Giáo trình Lý thuyết động cơ đốt trong

Chương I. Khái quát về động cơ đốt trong 1.1 Động cơ động cơ đốt trong là một loại động cơ nhiệt1.2 So sánh động cơ đốt trong với các động cơ nhiệt khác 1.3 Phân loại động cơ đốt trong 1.4 Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong 1.4.1 Những khái niệm và định nghĩa cơ bản 1.4.2 Nguyên lý làm việc của động cơ hai kỳ 1.4.3 So sánh động cơ 4 kỳ và động cơ 2 kỳ 1.5 Những thông số đặc trưng cơ bản của động cơ đốt trong (bổ sung thêm những thông số về ô nhiễm môi trường:các thành phần độc hại trong khí thải của động cơ diesel và xăng) Chương II. Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong2.1 Những khái niệm cơ bản 2.1.1 Những đặc điểm của chu trình lý tưởng và ý nghĩa của việc nghiên cứu 2.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá chu trình lý tưởng 2.2 Các chu trình lý tưởng thông dụng 2.2.1 Chu trình hỗn hợp 2.2.2 Chu trình đẵng tích 2.3 Khảo sát ảnh hưởng đến hiệu suất nhiệt và áp suất trung bình của chu trình lý tưởng 2.3.1 Chu trình đẳng tích 2.3.2 Chu trình hỗn hợp Chương III. Môi chất công tác 3.1 Nhiên liệu 3.1.1 Các loại nhiên liệu dùng trong động cơ đốt trong 3.1.2 Tính chất của nhiên liệu lỏng 3.1.3 Đánh giá tính tự cháy của nhiên liệu diesel 3.1.4 Đánh giá tính chống kích nổ của động cơ đốt cháy cưỡng bức 3.2 Phản ứng cháy và sản vật cháy 3.2.1 Nhiên liệu cháy hoàn toàn 3.2.1.1 Lượng không khí cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 1 kg nhiên liệu 3.2.1.2 Hệ số dư lượng không khí 3.2.1.3 Lượng khí nạp mới M13.2.1.4 Sản vật cháy M23.2.2 Nhiên liệu cháy không hoàn toàn 3.2.3 Thay đổi thể tích khi cháy 3.2.3.1 Lượng thay đổi tuyệt đối 3.2.3.2 Hệ số biến đổi phân tử lý thuyết ò03.2.3.3 Hệ số biến đổi phân tử thực tế òvà òx3.3 Tỷ nhiệt của môi chất công tác 3.3.1 Tỷ nhiệt phụ thuộc nhiệt độ 3.3.2 Tỷ nhiệt của khí nạp mới 3.3.3 Tỷ nhiệt của sản vật cháy 3.3.4 Tỷ nhiệt của hỗn hợp công tác Chương IV. Chu trình thực tế của động cơ đốt trong 4.1 Quá trình nạp 4.1.1 Khái quát 4.1.2 Những thông số cơ bản của quá trình nạp 4.1.2.1 áp suất cuối quá trình nạp 4.1.2.2 Hệ số khí sót 4.1.2.3 Nhiệt độ sấy nóng khí nạp mới 4.1.2.4 Nhiệt độ cuối quá trình nạp 4.1.2.5 Hệ số nạp 4.1.3 Những thông số ảnh hưởng đến hệ số nạp 4.2 Quá trình nén 4.2.1 Diễn biến và các thông số cơ bản của quá trình nén 4.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số nén đa biến 4.2.3 Cân bằng nhiệt trong quá trình nén 4.2.4 Vấn đề chọn tỷ số nén 4.3 Quá trình cháy 4.3.1 Khái niệm cơ bản 4.3.2 Cơ sở lý hoá của quá trình cháy 4.3.3 Quá trình cháy trong động cơ xăng 4.3.3.1 Diễn biến 4.3.3.2 Những nhân tố ảnh hưởng 4.3.3.3 những hiện tượng cháy không bình thường trong động cơ xăng 4.3.4 Quá trình cháy trong động cơ diesel 4.3.4.1 Diễn biến 4.3.4.2 Những nhân tố ảnh hưởng 4.3.5 Tính toán nhiệt động quá trình cháy 4.3.5.1 Sơ đồ tính toán 4.3.5.2 Quan hệ giữa các thông số 4.3.5.3 Phương trình cháy 4.4 Quá trình gign nở 4.4.1 Diễn biến 4.4.2 Cân bằng nhiệt trong quá trình gign nở 4.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số gign nở đa biến 4.5 Quá trình thải 4.5.1 Diễn biến 4.5.2 Vấn đề thải sạch Chương V. Những thông số chỉ thị, có ích và vấn đề cân bằng nhiệt của động cơ đốt trong 5.1 Những thông số chỉ thị 5.1.1 Công chỉ thị 5.1.2 Công suất chỉ thị 5.1.3 Hiệu suất chỉ thị 5.2 Những thông số có ích 5.2.1 Tổn thất cơ giới 5.2.2 Công suất có ích và hiệu suất cơ giới 5.2.3 Hiệu suất và suất tiêu thụ nhiên liệu 5.3 Cân bằng nhiệt của động cơ đốt trong Chương VI. Thay đổi môi chất trong động cơ 2 kỳ 6.1 Các hệ thống quét thải của động cơ 2 kỳ 6.2 Pha phối khí 6.2.1 Pha phối khí đối xứng 6.2.2 Pha phối khí không đối xứng 6.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng quá trình quétthải Chương VII. Hình thành khí hỗn hợp trong động cơ đốt trong 7.1 Hình thành khí hỗn hợp trong động cơ xăng 7.1.1 Hỗn hợp bên ngoài 7.1.1.1 Hỗn hợp dùng bộ chế hoà khí 7.1.1.2 Hệ thống phun xăng gián tiếp 7.1.2 Hỗn hợp bên trong: động cơ phun xăng trực tiếp (GDI) 7.2 Hình thành khí hỗn hợp trong động cơ diesel 7.2.1 Hình thành hỗn hợp trong buồng cháy thống nhất 7.2.1.1 Buồng cháy thống nhất không tận dụng xoáy lốc, hỗn hợp thể tích 7.2.1.2 Buồng cháy thống nhất tận dụng xoáy lốc, hỗn hợp thể tíchưmàng 7.2.1.3 Hỗn hợp màng 7.2.2 Hình thành hỗn hợp trong buồng cháy ngăn cáchChương VIII. Đặc tính động cơ 8.1 Khái niệm chung và cơ sở xây dựng đặc tính 8.1.1 Chế độ làm việc 8.1.2 Các loại đặc tính của động cơ 8.1.3 Cơ sở xây dựng đặc tính 8.2 Đặc tính tốc độ 8.2.1 Các loại đặc tính tốc độ 8.2.2 Đặc tính tốc độ động cơ xăng 8.2.2.1 Đặc tính ngoài 8.2.2.2 Đặc tính bộ phận 8.2.3 Đặc tính tốc độ động cơ diesel 8.2.3.1 Đặc tính ngoài 8.2.3.2 Đặc tính bộ phận 8.3 Đặc tính chân vịt 8.3.1 Đặc điểm của đặc tính chân vịt 8.3.2 Đặc tính chân vịt động cơ xăng 8.3.3 Đặc tính chân vịt động cơ diesel 8.4 Đặc tính tải 8.3.1 Đặc tính tải động cơ xăng 8.3.2 Đặc tính tải động cơ diesel 8.5 Đặc tính tổng hợp 8.6 Đặc tính điều chỉnh (kể cả đặc tính điều chỉnh các thành phần độc hại theo hệ số dư lượng không khí) 8.7 Đặc tính không tải và điều tốc 8.8 Cải thiện đặc tính

Chương I. Khái quát về động cơ đốt trong

1.1 Động cơ động cơ đốt trong là một loại động cơ nhiệt

1.2 So sánh động cơ đốt trong với các động cơ nhiệt khác

1.3 Phân loại động cơ đốt trong

1.4 Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong

1.4.1 Những khái niệm và định nghĩa cơ bản

1.4.2 Nguyên lý làm việc của động cơ hai kỳ

1.4.3 So sánh động cơ 4 kỳ và động cơ 2 kỳ

1.5 Những thông số đặc trưng cơ bản của động cơ đốt trong

(bổ sung thêm những thông số về ô nhiễm môi trường:các thành phần độc hại trong khí thải của

động cơ diesel và xăng)

Chương II. Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong

2.1 Những khái niệm cơ bản

2.1.1 Những đặc điểm của chu trình lý tưởng và ý nghĩa của việc nghiên cứu

2.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá chu trình lý tưởng

2.2 Các chu trình lý tưởng thông dụng

2.2.1 Chu trình hỗn hợp

2.2.2 Chu trình đẵng tích

2.3 Khảo sát ảnh hưởng đến hiệu suất nhiệt và áp suất trung bình của chu trình lý tưởng

2.3.1 Chu trình đẳng tích

2.3.2 Chu trình hỗn hợp

Chương III. Môi chất công tác

3.1 Nhiên liệu

3.1.1 Các loại nhiên liệu dùng trong động cơ đốt trong

3.1.2 Tính chất của nhiên liệu lỏng

3.1.3 Đánh giá tính tự cháy của nhiên liệu diesel

3.1.4 Đánh giá tính chống kích nổ của động cơ đốt cháy cưỡng bức

3.2 Phản ứng cháy và sản vật cháy

3.2.1 Nhiên liệu cháy hoàn toàn

3.2.1.1 Lượng không khí cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 1 kg nhiên liệu

3.2.1.2 Hệ số dư lượng không khí

3.2.1.3 Lượng khí nạp mới M1

3.2.1.4 Sản vật cháy M2

3.2.2 Nhiên liệu cháy không hoàn toàn

3.2.3 Thay đổi thể tích khi cháy

3.2.3.1 Lượng thay đổi tuyệt đối

3.2.3.2 Hệ số biến đổi phân tử lý thuyết ò0

3.2.3.3 Hệ số biến đổi phân tử thực tế òvà òx

3.3 Tỷ nhiệt của môi chất công tác

3.3.1 Tỷ nhiệt phụ thuộc nhiệt độ

3.3.2 Tỷ nhiệt của khí nạp mới

3.3.3 Tỷ nhiệt của sản vật cháy

3.3.4 Tỷ nhiệt của hỗn hợp công tác

Chương IV. Chu trình thực tế của động cơ đốt trong

4.1 Quá trình nạp

4.1.1 Khái quát

4.1.2 Những thông số cơ bản của quá trình nạp

4.1.2.1 áp suất cuối quá trình nạp

4.1.2.2 Hệ số khí sót

4.1.2.3 Nhiệt độ sấy nóng khí nạp mới

4.1.2.4 Nhiệt độ cuối quá trình nạp

4.1.2.5 Hệ số nạp

4.1.3 Những thông số ảnh hưởng đến hệ số nạp

4.2 Quá trình nén

4.2.1 Diễn biến và các thông số cơ bản của quá trình nén

4.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số nén đa biến

4.2.3 Cân bằng nhiệt trong quá trình nén

4.2.4 Vấn đề chọn tỷ số nén

4.3 Quá trình cháy

4.3.1 Khái niệm cơ bản

4.3.2 Cơ sở lý hoá của quá trình cháy

4.3.3 Quá trình cháy trong động cơ xăng

4.3.3.1 Diễn biến

4.3.3.2 Những nhân tố ảnh hưởng

4.3.3.3 những hiện tượng cháy không bình thường trong động cơ xăng

4.3.4 Quá trình cháy trong động cơ diesel

4.3.4.1 Diễn biến

4.3.4.2 Những nhân tố ảnh hưởng

4.3.5 Tính toán nhiệt động quá trình cháy

4.3.5.1 Sơ đồ tính toán

4.3.5.2 Quan hệ giữa các thông số

4.3.5.3 Phương trình cháy

4.4 Quá trình gign nở

4.4.1 Diễn biến

4.4.2 Cân bằng nhiệt trong quá trình gign nở

4.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số gign nở đa biến

4.5 Quá trình thải

4.5.1 Diễn biến

4.5.2 Vấn đề thải sạch

Chương V. Những thông số chỉ thị, có ích và vấn đề cân bằng nhiệt của

động cơ đốt trong

5.1 Những thông số chỉ thị

5.1.1 Công chỉ thị

5.1.2 Công suất chỉ thị

5.1.3 Hiệu suất chỉ thị

5.2 Những thông số có ích

5.2.1 Tổn thất cơ giới

5.2.2 Công suất có ích và hiệu suất cơ giới

5.2.3 Hiệu suất và suất tiêu thụ nhiên liệu

5.3 Cân bằng nhiệt của động cơ đốt trong

Chương VI. Thay đổi môi chất trong động cơ 2 kỳ

6.1 Các hệ thống quét thải của động cơ 2 kỳ

6.2 Pha phối khí

6.2.1 Pha phối khí đối xứng

6.2.2 Pha phối khí không đối xứng

6.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng quá trình quétthải

Chương VII. Hình thành khí hỗn hợp trong động cơ đốt trong

7.1 Hình thành khí hỗn hợp trong động cơ xăng

7.1.1 Hỗn hợp bên ngoài

7.1.1.1 Hỗn hợp dùng bộ chế hoà khí

7.1.1.2 Hệ thống phun xăng gián tiếp

7.1.2 Hỗn hợp bên trong: động cơ phun xăng trực tiếp (GDI)

7.2 Hình thành khí hỗn hợp trong động cơ diesel

7.2.1 Hình thành hỗn hợp trong buồng cháy thống nhất

7.2.1.1 Buồng cháy thống nhất không tận dụng xoáy lốc, hỗn hợp thể tích

7.2.1.2 Buồng cháy thống nhất tận dụng xoáy lốc, hỗn hợp thể tíchưmàng

7.2.1.3 Hỗn hợp màng

7.2.2 Hình thành hỗn hợp trong buồng cháy ngăn cách

Chương VIII. Đặc tính động cơ

8.1 Khái niệm chung và cơ sở xây dựng đặc tính

8.1.1 Chế độ làm việc

8.1.2 Các loại đặc tính của động cơ

8.1.3 Cơ sở xây dựng đặc tính

8.2 Đặc tính tốc độ

8.2.1 Các loại đặc tính tốc độ

8.2.2 Đặc tính tốc độ động cơ xăng

8.2.2.1 Đặc tính ngoài

8.2.2.2 Đặc tính bộ phận

8.2.3 Đặc tính tốc độ động cơ diesel

8.2.3.1 Đặc tính ngoài

8.2.3.2 Đặc tính bộ phận

8.3 Đặc tính chân vịt

8.3.1 Đặc điểm của đặc tính chân vịt

8.3.2 Đặc tính chân vịt động cơ xăng

8.3.3 Đặc tính chân vịt động cơ diesel

8.4 Đặc tính tải

8.3.1 Đặc tính tải động cơ xăng

8.3.2 Đặc tính tải động cơ diesel

8.5 Đặc tính tổng hợp

8.6 Đặc tính điều chỉnh (kể cả đặc tính điều chỉnh các thành phần độc hại theo hệ số dư lượng

không khí)

8.7 Đặc tính không tải và điều tốc

8.8 Cải thiện đặc tính

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY