4.4.1 Cơsởlý thuyết của bảo tồn đông lạnh . 150 4.4.2 Kỹthuật bảo tồn đông lạnh. 152 4.4.3 Ứng dụng bảo tồn đông lạnh với các loài thân thảo . 152 4.4.4 Bảo tồn đông lạnh với các loài cây thân gỗ. 154 4.4.5 Tính toàn vẹn di truyền của thực vật khi bảo tồn đông lạnh. 155 4.5 BẢO TỒN IN VITRO. 155 4.5.1 Nguyên lý bảo tồn In vitro. 155 4.5.2 Phân loại bảo tồn In vitro. 156 4.5.3 Những kỹthuật cơbản trong bảo tồn In vitro. 157 4.6 BẢO TỒN HẠT PHẤN . 159 4.7 NGÂN HÀNG DNA .159 4.7.1 Những ngân hàng DNA hiện có trên thếgiới . 159 4.7.2 Bảo tồn DNA hiện nay trên thếgiới . 159 4.7.3 Kỹthuật chủyếu trong tách và tồn trữDNA. 160 4.7.4 Ngân hàng DNA nhưmột bảo tồn bổsung . 161 4.7.5 Luật pháp quốc tếvềngân hàng DNA. 161 Chương 5. 163 ĐÁNH GIÁ VÀ SỬDỤNG NGUỒN GEN . 163 5.1 NHÂN TĂNG SỐLƯỢNG HẠT . 163 5.1.1 Kỹthuật nhân đểgiữnguyên tính xác thực di truyền của nguồn gen. 163 5.1.2 Bốtrí thí nghiệm nhân hạt . 164 5.1.3 Các chỉtiêu theo dõi . 164 5.2 HỆTHỐNG HÓA THÔNG TIN . 164 5.3 CÁC LOẠI THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN . 165 5.3.1 Đánh giá cơbản . 165 5.3.2 Đánh giá và mô tả đặc điểm chi tiết . 165 5.4 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN. 166 5.4.1 Công thức thí nghiệm trong đánh giá nguồn gen. 166 5.4.2 Sốlượng mẫu nguồn gen trong một thí nghiệm đánh giá. 167 5.4.3 Đối chứng . 167 5.4.4 Chọn điểm thí nghiệm . 167 5.4.5 Kỹthuật bốtrí thí nghiệm. 167 5.4.6 Thu thập thông tin thí nghiệm nguồn gen. 171 5.4.7 Quản lý sốliệu thu thập . 174 5.4.8 Phân tích thống kê sốliệu . 175 5.5 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆSINH HỌC ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN . 178 5.6 TỔNG HỢP KẾT QUẢVÀ TÀI LIỆU HÓA . 180 5.7 SỬDỤNG NGUỒN GEN THỰC VẬT . 180 5.7.1 Nghiên cứu cơbản:. 180 5.7.2 Sửdụng trong các chương trình tạo giống với các mục tiêu khác nhau . 180 5.7.5 Phân phối sửdụng nguồn gen. 181 5.7.6 Sửdụng nguồn gen hoang dại và họhàng hoang dại . 183 5.7.7 Sửdụng nguồn gen cây trồng địa phương . 187 5.7.8 Sửdụng nguồn gen mới tạo thành và nguồn gen cây trồng thếgiới . 188 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 191

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 5

Chương 1. 7

ĐA DẠNG SINH HỌC, ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN THỰC VẬT.7

1.1 ĐA DẠNG SINH HỌC. 7

1.1.1 Khái niệm đa dạng sinh học. 7

1.1.2 Vai trò của đa dạng sinh học. 8

1.2 ĐA DẠNG DI TRUYỀN . 10

1.2.1 Khái niệm và ý nghĩa . 10

1.2.2 Xác định đa dạng di truyền . 11

1.2.3 Động thái vận động của đa dạng di truyền . 14

1.3 VAI TRÒ CỦA ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ NGUỒN GEN THỰC VẬT . 15

1.4 MỘT SỐKHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ. 18

1.5 CÁC HỌC THUYẾT VỀNGUỒN GEN THỰC VẬT . 22

1.5.1 Học thuyết “ Dãy biến dịtương đồng” . 22

1.5.2 Học thuyết Trung tâm đa dạng di truyền ( Trung tâm phát sinh cây trồng) . 22

1.6 CÁC TRUNG TÂM BẢO TỒN NGUỒN GEN THẾGIỚI . 32

1.7 BẢO TỒN NGUỒN GEN CỦA VIỆT NAM. 34

Chương 2. 40

THU THẬP NGUỒN GEN THỰC VẬT . 40

2.1 XÓI MÒN NGUỒN TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN THỰC VẬT. 40

2.1.1 Mức độxói mòn nguồn gen thực vật . 40

2.1.2 Nguyên nhân xói mòn nguồn gen thực vật . 41

2.1.3 Hậu quảcủa xói mòn nguồn gen . 43

2.2 NHIỆM VỤ, XÁC ĐỊNH ƯU TIÊN THU THẬP NGUỒN GEN THỰC VẬT . 44

2.2.1 Nhiệm vụ. 44

2.2.2 Những nguồn gen cần thu thập ởViệt Nam . 46

2.2.3 Xác định vùng và cây trồng ưu tiên thu thập ởViệt Nam . 46

2.3 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP . 47

2.3.1 Chuẩn bịcho một cuộc thu thập nguồn gen thực vật. 49

2.3.2 Thực hiện khảo sát cây trồng theo địa lý sinh thái . 51

2.3.3 Hình thức tổchức thu thập . 59

2.3.4 Phương pháp lấy mẫu và cỡmẫu thu thập. 59

2.3.5 Thu thập thông tin trong qúa trình thu thập nguồn gen (Passport data) . 63

2.4 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP TRUYỀN THỐNG. 64

2.4.1 Thu thập nguồn gen hoang dại. 64

2.4.2 Thu thập cây lấy hạt. 64

2.4.3 Thu thập cây có củ. 65

2.4.4 Thu thập cây ăn quảvà cây thân gỗ. 65

2.4.5 Thụthập vật liệu trồng trọt: . 65

2.5 THU THẬP NGUỒN GEN IN VITRO . 66

2.5.1 Khái niệm và cơsởkhoa học của thu thập nguồn gen thực vật In vitro. 66

2.5.2 Phương pháp cơbản nuôi cây In vitro . 67

2.5.3 Hướng dẫn kỹthuật của phương pháp. 67

2.5.4 Một sốnghiên cứu thu thập nguồn gen bằng kỹthuật In vitro . 69

2.6 THU THẬP NGUỒN GEN CÓ SỰTHAM GIA. 72

2.6.1 Các bước thực hiện thu thập nguồn gen có sựtham gia của người dân: . 73

2.6.2 Kỹthuật họp nhóm nông dân. 73

2.7 THU THẬP NGÂN HÀNG GEN HẠT NHÂN . 77

2.7.1 Khái niệm: . 77

2.7.2 Thu thập ngân hàng gen hạt nhân . 78

2.7.3 Chia nguồn gen thành các nhóm di truyền khác biệt . 80

2.7.4 Quản lý nguồn gen hạt nhân . 82

2.7.5 Sửdụng nguồn gen hạt nhân. . 82

2.8 PHÂN LOẠI NGUỒN GEN SAU THU THẬP . 82

2.8.1 Phân loại dựa trên hệthống phân loại thực vật. 83

2.8.2 Phân nhóm dựa trên kiểu hình . 84

2.8.3 Phân nhóm nguồn gen theo vùng địa lý sinh thái . 86

2.9 XÂY DỰNG CƠSỞDỮLIỆU . 87

Chương 3. 89

BẢO TỒN NỘI VI . 89

(In situ). 89

3.1 NHỮNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TỒN CƠBẢN . 89

3.2 KHÁI NIỆM BẢO TỒN NỘI VI ( In situ). 90

3.3 BẢO TỒN TRÊN TRANG TRẠI . 91

3.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO TỒN NỘI VI KHÁC . 116

3.4.1 Khu bảo tồn sinh quyển hoặc khu bảo vệ đa dạng. 116

3.4.2 Phương pháp vườn hộ. 118

Chương 4. 120

BẢO TỒN NGOẠI VI . 120

4.1 KHÁI NIỆM . 120

4.2 BẢO TỒN HẠT (SEED GENEBANK) (đối với hạt chịu làm khô -Orthodox seed

conservation). 121

4.2.1 Thu nhận mẫu nguồn gen hạt đưa vào ngân hàng hạt. 123

4.2.2 Đăng ký nguồn gen vào ngân hàng gen hạt . 124

4.2.3 Độsạch mẫu hạt nguồn gen. 126

4.2.4 Độ ẩm mẫu hạt và làm khô trước khi bảo tồn. 127

4.2.5 Kiểm tra chất lượng hạt nguồn gen trược khi bảo tồn . 131

4.2.6 Đóng bao và tồn trữnguồn gen . 137

4.2.7 Quản lý kho bảo tồn nguồn gen . 138

4.2.8 Nhân nguồn gen. 140

4.3 BẢO TỒN NGÂN HÀNG GEN ĐỒNG RUỘNG . 141

(Bảo tồn ngân hàng gen đồng ruộng với loài không bảo tồn hạt khô (non-orthodox) và các loài

nhân giống vô tính) . 141

4.3.1 Chọn điểm và thu thập nguồn gen cho bảo tồn đồng ruộng . 143

4.3.2 Nguyên lý bảo tồn đồng ruộng . 144

4.3.3 Bốtrí xắp xếp ngân hàng gen đồng ruộng . 146

4.3.4 Quản lý đồng ruộng . 146

4.3.5 Đánh giá đặc điểm ngân hàng gen đồng ruộng. 148

4.3.6 Sửdụng ngân hàng gen đồng ruộng . 149

4.4 BẢO TỒN ĐÔNG LẠNH . 149

4.4.1 Cơsởlý thuyết của bảo tồn đông lạnh . 150

4.4.2 Kỹthuật bảo tồn đông lạnh. 152

4.4.3 Ứng dụng bảo tồn đông lạnh với các loài thân thảo . 152

4.4.4 Bảo tồn đông lạnh với các loài cây thân gỗ. 154

4.4.5 Tính toàn vẹn di truyền của thực vật khi bảo tồn đông lạnh. 155

4.5 BẢO TỒN IN VITRO. 155

4.5.1 Nguyên lý bảo tồn In vitro. 155

4.5.2 Phân loại bảo tồn In vitro. 156

4.5.3 Những kỹthuật cơbản trong bảo tồn In vitro. 157

4.6 BẢO TỒN HẠT PHẤN . 159

4.7 NGÂN HÀNG DNA .159

4.7.1 Những ngân hàng DNA hiện có trên thếgiới . 159

4.7.2 Bảo tồn DNA hiện nay trên thếgiới . 159

4.7.3 Kỹthuật chủyếu trong tách và tồn trữDNA. 160

4.7.4 Ngân hàng DNA nhưmột bảo tồn bổsung . 161

4.7.5 Luật pháp quốc tếvềngân hàng DNA. 161

Chương 5. 163

ĐÁNH GIÁ VÀ SỬDỤNG NGUỒN GEN . 163

5.1 NHÂN TĂNG SỐLƯỢNG HẠT . 163

5.1.1 Kỹthuật nhân đểgiữnguyên tính xác thực di truyền của nguồn gen. 163

5.1.2 Bốtrí thí nghiệm nhân hạt . 164

5.1.3 Các chỉtiêu theo dõi . 164

5.2 HỆTHỐNG HÓA THÔNG TIN . 164

5.3 CÁC LOẠI THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN . 165

5.3.1 Đánh giá cơbản . 165

5.3.2 Đánh giá và mô tả đặc điểm chi tiết . 165

5.4 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN. 166

5.4.1 Công thức thí nghiệm trong đánh giá nguồn gen. 166

5.4.2 Sốlượng mẫu nguồn gen trong một thí nghiệm đánh giá. 167

5.4.3 Đối chứng . 167

5.4.4 Chọn điểm thí nghiệm . 167

5.4.5 Kỹthuật bốtrí thí nghiệm. 167

5.4.6 Thu thập thông tin thí nghiệm nguồn gen. 171

5.4.7 Quản lý sốliệu thu thập . 174

5.4.8 Phân tích thống kê sốliệu . 175

5.5 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆSINH HỌC ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN . 178

5.6 TỔNG HỢP KẾT QUẢVÀ TÀI LIỆU HÓA . 180

5.7 SỬDỤNG NGUỒN GEN THỰC VẬT . 180

5.7.1 Nghiên cứu cơbản:. 180

5.7.2 Sửdụng trong các chương trình tạo giống với các mục tiêu khác nhau . 180

5.7.5 Phân phối sửdụng nguồn gen. 181

5.7.6 Sửdụng nguồn gen hoang dại và họhàng hoang dại . 183

5.7.7 Sửdụng nguồn gen cây trồng địa phương . 187

5.7.8 Sửdụng nguồn gen mới tạo thành và nguồn gen cây trồng thếgiới . 188

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 191

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY