Đồ án Thiết kế trung tâm giám định hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC PHẦN 1: TỔNG QUANI.Tổng quan về kỹ thuật 2 1. Cơ sở hình thành dự án 2 2. Giới thiệu dự án 3 3. Giải pháp kỹ thuật 3II.Tổng quan về kết cấu 5 1. Hệ chịu lực 5 2. Sơ đồ tính và phân loại 7 3.Trình tự tính của từng loại cấu kiện 8 PHẦN 2 : KẾT CẤUCHƯƠNG 1. TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 1.1 Sơ bộ chọn chiều dày sàn 12 1.2 Tải trọng tính toán 13 1.2.1. Tỉnh tải sàn 13 1.2.2. Hoạt tải sàn 16 1.3 sơ đồ tính 17 1.3.1. Các bản làm việc một phương 17 1.3.2. Các bản làm việc 2 phương 18 1.4 Phân tích nội lực 19 1.4.1. Bản làm việc 2 phương 19 1.4.2. Bản làm việc 1 phương 19 1.5 Tính cốt thép 22 CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN DẦM DỌC TRỤC 2 2.1. Các công thức tính tải tương đương 26 2.2. Tải trọng tác dụng 27 2.2.1. Tỉnh tải 27 2.2.2. Hoạt tải 29 2.3. Sơ đồ chất tải 31 2.3.1. Các trường hợp tải 31 2.3.2. Tổ hợp nội lực 32 2.4. Biểu đồ nội lực mômen và lực cắt 33 2.5. Tính toán và bố trí cốt thép dọc 34 2.5.1. Tiết diện chịu mômen dương 342.5.2. Tiết diện chịu mômen âm 36 CHƯƠNG 3. TÍNH CẦU THANG 3.1. Cấu tạo cầu thang tầng điển hình 38 3.2. Tải trọng 39 3.2.1. Chiếu nghỉ 39 3.2.2. Bản thang 39 3.3. Xác định nội lực 41 3.3.1. Sơ đồ tính và nội lực vế thang thou nhất 3.4. Tính cốt thép cho 1 vế thang 44. 3.4.1.Cốt chiu mômen dương của bản thang 34 3.4.2. Tính cốt thép gối 44 3.5. Tính dầm thang (dầm chiếu nghỉ). 3.5.1. Tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ 45 3.5.2. Tính cột thép dọc cho dầm thang 47 3.5.3. Tính cốt thép ngang 48 CHƯƠNG 4. BỂ NƯỚC 4.1. Tính toán các bản bể nước 49 4.1.1. Bản nắp 49 4.1.2. Bản đáy 53 4.1.3. Thành bể 56 4.2. Tính toán hệ dầm của bể 60 4.2.1. Tính toán dầm nắp 60 4.2.2. Tính dầm đáy 70 CHƯƠNG 5. KHUNG TRỤC C 5.1. Chọn kích thước dầm cột 71 5.1.1. Chọn kích thước dầm 71 5.1.2. Chọn kích thước cột 71 5.2. Tải trọng tác dụng 74 5.2.1. Các công thức tính qui tải tương đương 75 5.2.2. Tải trọng tầng 2 đến tầng 8 76 5.2.3.Tải tầng thượng 89 5.2.4. Tải tầng mái 99 5.2.5. Tải trọng gió 101 5.3. Các trường hợp tải 102 5.4 Tổ hợp tải 102 5.5. Chọn cốt thép khung trục C 111 5.5.1.Tính cốt thép cột 111 5.5.2. Tính cốt thép đai cột 1165.5.3. Tính cốt thép dọc dầm 1175.5.4. Tính cốt thép đai dầm 1235.5.5. Tính cốt thép treo 124 PHẦN 3. NỀN MÓNGCHƯƠNG 1. SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT VÀ PHƯƠNG ÁN MÓNG 1.1. Kết quả số liệu địa chất 127 1.2. Lựa chọn giải pháp nền móng 130 CHƯƠNG 2. PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP 2.1. Nội lực móng 132 2.2. Tính móng M1 134 2.2.1. Nội lực và sơ bộ cọc 134 2.2.2. Xác định sức chịu tải của cọc 135 2.2.3. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 140 2.2.4. Kiểm tra phản lực đầu cọc 141 2.2.5. Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc 142 2.2.6. Xác định chiều cao đài và xác định cốt thép đài cọc 148 2.3. Tính móng M2 ( cột C-1) 150 2.3.1. Chọn chiều sâu chôn móng 150 2.3.2. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 151 2.3.3. Kiểm tra phản lực đầu cọc 151 2.3.4. Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc 152 2.3.5. Xác định chiều cao đài và tính thép đài cọc 158 2.4. Tính toán và bố trí cốt thép cho cọc 160 2.4.1. Kiểm tra cọc khi vận chuyển 160 2.4.2. Tính đầu cọc 161 2.4.3. Kiểm tra nội lực 161 2.4.4. Bố trí thép cọc 162 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOANG NHỒI 3.1. Khía quát về cọc khoang nhồi 163 3.2. Tính móng M1 164 3.2.1. Chọn chiều sâu chôn móng 164 3.2.2. Chọn vật liệu và kích thước coc 165 3.2.4. Xác định sức chịu tải của cọc khoang nhồi 166 3.2.5. Xác định sơ bộ kích thước đài cọc 169 3.2.6. Xác định số lượng cọc 170 3.2.7. Kiểm tra phản lực đầu cọc 170 3.2.8. Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc 172 3.2.9. Kiểm tra tính lún 174 3.2.10. Kiểm tra điều kiện chọc thủng và tính cốt thép cho đài 175 3.3 Tính móng M2 177 3.3.1. Xác định kích thước sơ bộ của đài cọc 177 3.3.2. Xác định số lượng cọc 177 3.3.3. Kiểm tra phản lực đầu cọc 178 3.3.4. Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc 179 3.3.5. Kiểm tra tính lún 182 3.3.6. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 183 3.3.7. Tính toán cốt thép cho đài cọc 1853.4. Kiểm tra cọc chịu tải ngang 186 3.5. Tính móng M3 192 3.5.1.Xác định kích thước sơ bộ đài cọc 192 3.5.2. Xác định số lượng cọc 193 3.6. Móng M4 193 3.6.1. Xác định kích thước đài cọc 193 3.6.2. Xác định số lượng cọc 194TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG QUAN

I.Tổng quan về kỹ thuật 2

1. Cơ sở hình thành dự án 2

2. Giới thiệu dự án 3

3. Giải pháp kỹ thuật 3

II.Tổng quan về kết cấu 5

1. Hệ chịu lực 5

2. Sơ đồ tính và phân loại 7

3.Trình tự tính của từng loại cấu kiện 8

PHẦN 2 : KẾT CẤU

CHƯƠNG 1. TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH

1.1 Sơ bộ chọn chiều dày sàn 12

1.2 Tải trọng tính toán 13

1.2.1. Tỉnh tải sàn 13

1.2.2. Hoạt tải sàn 16

1.3 sơ đồ tính 17

1.3.1. Các bản làm việc một phương 17

1.3.2. Các bản làm việc 2 phương 18

1.4 Phân tích nội lực 19

1.4.1. Bản làm việc 2 phương 19

1.4.2. Bản làm việc 1 phương 19

1.5 Tính cốt thép 22

CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN DẦM DỌC TRỤC 2

2.1. Các công thức tính tải tương đương 26

2.2. Tải trọng tác dụng 27

2.2.1. Tỉnh tải 27

2.2.2. Hoạt tải 29

2.3. Sơ đồ chất tải 31

2.3.1. Các trường hợp tải 31

2.3.2. Tổ hợp nội lực 32

2.4. Biểu đồ nội lực mômen và lực cắt 33

2.5. Tính toán và bố trí cốt thép dọc 34

2.5.1. Tiết diện chịu mômen dương 34

2.5.2. Tiết diện chịu mômen âm 36

CHƯƠNG 3. TÍNH CẦU THANG

3.1. Cấu tạo cầu thang tầng điển hình 38

3.2. Tải trọng 39

3.2.1. Chiếu nghỉ 39

3.2.2. Bản thang 39

3.3. Xác định nội lực 41

3.3.1. Sơ đồ tính và nội lực vế thang thou nhất

3.4. Tính cốt thép cho 1 vế thang 44.

3.4.1.Cốt chiu mômen dương của bản thang 34

3.4.2. Tính cốt thép gối 44

3.5. Tính dầm thang (dầm chiếu nghỉ).

3.5.1. Tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ 45

3.5.2. Tính cột thép dọc cho dầm thang 47

3.5.3. Tính cốt thép ngang 48

CHƯƠNG 4. BỂ NƯỚC

4.1. Tính toán các bản bể nước 49

4.1.1. Bản nắp 49

4.1.2. Bản đáy 53

4.1.3. Thành bể 56

4.2. Tính toán hệ dầm của bể 60

4.2.1. Tính toán dầm nắp 60

4.2.2. Tính dầm đáy 70

CHƯƠNG 5. KHUNG TRỤC C

5.1. Chọn kích thước dầm cột 71

5.1.1. Chọn kích thước dầm 71

5.1.2. Chọn kích thước cột 71

5.2. Tải trọng tác dụng 74

5.2.1. Các công thức tính qui tải tương đương 75

5.2.2. Tải trọng tầng 2 đến tầng 8 76

5.2.3.Tải tầng thượng 89

5.2.4. Tải tầng mái 99

5.2.5. Tải trọng gió 101

5.3. Các trường hợp tải 102

5.4 Tổ hợp tải 102

5.5. Chọn cốt thép khung trục C 111

5.5.1.Tính cốt thép cột 111

5.5.2. Tính cốt thép đai cột 116

5.5.3. Tính cốt thép dọc dầm 117

5.5.4. Tính cốt thép đai dầm 123

5.5.5. Tính cốt thép treo 124

PHẦN 3. NỀN MÓNG

CHƯƠNG 1. SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT VÀ PHƯƠNG ÁN MÓNG

1.1. Kết quả số liệu địa chất 127

1.2. Lựa chọn giải pháp nền móng 130

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP

2.1. Nội lực móng 132

2.2. Tính móng M1 134

2.2.1. Nội lực và sơ bộ cọc 134

2.2.2. Xác định sức chịu tải của cọc 135

2.2.3. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 140

2.2.4. Kiểm tra phản lực đầu cọc 141

2.2.5. Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc 142

2.2.6. Xác định chiều cao đài và xác định cốt thép đài cọc 148

2.3. Tính móng M2 ( cột C-1) 150

2.3.1. Chọn chiều sâu chôn móng 150

2.3.2. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 151

2.3.3. Kiểm tra phản lực đầu cọc 151

2.3.4. Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc 152

2.3.5. Xác định chiều cao đài và tính thép đài cọc 158

2.4. Tính toán và bố trí cốt thép cho cọc 160

2.4.1. Kiểm tra cọc khi vận chuyển 160

2.4.2. Tính đầu cọc 161

2.4.3. Kiểm tra nội lực 161

2.4.4. Bố trí thép cọc 162

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOANG NHỒI

3.1. Khía quát về cọc khoang nhồi 163

3.2. Tính móng M1 164

3.2.1. Chọn chiều sâu chôn móng 164

3.2.2. Chọn vật liệu và kích thước coc 165

3.2.4. Xác định sức chịu tải của cọc khoang nhồi 166

3.2.5. Xác định sơ bộ kích thước đài cọc 169

3.2.6. Xác định số lượng cọc 170

3.2.7. Kiểm tra phản lực đầu cọc 170

3.2.8. Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc 172

3.2.9. Kiểm tra tính lún 174

3.2.10. Kiểm tra điều kiện chọc thủng và tính cốt thép cho đài 175

3.3 Tính móng M2 177

3.3.1. Xác định kích thước sơ bộ của đài cọc 177

3.3.2. Xác định số lượng cọc 177

3.3.3. Kiểm tra phản lực đầu cọc 178

3.3.4. Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc 179

3.3.5. Kiểm tra tính lún 182

3.3.6. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 183

3.3.7. Tính toán cốt thép cho đài cọc 185

3.4. Kiểm tra cọc chịu tải ngang 186

3.5. Tính móng M3 192

3.5.1.Xác định kích thước sơ bộ đài cọc 192

3.5.2. Xác định số lượng cọc 193

3.6. Móng M4 193

3.6.1. Xác định kích thước đài cọc 193

3.6.2. Xác định số lượng cọc 194

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY