Ebook Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R

Mục lục 1 Tải R xuống và cài đặt vào máy tính 4 2 Tải R package và cài đặt vào máy tính 6 3 “Văn phạm” R 7 3.1 Cách đặt tên trong R 9 3.2 Hỗtrợtrong R 9 4 Cách nhập dữliệu vào R 10 4.1 Nhập sốliệu trực tiếp: c() 10 4.2 Nhập sốliệu trực tiếp: edit(data.frame()) 12 4.3 Nhập sốliệu từmột text file: read.table 13 4.4 Nhập sốliệu từExcel 14 4.5 Nhập sốliệu từSPSS 15 4.6 Thông tin vềsốliệu 16 4.7 Tạo dãy sốbằng hàm seq, repvà gl17 5 Biên tập sốliệu 19 5.1 Tách rời sốliệu: subset 19 5.2 Chiết sốliệu từmột data .frame 20 5.3 Nhập hai data.frame thành một: merge21 5.4 Biến đổi sốliệu (data coding) 22 5.5 Biến đổi sốliệu bằng cách dùng replace 23 5.6 Biến đổi thành yếu tố(factor) 23 5.7 Phân nhóm sốliệu bằng cut2 (Hmisc) 24 6 Sửdụng R cho tính toán đơn giản 24 6.1 Tính toán đơn giản 24 6.2 Sửdụng R cho các phép tính ma trận 26 7 Sửdụng R cho tính toán xác suất 31 7.1 Phép hoán vị(permutation) 31 7.2 Biến sốngẫu nhiên và hàm phân phối 32 7.3 Biến sốngẫu nhiên và hàm phân phối 32 7.3.1 Hàm phân phối nhịphân (Binomial distribution) 33 7.3.2 Hàm phân phối Poisson (Poisson distribution) 35 7.3.3 Hàm phân phối chuẩn (Normal distribution) 36 7.3.4 Hàm phân phối chuẩn chuẩn hóa (Standardized Normal distribution) 38 7.4 Chọn mẫu ngẫu nhiên (random sampling) 41 8 Biểu đồ42 8.1 Sốliệu cho phân tích biểu đồ42 8.2 Biểu đồcho một biến sốrời rạc (discrete variable): barplot 44 8.3 Biểu đồcho hai biến sốrời rạc (discrete variable): barplot45 8.4 Biểu đồhình tròn 46 8.5 Biểu đồcho một biến sốliên tục: stripchartvà hist47 8.5.1 Stripchart 47 8.5.2 Histogram 48 8.6 Biểu đồhộp (boxplot) 49 8.7 Phân tích biểu đồcho hai biến liên tục 50 8.7.1 Biểu đồtán xạ(scatter plot) 50 8.8 Phân tích Biểu đồcho nhiều biến: pairs53 8.9 Biểu đồvới sai sốchuẩn (standard error) 54 9 Phân tích thống kê mô tả55 9.1 Thống kê mô tả(descriptive statistics, summary) 55 9.2 Thống kê mô tảtheo từng nhóm 60 9.3 Kiểm định t (t.test) 61 9.3.1 Kiểm định t một mẫu 61 9.3.2 Kiểm định t hai mẫu 62 9.4 Kiểm định Wilcoxon cho hai mẫu (wilcox.test) 63 9.5 Kiểm định t cho các biến sốtheo cặp (paired t-test, t.test) 64 9.6 Kiểm định Wilcoxon cho các biến sốtheo cặp (wilcox.test) 65 9.7 Tần số(frequency) 66 9.8 Kiểm định tỉlệ(proportion test, prop.test, binom.test) 67 9.9 So sánh hai tỉlệ(prop.test, binom.test) 68 9.10 So sánh nhiều tỉlệ(prop.test, chisq.test) 69 9.10.1 Kiểm định Chi bình phương (Chi squared test, chisq.test) 70 9.10.2 Kiểm định Fisher (Fisher’s exact test, fisher.test) 71 10 Phân tích hồi qui tuyến tính 71 10.1 Hệsốtương quan 73 10.1.1 Hệsốtương quan Pearson 73 10.1.2 Hệsốtương quan Spearman 74 10.1.3 Hệsốtương quan Kendall 74 10.2 Mô hình của hồi qui tuyến tính đơn giản 75 10.3 Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến (multiple linear regression) 82 11 Phân tích phương sai 85 11.1 Phân tích phương sai đơn giản (one-way analysis of variance) 85 11.2 So sánh nhiều nhóm và điều chỉnh trịsốp 87 11.3 Phân tích bằng phương pháp phi tham số90 11.4 Phân tích phương sai hai chiều (two-way ANOVA) 91 12 Phân tích hồi qui logistic 94 12.1 Mô hình hồi qui logistic 95 12.2 Phân tích hồi qui logistic bằng R 97 12.3 Ước tính xác suất bằng R 101 13 Ước tính cỡmẫu (sample size estimation) 103 13.1 Khái niệm về“power” 104 13.2 Sốliệu để ước tính cỡmẫu 106 13.4 Ước tính cỡmẫu 107 13.4.1 Ước tính cỡmẫu cho một chỉsốtrung bình 107 13.4.2 Ước tính cỡmẫu cho so sánh hai sốtrung bình 108 13.4.3 Ước tính cỡmẫu cho phân tích phương sai 110 13.4.4 Ước tính cỡmẫu để ước tính một tỉlệ111 13.4.5 Ước tính cỡmẫu cho so sánh hai tỉlệ112 14 Tài liệu tham khảo 115 15 Thuật ngữdùng trong sách 117

Mục lục

1 Tải R xuống và cài đặt vào máy tính 4

2 Tải R package và cài đặt vào máy tính 6

3 “Văn phạm” R 7

3.1 Cách đặt tên trong R 9

3.2 Hỗtrợtrong R 9

4 Cách nhập dữliệu vào R 10

4.1 Nhập sốliệu trực tiếp: c() 10

4.2 Nhập sốliệu trực tiếp: edit(data.frame()) 12

4.3 Nhập sốliệu từmột text file: read.table 13

4.4 Nhập sốliệu từExcel 14

4.5 Nhập sốliệu từSPSS 15

4.6 Thông tin vềsốliệu 16

4.7 Tạo dãy sốbằng hàm seq, repvà gl17

5 Biên tập sốliệu 19

5.1 Tách rời sốliệu: subset 19

5.2 Chiết sốliệu từmột data .frame 20

5.3 Nhập hai data.frame thành một: merge21

5.4 Biến đổi sốliệu (data coding) 22

5.5 Biến đổi sốliệu bằng cách dùng replace 23

5.6 Biến đổi thành yếu tố(factor) 23

5.7 Phân nhóm sốliệu bằng cut2 (Hmisc) 24

6 Sửdụng R cho tính toán đơn giản 24

6.1 Tính toán đơn giản 24

6.2 Sửdụng R cho các phép tính ma trận 26

7 Sửdụng R cho tính toán xác suất 31

7.1 Phép hoán vị(permutation) 31

7.2 Biến sốngẫu nhiên và hàm phân phối 32

7.3 Biến sốngẫu nhiên và hàm phân phối 32

7.3.1 Hàm phân phối nhịphân (Binomial distribution) 33

7.3.2 Hàm phân phối Poisson (Poisson distribution) 35

7.3.3 Hàm phân phối chuẩn (Normal distribution) 36

7.3.4 Hàm phân phối chuẩn chuẩn hóa (Standardized Normal distribution) 38

7.4 Chọn mẫu ngẫu nhiên (random sampling) 41

8 Biểu đồ42

8.1 Sốliệu cho phân tích biểu đồ42

8.2 Biểu đồcho một biến sốrời rạc (discrete variable): barplot 44

8.3 Biểu đồcho hai biến sốrời rạc (discrete variable): barplot45

8.4 Biểu đồhình tròn 46

8.5 Biểu đồcho một biến sốliên tục: stripchartvà hist47

8.5.1 Stripchart 47

8.5.2 Histogram 48

8.6 Biểu đồhộp (boxplot) 49

8.7 Phân tích biểu đồcho hai biến liên tục 50

8.7.1 Biểu đồtán xạ(scatter plot) 50

8.8 Phân tích Biểu đồcho nhiều biến: pairs53

8.9 Biểu đồvới sai sốchuẩn (standard error) 54

9 Phân tích thống kê mô tả55

9.1 Thống kê mô tả(descriptive statistics, summary) 55

9.2 Thống kê mô tảtheo từng nhóm 60

9.3 Kiểm định t (t.test) 61

9.3.1 Kiểm định t một mẫu 61

9.3.2 Kiểm định t hai mẫu 62

9.4 Kiểm định Wilcoxon cho hai mẫu (wilcox.test) 63

9.5 Kiểm định t cho các biến sốtheo cặp (paired t-test, t.test) 64

9.6 Kiểm định Wilcoxon cho các biến sốtheo cặp (wilcox.test) 65

9.7 Tần số(frequency) 66

9.8 Kiểm định tỉlệ(proportion test, prop.test, binom.test) 67

9.9 So sánh hai tỉlệ(prop.test, binom.test) 68

9.10 So sánh nhiều tỉlệ(prop.test, chisq.test) 69

9.10.1 Kiểm định Chi bình phương (Chi squared test, chisq.test) 70

9.10.2 Kiểm định Fisher (Fisher’s exact test, fisher.test) 71

10 Phân tích hồi qui tuyến tính 71

10.1 Hệsốtương quan 73

10.1.1 Hệsốtương quan Pearson 73

10.1.2 Hệsốtương quan Spearman 74

10.1.3 Hệsốtương quan Kendall 74

10.2 Mô hình của hồi qui tuyến tính đơn giản 75

10.3 Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến (multiple linear regression) 82

11 Phân tích phương sai 85

11.1 Phân tích phương sai đơn giản (one-way analysis of variance) 85

11.2 So sánh nhiều nhóm và điều chỉnh trịsốp 87

11.3 Phân tích bằng phương pháp phi tham số90

11.4 Phân tích phương sai hai chiều (two-way ANOVA) 91

12 Phân tích hồi qui logistic 94

12.1 Mô hình hồi qui logistic 95

12.2 Phân tích hồi qui logistic bằng R 97

12.3 Ước tính xác suất bằng R 101

13 Ước tính cỡmẫu (sample size estimation) 103

13.1 Khái niệm về“power” 104

13.2 Sốliệu để ước tính cỡmẫu 106

13.4 Ước tính cỡmẫu 107

13.4.1 Ước tính cỡmẫu cho một chỉsốtrung bình 107

13.4.2 Ước tính cỡmẫu cho so sánh hai sốtrung bình 108

13.4.3 Ước tính cỡmẫu cho phân tích phương sai 110

13.4.4 Ước tính cỡmẫu để ước tính một tỉlệ111

13.4.5 Ước tính cỡmẫu cho so sánh hai tỉlệ112

14 Tài liệu tham khảo 115

15 Thuật ngữdùng trong sách 117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY