• Phaàn môû ñaàu:1. Nhaän lôùp : GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc2. Khôûi ñoäng :- Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân * Troø chôi : "Bòt maét baét deâ" (Hình 67)

• Phaàn môû ñaàu:

1. Nhaän lôùp : GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc

2. Khôûi ñoäng :

- Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân

* Troø chôi : "Bòt maét baét deâ"

(Hình 67)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY