Ebook Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích

MỤC LỤCMục lục.1Lời nói đầu.6Những điều cần biết khi tiến hành phân tích định lượng.7Giới thiệu một sốdụng cụ, thiết bịcơbản .8 khi làm thí nghiệm phân tích định lượngXửlý thống kê các sốliệu thực nghiệm.12Phần 1: Các phương pháp phân tích hóa học.14Chương I: .14 Phân tích bằng phương pháp trọng lượngBài 1: SO .16 Xác định 42-(sunfat) theophương pháp khối lượngBài 2: Xác định sắt theophương pháp khối lượng.18Bài 3: .20 Xác định niken trong thépChương II: .22 Phân tích bằng phương pháp thểtíchDụng cụdùng để đo thểtích dung dịch.22 Tính toán và pha chếdung dịch trong phân tích thểtích.26 Chất chỉthị.33 Các bài thí nghiệm.41 Bài 4:Pha chếvà chuẩn độdung dịch HCl.41Bài 5:Xác định nồng độdung dịch naoh bằng dung dịch HCl.43Bài 6:Xác định hàmlượng NaCOtrong Na COkỹthuật.44 2 3 2 3Bài 7:Xác định nồng độNaOH và NaCOtrong hỗn hợp.45 2 3 Bài 8:Xác định hàmlượng axit có trong dấmvà rượu vang.48Bài 9:Pha chếvà xác định nồng độdung dịch KMnO .49 4Bài 10:Xác định hàmlượng canxi trong đá vôi.51Bài 11: Xác định nồng độdung dịch Fe bằng KMnO.53Bài 12:Xác định sắt trong dung dịch FeClbằng KMnO.54 3 4Bài 13:Xác định hàmlượng Mn trong thép hợp kim.56Bài 14:Xác định nồng độFe bằng KCrO.57Bài 15:Xác định crômtrong thép hợp kim.60Bài 16:Chuẩn độdung dịch NaSOtheo phương pháp iốt.61 2 2 3Bài 17:Xác định đồng trong CuSO .65 4Bài 18:Xác định antimon trong antimon kỹthuật.67Bài 19:Xác định Clbằng dung dịch chuẩn AgNO.68Bài 20:Xác định Clbằng dung dịch chuẩn Hg(NO) . 69Bài 21:Xác định kẽm (Zn) bằng feroxianua kali theo phương pháp kết tủa . 70Bài 22:Xác định nồng độcomplexon III bằng dung dịch ZnSO . 71 4Bài 23: Xác định độcứng chung của nước bằng complexon III . 73Bài 24:Xác định Ca bằng phương pháp complexon. 74Bài 25:Xác định Al bằng complexon III theo phương pháp định phân ngược . 75Bài 26:Xác định Ni bằng complexon III . 76Bài 27:Xác định coban bằng complexon III. 77Phần 2: Các phương pháp phân tích hóa lý. 78Chương 1: Phương pháp trắc quang. 78 Bài 28: Nghiên cứu phổhấp thụcủa phức Fe-axit sunfosalisilic. 82Bài 29: Xác định sắt bằng axit sunfosalixilic . 83Bài 30: Xác định hàm lượng sắt trong nước tựnhiên . 85Bài 31: Xác định MnO và CrO trong dung dịch hỗn hợp . 87 4Bài 32: Xác định Ni bằng dimetylglyoxim. 88Bài 33: Xác định amoni trong nước . 89Bài 34: Xác định Clbằng thủy ngân thyoxyanate . 91Bài 35: Phương pháp đo quang xác định thành phần phức phức Cu(II)−nitrozo-r-sol . 92Bài 36: Xác định đồng theo phương pháp đo quang vi sai . 95Bài 37: Phổ điện tửcủa ion NO . 97 2Chương 2: Phương pháp điện phân. 100 Bài 38: Phương pháp điện phân khối lượng xác định đồng . 104Bài 39: Phương pháp điện phân có kiểm tra thếcatot xác định Pb trong oxit kẽm . 106Chương 3: Phương pháp cực phổ. 108 Bài 40: Xác định Zn trong dung dịch . 110Bài 41: Xác định Cd trong dung dịch . 111Bài 42: Phương pháp von−ampe xác định Pb . 113Bài 43: Phương pháp von-ampe xác định Zn , Cd , Pb , Cu khi chúng có mặt đồng thời. 114Chương 4: Phương pháp điện thế. 116 Bài 44: Xác định nồng độHCl bằng NaOH (điện cực quinhydron bão hòa). 118Bài 45: Xác định nồng độNaOH và NaCObằng HCl (điện cực thủy tinh). 119 2 3Bài 46: Xác định Cl, I trong dung dịch hỗn hợp bằng AgNO0,1N. 122Bài 47: Chuẩn độFe bằng KCrO.123Chương 5: Phương pháp sắc ký trao đổi ion.125Bài 48: Phương pháp trao đổi ion trên nhựa cationit tách niken và coban.126Bài 49: Tách và xác định Fe , Zn trong dung dịch hỗn hợp.128Chương 6: Phương pháp chiết – đo quang.130 Bài 50: Xác định vi lượng đồng(II) khi có niken(II) lượng lớn bằng phương pháp chiết-đo quang.134Tài liệu tham khảo.136

MỤC LỤC

Mục lục.1

Lời nói đầu.6

Những điều cần biết khi tiến hành phân tích định lượng.7

Giới thiệu một sốdụng cụ, thiết bịcơbản .8 khi làm thí nghiệm phân tích định lượng

Xửlý thống kê các sốliệu thực nghiệm.12

Phần 1: Các phương pháp phân tích hóa học.14

Chương I: .14 Phân tích bằng phương pháp trọng lượng

Bài 1: SO .16 Xác định 4

2-(sunfat) theophương pháp khối lượng

Bài 2: Xác định sắt theophương pháp khối lượng.18

Bài 3: .20 Xác định niken trong thép

Chương II: .22 Phân tích bằng phương pháp thểtích

Dụng cụdùng để đo thểtích dung dịch.22

Tính toán và pha chếdung dịch trong phân tích thểtích.26

Chất chỉthị.33

Các bài thí nghiệm.41

Bài 4:Pha chếvà chuẩn độdung dịch HCl.41

Bài 5:Xác định nồng độdung dịch naoh bằng dung dịch HCl.43

Bài 6:Xác định hàmlượng NaCOtrong Na COkỹthuật.44 2 3 2 3

Bài 7:Xác định nồng độNaOH và NaCOtrong hỗn hợp.45 2 3

Bài 8:Xác định hàmlượng axit có trong dấmvà rượu vang.48

Bài 9:Pha chếvà xác định nồng độdung dịch KMnO .49 4

Bài 10:Xác định hàmlượng canxi trong đá vôi.51

Bài 11: Xác định nồng độdung dịch Fe bằng KMnO.53

Bài 12:Xác định sắt trong dung dịch FeClbằng KMnO.54 3 4

Bài 13:Xác định hàmlượng Mn trong thép hợp kim.56

Bài 14:Xác định nồng độFe bằng KCrO.57

Bài 15:Xác định crômtrong thép hợp kim.60

Bài 16:Chuẩn độdung dịch NaSOtheo phương pháp iốt.61 2 2 3

Bài 17:Xác định đồng trong CuSO .65 4

Bài 18:Xác định antimon trong antimon kỹthuật.67

Bài 19:Xác định Clbằng dung dịch chuẩn AgNO.68

Bài 20:Xác định Clbằng dung dịch chuẩn Hg(NO) . 69

Bài 21:Xác định kẽm (Zn) bằng feroxianua kali theo phương pháp kết tủa . 70

Bài 22:Xác định nồng độcomplexon III bằng dung dịch ZnSO . 71 4

Bài 23: Xác định độcứng chung của nước bằng complexon III . 73

Bài 24:Xác định Ca bằng phương pháp complexon. 74

Bài 25:Xác định Al bằng complexon III theo phương pháp định phân ngược . 75

Bài 26:Xác định Ni bằng complexon III . 76

Bài 27:Xác định coban bằng complexon III. 77

Phần 2: Các phương pháp phân tích hóa lý. 78

Chương 1: Phương pháp trắc quang. 78

Bài 28: Nghiên cứu phổhấp thụcủa phức Fe-axit sunfosalisilic. 82

Bài 29: Xác định sắt bằng axit sunfosalixilic . 83

Bài 30: Xác định hàm lượng sắt trong nước tựnhiên . 85

Bài 31: Xác định MnO và CrO trong dung dịch hỗn hợp . 87 4

Bài 32: Xác định Ni bằng dimetylglyoxim. 88

Bài 33: Xác định amoni trong nước . 89

Bài 34: Xác định Clbằng thủy ngân thyoxyanate . 91

Bài 35: Phương pháp đo quang xác định thành phần phức phức Cu(II)−nitrozo-r-sol . 92

Bài 36: Xác định đồng theo phương pháp đo quang vi sai . 95

Bài 37: Phổ điện tửcủa ion NO . 97 2

Chương 2: Phương pháp điện phân. 100

Bài 38: Phương pháp điện phân khối lượng xác định đồng . 104

Bài 39: Phương pháp điện phân có kiểm tra thếcatot xác định Pb trong oxit kẽm . 106

Chương 3: Phương pháp cực phổ. 108

Bài 40: Xác định Zn trong dung dịch . 110

Bài 41: Xác định Cd trong dung dịch . 111

Bài 42: Phương pháp von−ampe xác định Pb . 113

Bài 43: Phương pháp von-ampe xác định Zn , Cd , Pb , Cu khi chúng có mặt đồng thời. 114

Chương 4: Phương pháp điện thế. 116

Bài 44: Xác định nồng độHCl bằng NaOH (điện cực quinhydron bão hòa). 118

Bài 45: Xác định nồng độNaOH và NaCObằng HCl (điện cực thủy tinh). 119 2 3

Bài 46: Xác định Cl, I trong dung dịch hỗn hợp bằng AgNO0,1N. 122

Bài 47: Chuẩn độFe bằng KCrO.123

Chương 5: Phương pháp sắc ký trao đổi ion.125

Bài 48: Phương pháp trao đổi ion trên nhựa cationit tách niken và coban.126

Bài 49: Tách và xác định Fe , Zn trong dung dịch hỗn hợp.128

Chương 6: Phương pháp chiết – đo quang.130

Bài 50: Xác định vi lượng đồng(II) khi có niken(II) lượng lớn bằng phương pháp chiết-đo quang.134

Tài liệu tham khảo.136

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY