Đồ án Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong NGN

MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT iChương 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU NGN 31.1. SỰ RA ĐỜI VÀ CÁC ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGN 31.1.1. Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN 31.1.2. Các động lực thúc đẩy sự phát triển của mạng NGN 41.2. KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGN 51.2.1. Khái niệm 51.2.2. Các đặc điểm của mạng NGN 71.3. KIẾN TRÚC MẠNG NGN 81.3.1. Kiến trúc chức năng của mạng NGN 81.3.2. Cấu trúc vật lý 111.4. CÁC PHẦN TỬ TRONG MẠNG NGN 121.4.1. Media Gateway (MG) 121.4.2. Media Gateway Controller (MGC) 131.4.3. Signalling Gateway (SG) 151.4.4. Hệ thống thiết bị truyền tải 151.4.5. Hệ thống thiết bị truy nhập 151.5. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN 16Chương 2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 182.1. VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 (CCS7) 182.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG CCS7 182.3. CÁC KHỐI CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CCS7 192.3.1. Sơ đồ khối chức năng 192.3.2. Mối tương quan giữa CCS7 và mô hình OSI 202.4. PHẦN CHUYỂN GIAO BẢN TIN – MTP 212.4.1. MTP mức 1 (đường số liệu báo hiệu) 212.4.2. MTP mức 2 (chức năng đường báo hiệu) 222.4.3. MTP mức 3 (chức năng mạng báo hiệu) 222.5. PHẦN ĐIỀU KHIỂN ĐẤU NỐI BÁO HIỆU – SCCP 232.5.1. Các dịch vụ của SCCP 232.5.2. Cấu trúc chức năng của SCCP 242.5.3. Các thủ tục báo hiệu 242.6. PHẦN ỨNG DỤNG KHẢ NĂNG GIAO DỊCH – TCAP 262.6.1. Cấu trúc của TCAP 262.6.2. Các hoạt động của TCAP 28Chương 3. TRUYỀN TẢI BÁO HIỆU SỐ 7 QUA MẠNG IP – SIGTRAN 293.1. GIỚI THIỆU CHUNG 293.2. GIỚI THIỆU VỀ SIGTRAN 313.3. ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN GIAO THỨC TRUYỀN TẢI MỚI 323.4. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LUỒNG TRUYỀN TẢI – SCTP 323.4.1. Tổng quan về kiến trúc của SCTP 323.4.2. Tổng quan về chức năng của SCTP 333.4.3. Khuôn dạng tiêu đề chung của SCTP 343.5. M2PA 353.6. M2UA 363.7. SO SÁNH M2PA VÀ M2UA 373.8. M3UA 373.9. SUA 393.10. SO SÁNH M3UA VÀ SUA 41Chương 4. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN NGANG HÀNG 424.1. GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN SIP 424.1.1. Các đặc điểm và chức năng của SIP 424.1.2. Các khái niệm và các thành phần của hệ thống SIP 444.1.3. Khái quát về hoạt động của SIP 494.1.4. Các loại bản tin SIP 534.1.5. Đánh giá SIP 564.2. H.323 574.2.1. Tổng quan về H.323 574.2.2. Kiến trúc mạng và các thành phần của H.323 584.2.3. Chồng giao thức sử dụng trong H.323 644.2.4. Thiết lập và giải phóng cuộc gọi H.323 trong trường hợp đơn giản nhất 684.2.5. So sánh SIP và H.323 694.3. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP KÊNH MANG – BICC 71Chương 5. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN CHỦ TỚ 735.1. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN CỔNG PHƯƠNG TIỆN – MGCP 735.1.1. Kiến trúc và các thành phần 735.1.2. Thiết lập cuộc gọi thông qua MGCP 755.1.3. So sánh giữa MGCP, SIP và H.323 765.1.4. Đánh giá giao thức MGCP 775.2. MEGACO/H.248 775.2.1. Tổng quan về giao thức MEGACO/H.248 775.2.2. Vị trí của giao thức MEGACO/H.248 trong mô hình OSI 785.2.3. Các chức năng của MEGACO/H.248 785.2.4. Các khái niệm trong giao thức MEGACO/H.248 795.2.5. Truyền dẫn các bản tin của giao thức MEGACO/H.248 825.2.6. Các lệnh được định nghĩa bởi giao thức MEGACO/H.248 825.2.7. Cấu trúc bản tin MEGACO/H.248 865.2.8. Hoạt động của giao thức MEGACO/H.248 865.2.9. Các ưu điểm của MEGACO/H.248 so với các giao thức điều khiển cổng phương tiện khác 87KẾT LUẬN 89PHỤ LỤC 90TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT i

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU NGN 3

1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ CÁC ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGN 3

1.1.1. Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN 3

1.1.2. Các động lực thúc đẩy sự phát triển của mạng NGN 4

1.2. KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGN 5

1.2.1. Khái niệm 5

1.2.2. Các đặc điểm của mạng NGN 7

1.3. KIẾN TRÚC MẠNG NGN 8

1.3.1. Kiến trúc chức năng của mạng NGN 8

1.3.2. Cấu trúc vật lý 11

1.4. CÁC PHẦN TỬ TRONG MẠNG NGN 12

1.4.1. Media Gateway (MG) 12

1.4.2. Media Gateway Controller (MGC) 13

1.4.3. Signalling Gateway (SG) 15

1.4.4. Hệ thống thiết bị truyền tải 15

1.4.5. Hệ thống thiết bị truy nhập 15

1.5. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN 16

Chương 2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 18

2.1. VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 (CCS7) 18

2.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG CCS7 18

2.3. CÁC KHỐI CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CCS7 19

2.3.1. Sơ đồ khối chức năng 19

2.3.2. Mối tương quan giữa CCS7 và mô hình OSI 20

2.4. PHẦN CHUYỂN GIAO BẢN TIN – MTP 21

2.4.1. MTP mức 1 (đường số liệu báo hiệu) 21

2.4.2. MTP mức 2 (chức năng đường báo hiệu) 22

2.4.3. MTP mức 3 (chức năng mạng báo hiệu) 22

2.5. PHẦN ĐIỀU KHIỂN ĐẤU NỐI BÁO HIỆU – SCCP 23

2.5.1. Các dịch vụ của SCCP 23

2.5.2. Cấu trúc chức năng của SCCP 24

2.5.3. Các thủ tục báo hiệu 24

2.6. PHẦN ỨNG DỤNG KHẢ NĂNG GIAO DỊCH – TCAP 26

2.6.1. Cấu trúc của TCAP 26

2.6.2. Các hoạt động của TCAP 28

Chương 3. TRUYỀN TẢI BÁO HIỆU SỐ 7 QUA MẠNG IP – SIGTRAN 29

3.1. GIỚI THIỆU CHUNG 29

3.2. GIỚI THIỆU VỀ SIGTRAN 31

3.3. ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN GIAO THỨC TRUYỀN TẢI MỚI 32

3.4. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LUỒNG TRUYỀN TẢI – SCTP 32

3.4.1. Tổng quan về kiến trúc của SCTP 32

3.4.2. Tổng quan về chức năng của SCTP 33

3.4.3. Khuôn dạng tiêu đề chung của SCTP 34

3.5. M2PA 35

3.6. M2UA 36

3.7. SO SÁNH M2PA VÀ M2UA 37

3.8. M3UA 37

3.9. SUA 39

3.10. SO SÁNH M3UA VÀ SUA 41

Chương 4. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN NGANG HÀNG 42

4.1. GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN SIP 42

4.1.1. Các đặc điểm và chức năng của SIP 42

4.1.2. Các khái niệm và các thành phần của hệ thống SIP 44

4.1.3. Khái quát về hoạt động của SIP 49

4.1.4. Các loại bản tin SIP 53

4.1.5. Đánh giá SIP 56

4.2. H.323 57

4.2.1. Tổng quan về H.323 57

4.2.2. Kiến trúc mạng và các thành phần của H.323 58

4.2.3. Chồng giao thức sử dụng trong H.323 64

4.2.4. Thiết lập và giải phóng cuộc gọi H.323 trong trường hợp đơn giản nhất 68

4.2.5. So sánh SIP và H.323 69

4.3. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP KÊNH MANG – BICC 71

Chương 5. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN CHỦ TỚ 73

5.1. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN CỔNG PHƯƠNG TIỆN – MGCP 73

5.1.1. Kiến trúc và các thành phần 73

5.1.2. Thiết lập cuộc gọi thông qua MGCP 75

5.1.3. So sánh giữa MGCP, SIP và H.323 76

5.1.4. Đánh giá giao thức MGCP 77

5.2. MEGACO/H.248 77

5.2.1. Tổng quan về giao thức MEGACO/H.248 77

5.2.2. Vị trí của giao thức MEGACO/H.248 trong mô hình OSI 78

5.2.3. Các chức năng của MEGACO/H.248 78

5.2.4. Các khái niệm trong giao thức MEGACO/H.248 79

5.2.5. Truyền dẫn các bản tin của giao thức MEGACO/H.248 82

5.2.6. Các lệnh được định nghĩa bởi giao thức MEGACO/H.248 82

5.2.7. Cấu trúc bản tin MEGACO/H.248 86

5.2.8. Hoạt động của giao thức MEGACO/H.248 86

5.2.9. Các ưu điểm của MEGACO/H.248 so với các giao thức điều khiển cổng phương tiện khác 87

KẾT LUẬN 89

PHỤ LỤC 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY