Giáo án môn Số học lớp 6 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

A/ Mục Tiêu:

1/ Kiến Thức:

 HS bieát ñöôïc taäp hôïp caùc STN,thöù töï trong N, bieåu dieãn ñöôïc moät soá treân tia soá, naém ñöôïc ñieåm bieåu dieãn soá nhoû hôn ôû beân traùi soá lôùn hôn treân tia soá.

2/ Kĩ Năng:

 Phaân bieät ñöôïc taäp N vaø N* , bieát söû duïng caùc kí hieäu  vaø , bieát vieát số TN lieàn sau, soá töï nhieân lieàn tröôùc cuûa moät số TN.

3/ Thái Độ

 Reøn luyeän tính chính xaùc khi söû duïng caùc kí hieäu

B/ Chuẩn Bị Của Gv Và Hs

- Gv: thöôùc thaúng, baûng phuï, phaán maøu

- HS: thöôùc thaúng

C/ Phương Pháp

 Gôïi môû, vaán ñaùp, thöïc haønh, trực quan, nhóm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY